Till startsidan
Start /Terapiområden /Andningsvägar

Terapiområde andningsvägar

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet andningsvägar.

Astma

Gällande behandlingsrekommendationer finns sammanfattade i behandlingstrappan nedan.

Allmänt

  • Tänk på att regelbundet kontrollera patientens inhalationsteknik! Om inhalationssvårigheter vid spraybehandling kan spacer användas som hjälpmedel.
  • För ett lyckat resultat är det viktigt att såväl vårdpersonal som patient kan hantera den aktuella utrustningen. Ur miljösynpunkt är pulverinhalator att föredra framför inhalationsspray.  

För att kunna optimera behandlingen och förebygga framtida försämringsperioder är det viktigt att följa patientens sjukdomsutveckling. Sådana uppföljningar kan göras med spirometri samt med hjälp av validerade frågeformulär där symtom, livskvalitet och funktionalitet skattas. Vid astma bör frågeformuläret ACT (Asthma Control Test) användas. Frågeformuläret finns att hämta som blankett i Cosmic.

Kom ihåg! För att kunna optimera behandlingen är det viktigt att först säkerställa att patienten tar sitt läkemedel. Fråga gärna en extra gång.

Det rekommenderas att patienten erhåller en skriftlig behandlingsplan, till exempel Astma - Min behandlingsplan som finns att hämta som blankett i Cosmic.

Nya behandlingsrekommendationer

Rekommendationerna är uppdaterade enligt Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för astma från 2023.

Rekommendationen finns i sin helhet på Läkemedelsverkets hemsida (lakemedelsverket.se)

FABA introduceras som nytt samlingsnamn för snabbverkande beta-2-stimulerare som kan användas vid behov. Rekommenderade FABA är formoterol (långverkande) och salbutamol (kortverkande). I skrivande stund är formoterol den enda tillgängliga FABA i fast kombination med ICS.

Rekommenderade inhalatorer med steroider + långverkande beta-2-stimulerare kan användas i singelterapi, vilket innebär att patienter som står på regelbunden behandling med någon av dem, även kan använda samma inhalator som vid behovsbehandling.

Behandlingstrappa för behandling av astma hos vuxna

Behandlingstrappa Astma . - Behandlingsrekommendationer hos vuxna för underhållsbehandling av astma med olika svårighetsgrad.

Behandlingsrekommendationer hos vuxna för underhållsbehandling av astma med olika svårighetsgrad.

*FABA = snabbverkande beta-2-stimulerare, med kort eller lång verkningstid.vå Övriga förkortningar: ICS = inhalationssteroider, SABA = kortverkande beta-2-stimulerare, LABA = långverkande beta-2-stimulerare, LTRA= leukotrienantagonister, TLA = temperaturreglerat laminärt luftflöde.

ICS = inhalationssteroider, FABA = snabbverkande beta-2-stimulerare, med kort eller lång verkningstid, SABA = kortverkande beta-2-stimulerare, LABA = långverkande beta-2-stimulerare, LTRA= leukotrienantagonister, TLA = temperaturreglerat laminärt luftflöde.

Bild hämtad från publikationen Astma hos barn och vuxna, behandlingsrekommendation september 2023 (lakemedelsverket.se)

Steg 1

Intermittent astma, till exempel vid ansträngning.

För att motverka inflammation i alla stadier av astmasjukdomen rekommenderas
inhalationssteroid i kombination med beta-2-stimulerare även som vid behovsmedicinering.

Vid behov

Kombinationsläkemedel steroider + långverkande beta-2-stimulerare (ICS + FABA)

Pulver

Beklometason + formoterol

Innovair Nexthaler

Budesonid + formoterol


Bufomix Easyhaler
DuoResp Spiromax

Spray

Beklometason + formoterol

Innovair inhalationsspray

Steg 2

Vid otillfredsställande astmakontroll på steg 1 trots adekvat inhalationsteknik och följsamhet till behandling.

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär > 2 gånger per månad.

Kontinuerligt

Inhalationssteroider (ICS)

Pulver

Budesonid

 

Giona Easyhaler

Novopulmon Novolizer

Spray

Ciklesonid

Alvesco 160 mikrog/dos inhalationsspray

och vid behov

Kombinationsläkemedel steroider + långverkande beta-2-stimulerare (ICS + FABA)

Pulver

Beklometason + formoterol

Innovair Nexthaler

Budesonid + formoterol


Bufomix Easyhaler
DuoResp Spiromax

Spray

Beklometason + formoterol

Innovair inhalationsspray

Steg 3

Vid otillfredsställande astmakontroll på steg 2 trots adekvat inhalationsteknik och följsamhet till behandling.

Kontinuerlig och vid behov

Kombinationsläkemedel steroider + långverkande beta-2-stimulerare (ICS + FABA)

Pulver

Beklometason + formoterol

Innovair Nexthaler

Budesonid + formoterol


Bufomix Easyhaler
DuoResp Spiromax

Spray

Beklometason + formoterol

Innovair inhalationsspray

Alternativt

Kontinuerligt

Kombinationsläkemedel steroider + långverkande beta-2-stimulerare (ICS + FABA)

Läkemedelsval enligt ovan.

och vid behov

Kortverkande beta-2-stimulerare (SABA/FABA)

Pulver

Salbutamol


Buventol Easyhaler
Ventilastin Novolizer

Spray

Salbutamol

 

Airomir inhalationsspray
Ventoline Evohaler

Leukotrienantagonister (LTRA)

Som alternativ till doshöjning av ICS + LABA. 

Montelukast

Montelukast {byta}

Långverkande beta-2-stimulerare (LABA)

Långverkande beta-2-stimulerare ska alltid kombineras med inhalationssteroider. Därför rekommenderas inga inhalatorer med innehåll av enbart långverkande beta-2-stimulerare. Välj istället kombinationsläkemedel.

Steg 4

Tillägg kan övervägas om medelhög eller hög dos av ICS + tilläggsläkemedel ger otillräcklig astmakontroll. Trippelkombination av LAMA + LABA + ICS kan vara ett alternativ till separata inhalatorer. LTRA kan också ges som tillägg om det inte utvärderats i tidigare steg.

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Tiotropium

Spiriva Respimat

Kombinationsläkemedel långverkande antikolinergika + långverkande beta-2-stimulerare + steroider (LAMA + LABA + ICS)

Glykopyrron + formoterol
+ beklometason

Trimbow inhalationsspray


Akutbehandling

Luftrörsvidgande

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

Förstahandsval

Salbutamol

Airomir, Ventoline {byta} spray med spacer

Ipratropium

Atrovent {byta} spray med spacer

Andrahandsval

Salbutamol

Airomir {byta} lösning för nebulisator

Ipratropium

Atrovent {byta} lösning för nebulisator

Perorala steroider

Betametason

Betapred {byta}

Prednisolon

Prednisolon {byta}

KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Grupp med särskild risk för ohälsosamma levnadsvanor. Se avsnitt Levnadsvanor.

Gällande behandlingsrekommendationer finns sammanfattade i behandlingstrappan.

Allmänt

  • Tänk på att regelbundet kontrollera patientens inhalationsteknik! Om inhalationssvårigheter vid spraybehandling kan spacer användas som hjälpmedel.
  • För ett lyckat resultat är det viktigt att såväl vårdpersonal som patient kan hantera den aktuella utrustningen. Ur miljösynpunkt är pulverinhalator att föredra framför inhalationsspray.
  • Se översikten Rekommenderade inhalatorer (pdf) Pdf, 816 kB. vid astma och KOL i Värmland för information om respektive inhalator. Instruktionsfilmer finns på medicininstruktioner.se samt Inhalera rätt på janusinfo.se.
  • Olika administrationssätt (till exempel pulver och spray) bör inte kombineras hos enskild patient, då tekniken skiljer sig åt.
  • Efter inhalation med ICS ska patienten skölja mun och svalg noggrant.

