Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Så här förändras Centralsjukhuset

Så här förändras Centralsjukhuset

Med genomtänkt design skapar vi effektiva och säkra patientflöden och arbetssätt. Vi samlar samma typ av vård kring samma flöden och nyttjar synergieffekter av rumsliga och arbetsmässiga samband.

Vårdenheter med beröringspunkter

Nybyggnationen består av tre olika hus med vårdenheter som har gemensamma beröringspunkter. Arbete pågår nu med hur innehållet, flöden med mera i husen ska utformas.

Siffran 1 i bilden: Mottagningshuset

I Mottagningshuset kommer enheter med dagvård och öppenvård att finnas, det vill säga enheter med många mottagningsbesök där husets placering nära entrén underlättar för patienternas förflyttningar inne på sjukhuset.

Under byggtiden kommer Mottagningshuset också att användas för att inrymma enheter som behöver tillfälliga lokaler på grund av renovering på befintliga sjukhuset. Av denna anledning är Mottagningshuset det första huset som kommer att byggas.

Mottagningshuset blir Sveriges första sjukvårdsbyggnad som har trästomme. Värmland vill vara en ledande region inom skoglig bioekonomi där trä används som det dominerande materialet i byggindustrin.

Frågan om brandskydd i relation till trästomme har utretts ordentligt. Delar av de bärande konstruktionerna för huset ska uppföras i korslimmat trä. Trädelar omfattar bjälklag och pelare i 5 plan av 7. Många andra konstruktioner i byggnaden utförs i stål och betong och brandskyddssystemet är utformat som en helhet för att möta utmaningarna med bärande träkonstruktioner.

Dimensioneringen av brandskyddet av stommen följer kravnivåerna i alla gällande regelverk. De bärande träkonstruktionerna kommer att förses med många lager av obrännbara värmeisolerande brandskyddsskivor. Bjälklagen kommer att vara inklädda med brandskyddande skivmaterial på undersidan och med en pågjutning av obrännbar betong på ovansidan. Inget bärande trä i stommen kommer att vara exponerat för en brand.

Byggnaden i övrigt kommer att förses med automatiskt vattensprinklersystem och med ett automatiskt brand- och utrymningslarm.

Siffran 2 i bilden: Akuthuset

Ett hus med verksamheter av akut karaktär som behöver ha närhet till varandra. Att lägga verksamheter av akut karaktär nära varandra underlättar förflyttningar av patienter och personal som rör sig mellan olika akuta enheter.

Akuthuset skapas efter Mottagningshuset och kommer ligga vid nuvarande Klarälvsentrén och ned mot parkeringen vid älven. På hustaket anläggs en helikopterplatta.

Siffran 3 i bilden: Entréhuset

Entréhuset kommer att inhysa enheter med många och korta patientbesök. Enheternas placering nära entrén underlättar förflyttning för det stora antal patienter som besöker dessa enheter.
Entréhuset är det sista av de nya husen som skapas. Det beräknas vara klart runt år 2036.

Vårdenheter med beröringspunkter

Nybyggnationen består av tre olika hus med vårdenheter som har gemensamma beröringspunkter.

1. Entréhuset

I entréhuset ligger vårdenheter som dagligen har högt flöde av patienter med många och korta mottagningsbesök. Aktiviteten kring dessa enheter är hög, med många patienter i rörelse, och syftet med att samla dessa enheter i anslutning till entrén är att skapa korta avstånd och reducera utspridd gångtrafik på övriga sjukhuset.

2. Mottagningshuset

Här finns vårdverksamheter som enbart har dagvård och mottagningsverksamhet, men inga vårdavdelningar. Mottagningshuset har en central lokalisering på sjukhuset för att underlätta avstånd för patienter som rör sig mellan olika enheter, som till exempel kombinerar ett mottagningsbesök med provtagning.

3. Akuthuset

Förlossning, intensivvård och operation, liksom andra vårdverksamheter som i högre utsträckning än andra kräver omedelbar tillgång till akutsjukvård, samlas i det nya akuthuset. Här finns tillgång till specialiserad personal och högteknologisk akututrustning.

När skapas de olika byggnaderna?

Här kan du ta del av den preliminära tidplanen för Nya CSK.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?