Start / Om regionen / Om Region Värmland / Lean - ständigt bättre vård

Lean - ständigt bättre vård

Som medarbetare i Region Värmland har vi två uppgifter. Det första är att genomföra dagens uppgifter. Det andra är att utveckla morgondagens uppgifter.

Vad är Lean?

I korthet kan Lean beskrivas som förhållningssätt - en filosofi som bygger på grundläggande värderingar och ett antal principer. Därtill finns verktyg och metoder som stöd i förbättringsarbetet.

Ett långsiktigt arbete - ett system för ständiga förbättringar

Lean är inte ett tidsbestämt projekt utan ett långsiktigt arbete med att bygga en kultur, ett system för ständiga förbättringar. Utifrån kundens behov utvecklas effektiva flöden där det som inte tillför värde tas bort. Samtidigt som vi ökar värdet för kunden förbättras arbetsmiljön genom att det blir mindre "krångel" för medarbetarna.

Lean ställer krav på ett förändrat ledarskap. Chefen är inte den som ensam ska driva förändringarna utan ska fungera som ett stöd för medarbetarna så att deras kreativitet tas tillvara.

Regionens lean-bro

Region Värmlands lean-bro ska illustrera hur vi arbetar för patientens bästa väg genom vården.

Här förklaras regionens leanbro i ett bildspel (pdf) Pdf, 360 kB..

Varför Lean i Region i Värmland?

Region Värmland har sedan många år arbetat med olika utvecklingsinsatser för ett effektivt resursutnyttjande, ökad tillgänglighet och kvalitetsförbättringar. Många arbeten har gett goda resultat, men oftast har förbättringarna blivit öar i verksamheten och har inte spridits vidare i organisationen.

För att möta vårdens utmaningar som exempelvis en åldrande befolkning, avancerade och dyra behandlingsmöjligheter inklusive läkemedel, förekomst av vårdskador och brister i tillgänglighet behöver vi göra på ett annat sätt.

Som medarbetare i landstinget har jag två uppgifter:

  • Att genomföra dagens uppgifter
  • Att utveckla morgondagens uppgifter

Vad har vi gjort?

Lean i organisationen startade 2007 då Sjukhuset i Arvika erhöll landstingsgemensamma resurser för att bedriva utvecklingsarbete utifrån ett Lean-tänk. Därefter har olika initiativ tagits till information/inspiration på olika nivåer och för olika målgrupper i Region Värmland.

Det har genomförts utbildningsinsatser för några verksamheter och inom staberna har egen kompetens utvecklats genom deltagande i seminarier och högskoleutbildning.

Uppdrag

Intresse och nyfikenhet från verksamheterna och regionledningens engagemang resulterade i introduktionsuppdrag 2009. Uppdraget var att "skapa förutsättningar det vill säga förståelse, motivation samt stödresurser för ett långsiktigt, systematiskt förbättringsarbete så att största möjliga värde för kunden skapas med minsta möjliga resurser".

Mål för uppdraget:

  • Introduktion av Lean för regionledningen samt utarbetad värdegrund för fortsatt arbete
  • Introduktion av Lean i verksamheterna
  • Organisering skapad som stöd för verksamheten i det fortsatta långsiktiga arbetet
  • Påbörjat förbättringsarbete utifrån Lean i samtliga divisioner och motsvarande verksamheter samt staber.

Hittills har så kallat leanspel genomförts för chefer, fackliga företrädare och politiker och alla chefer har genomgått en fördjupad introduktionsutbildning. I utbildningen har teori och eget arbete varvats och deltagarna har på så sätt fått en starthjälp för att komma igång med arbetet i den egna verksamheten. Till stöd finns också utbildade handledare både i verksamhet och stab.

Alla divisioner har arrangerat inspirationsföreläsningar för medarbetarna och Lean-spel erbjuds inför uppstart av arbetet om så önskas.

Grund för fortsatt arbete

Genomförda aktiviteter har lagt grunden för fortsatt arbete. Att "leana" har blivit ett uttryck för att identifiera och ta bort det som inte är värdeskapande.

Styrkortsuppföljningar visar att det ständigt pågår ett stort antal förbättringsarbeten, både inom verksamheterna och gränsöverskridande.

Fortsatt utbildning inom organisationens ledarutveckling

Från och med 2013 ingår Lean-utbildningen som en del av Region Värmlands interna program för ledarutveckling.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen