Till startsidan

Avsnitt 3: Avgifter för öppen hälso- och sjukvård samt ambulanssjukvård

Avgifter för öppen hälso- och sjukvård samt ambulanssjukvård.

För besök som har ett samband med sjukdom gäller nedanstående patientavgifter per besök. Regelverket för avgifter är samma för vård på distans som för traditionella besök/behandlingar.

Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård med undantag för asylsökande som har ett särskilt högkostnadsskydd vilket hanteras av Migrationsverket. Undantaget är även serviceavgiften för kost vid dagsjukvård.

 • Vårdbesök: 300 kronor
  Gäller alla typer av sjukvårdande behandling och nödvändig tandvård för särskilda grupper.
 • Sjukvård via telefonsamtal, videosamtal och skriftlig vårdkontakt: 200 kronor
 • Serviceavgift för kost vid dagsjukvård: 45 kronor
 • Indirekt besök: 150 kronor
  För receptförnyelse eller förlängning av sjukskrivning.

Vid patient- och närståendeutbildningar betalar patienten en avgift per utbildningsomgång.

Avgifterna gäller för besök inom primärvården eller för vårdbesök efter remiss. Vid besök hos akut- och specialistmottagning för akut vård och sådan vård som inte kan anstå, men där remiss saknas gäller ordinarie patientavgift.

 • Läkarbesök: 50 kronor
 • Sjukvårdande behandling: 25 kronor
 • Receptförnyelse: 50 kronor
 • Akut- och specialistmottagning, när remiss saknas: 200 kronor

Avgifterna regleras i förordning 1994:362 om vårdavgifter med mera för vissa utlänningar samt förordning 2013:412 om vårdavgifter med mera för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För ytterligare information om vilken vård som omfattas se:

Vård av personer från andra länder

Vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala följer Region Värmland Sveriges kommuner och regioners rekommendation om avgifter.

Öppen hälso- och sjukvård är avgiftsfri för:

 • Besök och behandling på mödra- och barnavårdscentralernas mottagningar samt inom specialistmödravården.
 • Besök inom vuxenhabiliteringen.
 • Besök och vaccinationer som erbjuds i skolhälsovården.
 • Undersökning, vård och läkemedel i samband med behandling av en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen (2004:168).
 • Rådgivning i födelsekontrollerande syfte som till exempel abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (Förordn 1984:908).
 • Personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt häktade, anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt (Förordn 1984:908)
 • Vård för barn och ungdomar till och med 19 år.
 • Vård för personer som är 85 år eller äldre.
 • Besök för kontroll av blodgivare.
 • Besök för undersökning med mera av personer som donerar eller vill donera organ.
 • Psykiatrisk vård där uttagande av patientavgift bedöms motverka vårdens syfte och genomförande. Ställningstagande till avgiftsfrihet ska göras av läkare.
 • Besök och behandling på Visit och Första linjen.
 • Behandlings- och samtalsmottagningen.
 • Psykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).
 • Psykiatrisk vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).Palliativ hemsjukvård, i livets slutskede, i hemmen eller på kommunala särskilda boenden.
 • Samordnad individuell planering (SIP).
 • Laboratorie-, röntgen- och fysiologiska undersökningar.
 • Receptförnyelse vid korttidsförskrivning av små mängder av vissa beroendeframkallande läkemedel.
 • Hälsokurs (Friskvården i Värmland).
 • Tobakavvänjning.
 • En hälsoundersökning/hälsosamtal för asylsökande.
 • Hemsjukvårdspatienter, i livets slutskede.

Vid ett uteblivet besök uppgår avgiften till 600 konor.

Avgifter för uteblivna besök ingår inte i något högkostnadsskydd.

För distanskontakter gäller att det måste vara en fast bokad tid för att uteblivandeavgift kan tas ut, samt att minst två uppringningsförsök gjorts.

Undantag

 • För asylsökande tas ingen avgift ut för uteblivet besök. ​
 • Den lägre avgiften 100 kronor gäller för barn och ungdomar 0‑12 år och 18‑19 år. ​
 • Inga avgifter gäller för ungdomar mellan 13‑17 år med anledning av att vårdbesök ska kunna ske utan vårdnadshavares kännedom, vilka i dessa fall blir fakturamottagare​
 • Inga besök för minnesrelaterade sjukdomar, funktionsnedsättning eller kombinationer av båda efter medicinsk bedömning av sjukvårdspersonal. ​
 • Inga avgifter om avbokning beror på egen eller barns sjukdom. ​

Vid ett sent avbokat eller ombokat besök uppgår avgiften till 600 kronor. Patienten måste av- eller omboka sitt besök senast 24 timmar innan besöket för att inte debiteras med denna avgift.

Avgifter för uteblivna besök ingår inte i något högkostnadsskydd.

För distanskontakter gäller att det måste vara en fast bokad tid för att uteblivandeavgift kan tas ut, samt att minst två uppringningsförsök gjorts.

Undantag

 • För asylsökande tas ingen avgift ut för uteblivet besök. ​
 • Den lägre avgiften 100 kronor gäller för barn och ungdomar 0‑12 år och 18‑19 år. ​
 • Inga avgifter gäller för ungdomar mellan 13‑17 år med anledning av att vårdbesök ska kunna ske utan vårdnadshavares kännedom, vilka i dessa fall blir fakturamottagare ​
 • Inga besök för minnesrelaterade sjukdomar, funktionsnedsättning eller kombinationer av båda efter medicinsk bedömning av sjukvårdspersonal. ​
 • Inga avgifter om avbokning beror på egen eller barns sjukdom. ​
 • Avgiftsfrihet gäller för sent avbokade besök på behandlings- och samtalsmottagningen.

Om patienten fått vänta mer än 45 minuter efter avtalad tid och besöket inte påbörjats med exempelvis provtagning, har patienten rätt att begära avgiftsfrihet för besöket. Patienten måste kontakta mottagningen direkt vid besöket. Reglering kan inte ske i efterhand. Gäller ej akut eller jourmottagningar.

Avgiften ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

Avgift per enkel resa är 300 kronor (gäller både ambulans och ambulanshelikopter).

Avgiftsfri ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård är avgiftsfri för:

 • Barn och ungdomar till och med 19 år.
 • Personer som är 85 år eller äldre.
 • Ambulanstransporter mellan två sjukvårdsinrättningar.

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård uppgår till ett belopp som motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor. För år 2024 innebär det att högkostnadsskyddet uppgår till 1 400 kronor.

Högkostnadsskyddet är ett avgiftstak som innebär att en patient under en tolvmånadersperiod inte ska betala mer än upp till det fastställda maxbeloppet. När patienten haft besök eller motsvarande som sammanlagt uppgår till 1 400 kronor, får patienten ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden.

Avgifter som är grundande för högkostnadsskyddet är:

 • Avgifter för öppen hälso- och sjukvård samt ambulanssjukvård
 • Tandvård för särskilda grupper

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?