Till startsidan

Hedersrelaterat våld och förtryck

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket liknar mäns våld mot kvinnor eftersom våldet ofta utövas i en nära relation. Samtidigt skiljer sig hedersrelaterat våld och förtryck från andra våldsformer genom att förtrycket utövas kollektivt.

I hedersrelaterat våld kan flera personer i en familj vara utövare. Våldet kan utövas av och riktas mot såväl kvinnor som män och det grövsta våldet är i regel välplanerat. 

Det hedersrelaterade våldet begränsar ofta en ung persons handlingsutrymme och även rätten att själv välja partner. Trotsas normen anses man dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt så att familjen kan få tillbaka sin heder. 

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar också homo- och bisexuella av båda könen och transpersoner. Hbtq-personer kan också vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. 

Frågor att ställa vid misstanke om hedersrelaterat våld:

  • Vad får hon eller han inte göra som hon eller han skulle vilja göra?
  • Vad måste hon eller han göra som hon eller han inte vill?

Mer om hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsen har också tagit fram en utbildning inriktad på barn och ungdomar

Ny fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck - (Socialstyrelsen)

Använd webbläsaren chrome vid inloggning

För mer information se hedersfortryck.se. Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Arbete mot könsstympning

Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år gammal tradition som förekommer i vissa länder mestadels i Afrika och i Mellanöstern. Traditionen kan se olika ut i olika länder.

Könsstympning - Könsstympning.se (hedersfortryck.se)

Kvinnlig könsstympning är förbjuden

I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands.

Fakta

Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. I Sverige har ledare inom de flesta trossamfund inklusive Sveriges Imamråd gemensamt tagit avstånd från traditionen i alla dess former.

Samverkan

Region Vämland samverkar med Länsstyrelsen Värmland och länets kommuner i arbetet med att förhindra könsstympning.

Lagar och krav

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor (notisum.se).

Styrande dokument

Region Värmland har en riktlinje för arbete mot könsstympning. Du som är medarbetare i Region Värmland hittar den via regionens intranät.

Regional handbok

Handbok kvinnlig könsstympning – regional handbok (lansstyrelsen.se).

Vid frågor, kontakta

Katarina Pluto, psykoterapeut
Jolie Zetterlund, barnmorska
Kajsa Schönn, kurator

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?