Till startsidan

Ledning och styrning länsgemensamt arbete

Samverkan mellan Värmlands 16 kommuner och Region Värmland är en nödvändig framgångsfaktor i omställningarbetet. Arbetet leds av en samordningsgrupp som består av representanter från länets kommuner och regionen.

Under 2021 var samordningsgruppens uppdrag att driva processen att ta fram en gemensam målbild för omställningen till nära vård i länet.

Gruppen fick 2022 fortsatt uppdrag att ta fram en gemensam färdplan för att konkretisera arbetet som ska genomföras runt om i länet.

År 2023 och framåt var uppdraget att inspirera och stötta verksamheter att accelerera arbetet mot Värmlands målbild med hjälp av ett processtöd genom att:

 • Sprida kunskap om och engagemang för omställningen, målbilden och färdplanen.
 • Sprida kännedom om och utveckla verktyg och utbildningar för att omsätta färdplanen till verklighet.
 • Arbeta för spridning av och utbyte kring goda exempel i länet.
 • Följa upp och bevaka omställningen och relaterade aktiviteter.

År 2024 fortsätter gruppens uppdrag att inspirera och stötta verksamheter att accelerera arbetet mot Värmlands målbild med hjälp av ett processtöd genom att:

 • Sprida kunskap om och engagemang för omställningen, målbilden och färdplanen.
 • Sprida kännedom om och utveckla verktyg och utbildningar för att omsätta färdplanen till verklighet.
 • Arbeta för spridning av och utbyte kring goda exempel i länet.
 • Följa upp och bevaka omställningen och relaterade aktiviteter.

 • Bidra till stärkt systemledarskap och
  kopplingar mellan olika systemledningar
 • Tydligare styrsignaler kring nära vård
 • Bidra till stärkt medicinskt stöd runt/för personer med hemsjukvård
 • Bidra till att stärka den gemensamma primärvården som nav i hälso- och sjukvården, en långsiktigt etablerad struktur för samverkan och en gemensam plan för primärvård i Värmland
 • Bidra till en bättre samordning och mer fart på arbetet med en sammanhållen dokumentation

För att följa omställningen till mer god och nära vård, hälsa och omsorg behöver en ny typ av gemensam uppföljning, analys och reflektion utvecklas. Vi behöver utforska nya sätt att följa hur vi lyckas erbjuda en mer nära vård och hur den vården uppfattas av våra invånare.

Under 2024 utforskar vi hur en uppföljningsprocess kan se ut och fungera över huvudmannagränser, hur vi kan följa långsiktiga förändringar av vårt system genom data samt medarbetares förutsättningar att arbeta för en mer nära vård ser ut. Vad gäller medarbetare bedömning av förutsättningar används berättelser där vi även utforskar analysmetoder för hur kvalitativ data kan användas i ledning av verksamheter. På sikt kan även invånares berättelser inkluderas, som får vara med och avgöra om det vi gör är värdeskapande.

Utveckling av uppföljningsuppdraget kan under 2024 delas in i tre spår:

 1. Uppföljning av transformation - att följa och förstå långsiktig utveckling av våra system till en mer god och nära vård, hälsa & omsorg
 2. Förändrad uppföljningspraktik - att arbeta med uppföljning i lokal praktik, utforska hur uppföljning kan utvecklas lokalt för att visa
 3. Datadriven utveckling - Att stödja verksamheter som arbetar med datadriven utveckling och uppföljning - arbeta för en mer datadriven praktik

 • Fortsätta att sprida goda exempel på omställningen i Värmland
 • Utöka APT-material: utbildning med filmer och dialogmaterial
 • Skicka nyhetsbrev varje månad om aktuellt läge i länet och nationellt
 • Arrangera fokusmånad riktad till olika målgrupper – visa bredd på arbete i länet
 • Synas mer externt: exempelvis via nomineringar (DigitalWell Awards, Årets brobryggare) och poddavsnitt på SKR
 • Öka närvaro på LinkedIn

 • Erbjuda utbildningar och coachningssamtal till chefer och ledare
 • Lista grupper av nyckelpersoner som kan bli ambassadörer och rikta insatser

Mötesanteckningar samordningsgruppen

Samordningsgruppen har regelbunda möten varje vecka.

Här finns minnesanteckningar

Medlemmar i samordningsgruppen

 • Jenny Wennberg, sekreterare i samordningsgruppen och utvecklingsledare, Nya Perspektiv.
 • Linnea Grankvist, samordnare och utvecklingsledare, Nya perspektiv.
 • Kristin Törnqvist, samordnare nära vård, Region Värmland.
 • Susanna Höjdén, områdeschef område kirurgiska specialiteter, Region Värmland.
 • Wolmer Edqvist, områdeschef område anopiva och prehospital vård, Region Värmland.
 • Lena Lindberg Schlegel, utvecklingsledare vårdvalsenheten, Region Värmland.
 • Maria Persson, socialchef, Hagfors kommun.
 • Peter Nylander, hälso- och sjukvårdschef, Karlstads kommun.
 • Malin Eklund, socialchef, Årjängs kommun.
 • Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef, Hagfors kommun.
 • Ulrika Nilsson, tf verksamhetschef område samverkan, Region Värmland.
 • Marie Pettersson, verksamhetschef, öppenvårdspsykiatri.
 • Åsa Whalén, verksamhetschef, vårdcentralsområde södra Karlstad.
 • Anna Carlsson, chef centrala elevhälsan, Karlstads kommun.

Stödstruktur

Stödstrukturen är en grupp som stöttar både processen omställningen till nära vård samt samordningsgruppen i arbetet med målbild och färdplan.

Medlemmar i stödstrukturen

 • Linnea Grankvist, utvecklingsledare och samordnare, Nya Perspektiv.
 • Kristin Törnqvist, samordnare nära vård, Region Värmland.
 • Jenny Wennberg, samordnare och utvecklingsledare, Nya Perspektiv.
 • Carl Hast, utvecklingsledare, Hållbar utveckling/Experio Lab.
 • André Szeles, tjänstedesigner, Hållbar utveckling/Experio Lab.
 • Karin Svensson, kommunikatör, Region Värmland.
 • Anna Stake, utvecklingsledare, Hållbar utveckling/Experio Lab.
 • Tina Crafoord, ledningsstrateg, Region Värmland.
 • Ina Edvarsson, handläggare.
 • Erik Nilsson, verksamhetsanalytiker.

Direktörsberedningen

Direktörsberedningen är övergripande systemledning för omställningen i Värmland och består av länets kommundirektörer, regiondirektören, och andra direktörer i region Värmland. Omställningen innefattar hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, kultur, fritid och civilsamhället.

Politisk referensgrupp

Under 2020-2022 fanns en politiska referensgrupp med två representanter från varje kommun, samt presidiet i hälso- och sjukvårdsledningen i Region Värmland. Referensgruppens uppdrag var att förankra och förstärka omställningsarbetet​ till nära vård, stödja processen som leder fram till en målbild​ samt att delge och sprida kunskap​ om omställningen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?