Till startsidan
Till startsidan

4. Ansvarsbeskrivning inom hjälpmedelsverksamhet

Hjälpmedelsnämnden

Ansvarar för att fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning samt upphandling av hjälpmedel inom sitt ansvarsområde.

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården beskriver ansvarsnivåer.

Ansvarig nämnd (Vårdgivare)

Har övergripande ansvar för verksamheten.
Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i ledningssystemet finns rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter, och när en verksamhetschef ska få uppdrag att ansvara för områden.

Verksamhetschef

Ansvarar för att det finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten för att nå hög patientsäkerhet, god kvalitet och främja kostnadseffektivitet.
Om ansvarig nämnd överlåtit visst ansvar till verksamhetschef ska denne ansvara för användning och hantering av medicintekniska produkter.

MAS/MAR

(medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering)
Sjuksköterska/Arbetsterapeut/Fysioterapeut /Sjukgymnast som ansvarar för vissa uppgifter i hälso- och sjukvårdslagen.
MAS/MAR kan vara ansvarig för användning och hantering av medicintekniska produkter på delegation.

Verksamhetsansvarig

( tex. föreståndare, enhetschef, områdesansvarig )
Ansvarar, inom sitt verksamhetsområde, för att tillse att personal som hanterar medicintekniska produkter, har erforderliga kunskaper, har kännedom om sitt ansvar och följer lagar, föreskrifter och rutiner som gäller medicintekniska produkter.

Yrkesansvar

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina uppgifter.

Dokumentation ska ske enligt Patientdatalagen.

Den ska också rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Motsvarande skyldighet gäller också för att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter.

Förskrivare

Den befattningshavare som mot bakgrund av genomförd behovsbedömning, väljer lämplig specifik produkt till en namngiven patient. Den som förskriver en medicinteknisk produkt ansvarar för att produkten är lämplig samt att patienten kan använda och hantera den på avsett sätt.

Hjälpmedelstekniker

Ansvarar för teknisk service såsom förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering samt utrangering. Medverkar vid utprovning och specialanpassning av hjälpmedel. Ansvarar för dokumentation vid teknisk service och specialanpassningar.

Vård- och omsorgspersonal

Ansvarar för att använda de medicintekniska produkterna utifrån instruktioner och gällande föreskrifter. Ansvarar för att funktionskontrollera produkterna och att anmäla fel, tillbud och olyckor. Ska ta kontakt med förskrivare / hjälpmedelstekniker om patientens tillstånd förändras så att behovet bör utredas på nytt eller om ett hjälpmedel inte fungerar eller går sönder. I de fall patienten inte klarar av skötseln av produkten kan ansvaret övergå till personalen.

Patienten

Den patient till vilken hälso- och sjukvårdpersonal förskrivit en medicinteknisk produkt som patienten själv (eller med hjälp) ska använda. Vad som anges gäller också i tillämpliga delar också om en assistent, en närstående eller annan person använder produkten.
Patienten ansvarar för att använda produkterna enligt instruktionerna och följa bruksanvisningarna. Har också ansvar att meddela förskrivaren om behovet förändras eller om produkten inte fungerar samt vid tillbud och olyckor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats