Till startsidan
Start / Om regionen / Om Region Värmland

Om Region Värmland

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning i vårt län.

Region Värmland är en politiskt styrd organisation och arbetar på uppdrag av invånarna. Vid de allmänna valen vart fjärde år röstar du på de politiker som du vill ska styra organisationen.

En region är ett regionalt organ som har rätt att ta ut regionskatt från sina invånare. Regioner har ett brett uppdrag som täcker in många stora frågor som påverkar invånarnas vardag och framtid. Typiskt för dessa frågor är att de är gemensamma för hela länet och ofta kräver stora ekonomiska resurser.

Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur. Vi ansvarar också för fem av länets sex folkhögskolor.

Tillsammans är vi över 8 600 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Vision

Livskvalitet i världsklass 

Region Värmlands vision lyder "Livskvalitet i världsklass". Den innebär att vi ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland.

Värdegrund

För alla i Värmland

Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. 

Vår värdegrund förenar oss som arbetar inom Region Värmland. Den är gemensam för alla verksamheter och anger riktningen mot vår vision. Den vägleder oss i vardagen och ger riktlinjer för vårt beteende och våra beslut.

Mer om Region Värmlands värdegrund.

Våra mål

Effektmål är vår organisations övergripande mål och har ett invånarpräglat perspektiv.

Trygga och nöjda invånare

Region Värmland ska arbeta för att invånarna ska leva ett gott liv, må bra, vara trygga och känna sig nöjda med det Region Värmland gör.

Attraktivt och hållbart Värmland

Region Värmland ska bedriva ett samordnat regionalt utvecklingsarbete. Länets framtida konkurrenskraft och kapacitet att kunna möta samhällsutmaningar kommer att avgöras av förmågan till förnyelse och innovation.

Region Värmland ska verka för jämlikhet – alla människor är inkluderade oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning.

På så sätt ökar den sociala sammanhållningen och allas delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen.

Region Värmland ska öka den gemensamma kunskapen om och förståelsen för ekosystemets villkor och klimat och energiutmaningen.

God, jämlik och jämställd hälsa

Region Värmland ska med patienten som medaktör erbjuda en tillgänglig, samordnad och välfungerande hälso- och sjukvård och tandvård som utgår från patientens behov. Utvecklingen med ett gemensamt hälsofrämjande och förebyggande arbete inom länet ska fortsätta.

Visste du att...

 • Vi är över 8 600 medarbetare.
 • Vi arbetar för ett jämställt Värmland. Handboken Schyst! har spridits i mer än 30 000 exemplar i hela landet.
 • Under en dag hjälper vi mellan 7 och 8 barn till världen.
 • Under en dag lagar vi 2 600 portioner mat på Centralsjukhuset i Karlstad.
 • Ansvarar för fem av sex folkhögskolor i regionen.
 • Vi beviljade 63,3 miljoner kronor till 41 projekt under 2021 för att stärka den regionala utvecklingen.
 • 2 200 patienter träffar våra läkare varje dag.
 • På ett år görs 14,3 miljoner resor i vår kollektivtrafik. I detta räknas linjebuss, tåg, båtbuss, skoltrafik och servicetrafik.
 • Vårdcentralerna besvarar 2 800 telefonsamtal per dag.
 • Folkhögskolorna finns på 10 orter i Värmland
 • Vi har ett kontor i Bryssel. Region Värmland European Office är ett komplement till det EU-arbete som sker på hemmaplan.
 • Varje dag städas drygt 360 000 kvadratmeter på våra sjukhus och vårdcentraler.
 • Våra ambulanser rullar 7 600 kilometer på en dag.
 • Vi stöttar det värmländska näringslivet, och under 2021 fick 152 företag stöd från oss.
 • Vi förvarar, vårdar och tillgängliggör över 25 000 hyllmeter handlingar från förr i våra arkiv.
 • En patienttransportör går 2 mil per dag.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen