Till startsidan
Start /Terapiområden /Neurologi

Terapiområde neurologi

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet neurologi.

Migrän

Använd gärna en ”terapitrappa”, till exempel den i Läkemedelsboken, där första stegen är icke-farmakologisk behandling. Vid återfallshuvudvärk inom
4–24 timmar kan ytterligare triptandos eller ett NSAID-preparat tas.

Förstahandsval

Acetylsalicylsyra

Aspirin, Bamyl {obytbart}

Ibuprofen

Ibuprofen {byta}

Naproxen

Naproxen {byta}

Paracetamol

Paracetamol {byta}

Andrahandsval

Sumatriptan

Sumatriptan {byta}

Sumatriptan är den av triptanerna som rekommenderas vid nyinsättning, på grund av lägst pris och den kan köpas receptfritt vid kortare behandlingstid.

Det finns flera alternativ till sumatriptan, till exempel rizatriptan och zolmitriptan*.

Inga stora skillnader föreligger mellan olika triptaner beträffande effekt och bieffekter, men på individnivå kan skillnader ses både beträffande effekt och tolerabilitet.

Rizatriptan och zolmitriptan finns även i munlöslig beredning. Zomig Nasal är ändamålsenligt för patienter med kräkningar.

*Subventioneras vid nyinsättning endast för behandling av vuxna patienter med migrän som inte uppnått behandlingsmålen med sumatriptan i tablettform, eller när behandling med sumatriptan i tablettform inte är lämplig.

Tillägg vid illamående

Metoklopramid

Metoklopramid {byta}

Profylax

Förstahandsval

Kandesartan

Candesartan {byta}

Metoprolol

Metoprolol depottablett {byta}

Propranolol

Propranolol {byta}

Andrahandsval

Amitriptylin*

Amitriptylin {tand} {byta} {äldre}

*Bäst effekt vid kombination av spänningshuvudvärk och migrän.

Vid frekvent migrän där profylaxbehandling kan bli aktuell rekommenderas att patienten för huvudvärksdagbok. Förslagsvis används den som finns i Vida.

Kronisk migrän definieras som >15 huvudvärksdagar/månad varav minst 8 är migrän. Om kronisk migrän föreligger bör i första hand läkemedelsöverkonsumtion övervägas och eventuell sanering av läkemedel genomföras.

Om ingen sådan förklaring ses kan injektionsbehandling med Botulinumtoxin eller CGRP-antagonister övervägas. Remiss till Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen via remissmall rekommenderas

Parkinsons sjukdom

Rekommenderade läkemedel för parkinsons sjukdom

Dopaminagonistbehandling och övriga parkinsonläkemedel utöver levodopa
bör initieras av neurolog eller av läkare med kunskap om parkinsonsjukdomen.

Levodopa/benserazidMadopark {byta}

Madopark Quick dispergerbar tablett {byta}

Madopark Depot depotkapsel {byta}

Epilepsi

Fokala anfall

Förstahandsval

Vuxna

Karbamazepin

Tegretol Retard depotkapsel {tand}

Lamotrigin

Lamotrigin

Levetiracetam

Levetiracetam

Äldre

Gabapentin

Gabapentin {tand}

Lamotrigin

Lamotrigin

Levetiracetam

Levetiracetam

Andrahandsval

Topiramat

Topiramat

Valproat

Ergenyl Retard, Absenor Depot

Valproat har teratogena effekter och ska därför undvikas till kvinnor i fertil ålder.

Valproat ska förskrivas till fertila kvinnor enbart när första- och andrahandspreparat inte haft avsedd effekt.

Vid förskrivning av lamotrigin, levetiracetam, gabapentin och topiramat måste tillverkare väljas vid receptförskrivning eftersom preparaten inte är utbytbara på apotek.

Generaliserande anfall

Förstahandsval

Lamotrigin

Lamotrigin

Levetiracetam

Levetiracetam

Andrahandsval

Topiramat

Topiramat

Valproat

Ergenyl Retard, Absenor retard

Valproat har teratogena effekter och ska därför undvikas till kvinnor i fertil ålder.

Valproat ska förskrivas till fertila kvinnor enbart när första- och andrahandspreparat inte haft avsedd effekt.

Vid förskrivning av lamotrigin, levetiracetam, gabapentin och topiramat måste tillverkare väljas vid receptförskrivning eftersom preparaten inte är utbytbara på apotek.

Anfallsbrytande behandling vid epilepsi

Diazepam

Diazepam Desitin rektallösning {byta}

Midazolam

Buccolam munhålelösning

Buccolam ska endast initieras i samråd med barnläkare eller neurolog.

Restless legs (RLS)/Willis-Ekbom Disease (WED)

Innan farmakologisk behandling blir aktuell bör man utesluta sekundära orsaker som orsakar eller förvärrar symtomen. Ett flertal läkemedel och tillstånd har visats kunna ge upphov till RLS/WED, däribland: rökning, järnbrist, brist av vitamin B12 och folat, nedsatt njurfunktion och behandling med t.ex. antidepressiva, dopaminantagonister, neuroleptika, antihistaminer och vissa antiepileptika. God evidens finns för behandling med järn vid ferritinnivåer under 75ug/L.

Basbehandlingen är icke-farmakologisk behandling. Ofta kan detta vara tillfyllest vid milda besvär och innefattar åtgärder som stretching, massage, akupunktur och andra metoder som påverkar cirkulationen i muskler positivt. En kall dusch av benen innan sänggående upplevs av många ha en positiv effekt på besvären. Allmänna sömnhygieniska råd som regelbundna sovtider, undvikande av stora mängder koffein och alkohol lindrar också symtomen.

Läkemedelsbehandling vid milda/intermittenta besvär

Levodopa/benserazid

Madopark {byta}

Patienter med lindriga besvär kan vara behjälpta av L-dopa till natten. På grund av augmentationsrisk (tillvänjning med ökande dos som följd) bör behandlingen begränsas till två gånger per vecka.

Läkemedelsbehandling vid måttliga-svåra besvär

Pramipexol

Pramipexol {byta}

Gabapentin

Gabapentin {tand}

Pregabalin

Pregabalin {tand}

Även andra dopaminagonister som ropinirol och rotigotin kan vara ett alternativ. Augmentation är vanligt vid behandling med dopaminagonist och rekommenderad dos bör därför ej överskridas. Patienten bör också uppmärksammas på risk för impulskontrollsstörning vid dopaminagonistbehandling. Vid RLS/WED med en besvärande smärtkomponent kan gabapentin eller pregabalin vara lämpliga alternativ. Dopaminagonist kan kombineras med gabapentin.

Otillräcklig effekt av ovanstående eller augmentation motiverar remiss till Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen.

För doseringsförslag av ovan nämnda preparat, se till exempel internetmedicin.se

Essentiell tremor

Förvärrande faktorer bör åtgärdas innan farmakologisk behandling. Ett flertal läkemedel har tremor som biverkning, däribland antidepressiva, antipsykotiska läkemedel och beta-2-stimulerare. Stress, kyla, sömnbrist, muskulär uttröttning, koffein och centralstimulerande droger är exempel på andra faktorer som förstärker tremor.

Förstahandsval

Propranolol

Propranolol {byta}

Vid relativa kontraindikationer för oselektiva betablockerare kan atenolol prövas. Evidensen är dock sämre för andra betablockerare än propranolol.

Andrahandsval

Gabapentin

Gabapentin {tand}

Gabapentin och betablockad kan kombineras. Vid svår sjukdom och otillräcklig effekt av ovanstående bör remiss skickas till Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen. Där övervägs behandling med epilepsiläkemedel, däribland primidon, vilket tillsammans med propranolol har bäst evidens. Remiss till neurokirurg för ställningstagande till DBS-behandling kan bli aktuellt.

Trigeminusneuralgi

Förstahandsval

Karbamazepin

Hermolepsin retard, Tegretol, Tegretol retard, Trimonil retard {tand}

Oxkarbazepin

Trileptal

I första hand förordas behandling med karbamazepin. Försiktighet ska iakttas vid behandling av hjärt-, lever- och njursjuka patienter. Karbamazepin interagerar också med många läkemedel (OBS antikoagulantia).

Dosanpassning hos framför allt äldre blir därför ofta aktuellt. Kontroll av blodstatus, elektrolyter, lever- och njurfunktion bör ske innan och under behandling. Efter ca 6 månaders remission kan uttrappning prövas. Likvärdig effekt har oxkarbazepin, vilket har något färre biverkningar och interaktioner än karbamazepin.

Andrahandsval

Gabapentin

Gabapentin {tand}

Ett alternativ vid måttliga besvär och sannolikt behäftat med färre biverkningar och minskad interaktionsrisk är gabapentin. Både karbamazepin/oxkarbazepin och gabapentin trappas upp successivt för att minimera risk för biverkningar.

Tillägg vid otillräcklig effekt

Amitriptylin

Amitriptylin {byta} {tand} {äldre}

Vid otillräcklig effekt av ovanstående läkemedel kan första- och andrahandsbehandlingar kombineras alternativt kan amitriptylin användas som tilläggsmedicin med upptrappning till högsta tolerabla dos.

Neurologiskt status skall vid klassisk trigeminusneuralgi vara normalt. Vid atypisk bild och avvikande statusfynd samt hos yngre personer där symtomatisk trigeminusneuralgi kan vara orsak bör remiss skickas till Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen för vidare handläggning liksom vid svårbehandlad smärta.

För doseringsförslag av ovan nämnda preparat, se till exempel internetmedicin.se

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?