Uppföljning

  • Kom ihåg! För att kunna optimera behandlingen är det viktigt att först säkerställa att patienten tar sitt läkemedel. Fråga gärna en extra gång.
  • Uppföljning av patientens sjukdomsutveckling bör göras med hjälp av validerade frågeformulär där symtom, livskvalitet och funktionalitet skattas. Vid KOL bör frågeformuläret CAT (COPD Assessment Test) användas. Blankett finns i Cosmic.
  • 6-minuters gångtest har hög rekommendationsgrad i vårdprogram vid KOL för att mäta funktionell fysisk kapacitet. Det kan ersätta spirometri i senare stadier och ger en god bild av sjukdomens progress och prognos (tillsammans med CAT). Upprepat test är bra för värdering av interventioners effekt. Självinstruerande blankett finns i Cosmic.

Det rekommenderas att patienten erhåller en skriftlig behandlingsplan, till exempel Min behandlingsplan som finns att hämta som blankett i Cosmic.

Nya behandlingsrekommendationer

Rekommendationerna är uppdaterade enligt Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för KOL från 2023.

Rekommendationen finns i sin helhet på Läkemedelsverkets hemsida (lakemedelsverket.se)

FABA introduceras som nytt samlingsnamn för snabbverkande beta-2-stimulerare som kan användas vid behov. Rekommenderade FABA är formoterol (långverkande) och salbutamol (kortverkande). I skrivande stund är formoterol den enda tillgängliga FABA i fast kombination med ICS.

Gradering av KOL enligt GOLD inklusive hänvisning till steg i behandlingstrappan

Bild Gradering av KOL enligt GOLD

* Hos patienter i grupp A som upplever sig symtomfria kan LAMA eller LABA provas i några veckor för att se om det ger en förbättring. Om förbättring uteblir, kan behandlingen avslutas.

Schematisk bild över gradering av KOL enligt GOLD. Bilden visar också hänvisning till respektive steg i behandlingstrappan.

Bild hämtad från publikationen Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), behandlingsrekommendationer mars 2023 (läkemedelsverket.se)

Behandlingstrappa för behandling av KOL

Bild och graf för Underhållsbehandling av KOL

* ICS bör sättas in vid upprepade exacerbationer. ** PDE-4-hämmare (roflumilast) kan prövas hos individer med FEV1 < 50 % av förväntat värde och kronisk bronkit och upprepade exacerbationer trots behandling med LAMA + LABA.

LABA: långverkande beta-2-stimulerare, LAMA: långverkande antikolinergika, ICS: inhalationssteroider, FABA: snabbverkande beta-2-stimulerare, med kort eller lång verkningstid.

Behandlingsrekommendationer för underhållsbehandling av KOL med olika svårighetsgrad. Observera att FABA vid behov kan vara aktuellt på Steg 1.


Bild hämtad från publikationen Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), behandlingsrekommendationer mars 2023 (läkemedelsverket.se)

Steg 1

Vid behov

Snabbverkande beta-2-stimulerare (FABA)

Kortverkande (SABA)

Pulver

Salbutamol


Buventol Easyhaler

Ventilastin Novolizer

Spray

Salbutamol


Airomir inhalationsspray

Ventoline Evohaler

Långverkande (LABA)

Pulver

Formoterol


Formatris Novolizer
Oxis Turbuhaler

Steg 2

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Pulver

Glykopyrron

Seebri Breezhaler {tand}

Umeklidinium

Incruse Ellipta {tand}

Spray

Tiotropium

Spiriva Respimat {tand}

Långverkande beta-2-stimulerare (LABA)

