Till startsidan
Till startsidan

7.1 Låntagarens ansvar

Hjälpmedel förskrivs till patienten som ett lån med nyttjanderätt. Hjälpmedlen är formellt huvudmannens egendom och ska återlämnas när de inte längre behövs.

Patienten ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden. I ansvaret ligger att vårda hjälpmedlet väl och tillse att det inte förkommer eller förstörs. Om hjälpmedlet tappas bort eller förstörs genom ovarsam hantering kan låntagaren bli ersättningsskyldig.
Om hjälpmedel köpts själv (inte förskrivits) ansvarar denne också för eventuella kostnader i samband med service/underhåll.

Låntagare förbinder sig:

  • Att följa hjälpmedlets bruksanvisning samt de instruktioner och anvisningar som ges av förskrivaren
  • Att på egen hand, eller med hjälp av annan person, sköta och förvara hjälpmedlet på ett ansvarsfullt sätt
  • Att ta kontakt med anvisad enhet när hjälpmedlet inte fungerar som avsett och att rengöra hjälpmedlet innan det lämnas för avhjälpande underhåll.
  • Att inte låna ut, hyra ut, sälja eller på annat sätt avyttra lånat hjälpmedel
  • Att meddela anvisad enhet om hjälpmedlet skadas, tappats bort eller blivit stulet.
  • Att ta kontakt med förskrivare vid tillbud/olycka i samband med användandet av hjälpmedlet
  • Att ta kontakt med anvisad enhet vid flytt. Detta för att avgöra vilka hjälpmedel som kan tas med och vilka som ska lämnas tillbaka innan flytt
  • Att ta kontakt med anvisad enhet om behov av hjälpmedel förändras eller upphör
  • Återlämna hjälpmedlet om förskrivare gör bedömningen att inte kriterierna längre uppfylls enligt gällande riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel

Återlämning

Hjälpmedel ska återlämnas när behovet upphör, oavsett om det är låntagaren själv som anser att behovet har upphört eller om det är förskrivare som bedömt att behovet har upphört.

Hjälpmedel ska rengöras innan de återlämnas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats