Till startsidan

Partistöd

I Region Värmland har partier som är representerade i regionfullmäktige rätt till ett lokalt partistöd. Partistöd är ett ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Årligt partistöd utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige i enlighet med 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen (riksdagen.se). Partistödet är uppdelat i två delar:

  • grundstöd, 15 procent, som fördelas lika mellan partierna som finns representerade i fullmäktige samt
  • resterande 85 procent utgår som ett mandatstöd fördelat på partierna utifrån antalet mandat i fullmäktige.

Grundläggande bestämmelser om partistöd regleras i 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen. Där framgår att partier som får partistöd varje år måste redovisa att partistödet använts i enlighet med stödets syfte. Redovisningen ska vara skriftlig och innehålla en granskningsrapport.

Redovisning av partistöd

Fullmäktige fattar årligen beslut om partistöd ska utbetalas eller inte baserat på den redovisning som lämnas in. Om redovisningen inte uppfyller lagens krav eller om den inte lämnas inom föreskriven tid utbetalas inget stöd till dess att redovisningen är fullständig samt inlämnad och behandlad av fullmäktige. Lämnas ingen redovisning alls utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Redovisningen av partistöd ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas in på särskild blankett till Region Värmlands sekretariat senast den 30 juni efterföljande år. Blanketten som ska användas hittar du här nedan. Anvisningar till redovisning av partistöd finns på redovisningsblankettens sista sida.

Blankett för redovising av partistöd (pdf) Pdf, 182 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?