Pulver

Formoterol


Formatris Novolizer
Oxis Turbuhaler

Indakaterol

Onbrez Breezhaler

Spray

Olodaterol

Striverdi Respimat

Steg 3

Kombinationsläkemedel långverkande antikolinergika + långverkande beta-2-stimulerare (LAMA + LABA)

Pulver

Glykopyrron + indakaterol

Ultibro Breezhaler

Umeklidinium + vilanterol

Anoro Ellipta {tand}

Spray

Glykopyrron + formoterol

Bevespi Aerosphere {tand}

Tiotropium + olodaterol

Spiolto Respimat

Steg 4

Kombinationsläkemedel långverkande antikolinergika + långverkande beta-2-stimulerare + steroider (LAMA + LABA + ICS)

Pulver

Glykopyrron + formoterol
+ beklometason

Trimbow Nexthaler


Umeklidinium + vilanterol
+ flutikasonfuroat

Trelegy Ellipta


Spray

Glykopyrron + formoterol
+ beklometason

Trimbow inhalationsspray


Glykopyrron + formoterol
+ budesonid

Trixeo Aerosphere


Om patienten även har astma säkerställ att den valda trippelbehandlingen har tillräckligt innehåll av inhalationssteroid.

PDE4-hämmare

Rekommenderas som tillägg till ICS och LAMA + LABA vid upprepade exacerbationer, FEV1 < 50 % av förväntat normalvärde och kronisk mukös bronkit.

Stor risk för övergående initiala biverkningar, varför upptrappning under minst en månad rekommenderas. Observera ökad risk för GI-biverkningar, viktminskning och sömnstörning hos äldre.

Roflumilast

Daxas

Akutbehandling

Luftrörsvidgande

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

Förstahandsval

Salbutamol

Airomir, Ventoline {byta} spray med spacer

Ipratropium 

Atrovent {byta} spray med spacer

Andrahandsval

Salbutamol

Airomir {byta} lösning för nebulisator

Ipratropium


Atrovent {byta} lösning för nebulisator


Perorala steroider

Betametason

Betapred {byta}

Prednisolon

Prednisolon {byta}

Allergisk rinit

Receptfria allergiläkemedel bör köpas receptfritt vid kortare behandlingstid än tre månader per år.

Antihistamin

Desloratadin

Desloratadin {tand} {byta}

Loratadin

Loratadin {byta}

Lokala steroider

Mometason

Mometason nässpray {byta}

Kombinationsläkemedel steroider + antihistaminer

Om monoterapi inte ger tillräcklig lindring

Flutikason + azelastin

Dymista nässpray

Mometason + olopatadin

Ryaltris nässpray

Allergen immunterapi (AIT)

Kan övervägas när lokalbehandling ger bristande symtomkontroll och exponering inte kan undvikas.

Systemiska steroider

Vid kort pollensäsong, när AIT inte är aktuellt, kan perorala steroidkurer vara indicerade.

Prednisolon

Prednisolon {byta}

Persisterande icke-allergisk rinit

Lokala steroider

Mometason

Mometason nässpray {byta}

Lokala antikolinergika vid hypersekretion

Ipratropium

Rinivent Nasal nässpray {tand}

Infektiös nästäppa

Sköljning med koksalt rekommenderas i första hand.

Näspolypos

Uppföljning efter cirka tre månader.

Mometason

Mometason nässpray {byta}

Akut och återkommande rinosinuit

Mometason

Mometason nässpray {byta}

Förebygga näsblödning vid långvarig användning av lokala stereoider

Fenazon

Fenazon APL nässalva

Sesamolja

Nozoil nässpray

Anafylaxi

Adrenalin

Valfri adrenalinpenna i 2-pack

Observera att adrenalin alltid ska ges vid anafylaxi.

Betametason

Betapred {byta}

Desloratadin

Desloratadin (2 tabletter) {tand} {byta}

Loratadin

Loratadin (2 tabletter) {byta}

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?