Till startsidan
Start / Om regionen / Om Region Värmland / Styrande dokument

Styrande dokument

Styrande dokument ska säkerställa ett arbetssätt som främjar säkerhet och hög kvalitet. Styrande dokument behövs för att implementera regelverk, politiska beslut samt överenskomna arbetsmetoder.

Region Värmlands styrande dokument

Regionplan och flerårsplan är ett politiskt styrdokument som innehåller övergripande mål för hela Region Värmland. Styrdokumentet innehåller en regionplan för år 2021 och anger inriktningen för de regionplaner som görs för åren 2022 och 2023. Du hittar också budget och investeringsplan för år 2021 och en ekonomisk flerårsplan för åren 2021 till 2023.

Regionfullmäktige följer i årsredovisning och delårsrapport upp hur regionstyrelsen och övriga nämnder fullgjort sina uppdrag, och säkerställer att de verkställt fullmäktiges beslut.

I Region Värmland finns nio olika nämnder, varje nämnd ska varje år upprätta en nämndplan. Syftet med en planen är att beskriva vilka uppgifter respektive nämnd har, vilka förutsättningar nämnden måste förhålla sig till samt hur nämnden uppfattat uppdraget från fullmäktige. Nämndplanen redovisar även de mål som nämnden har under året. Av nämndplanen framgår därför den politiska inriktningen för verksamheten med prioritering på vad som ska
genomföras.

Nämndplan finns på respektive nämnds webbsida.

Värmlandsstrategin är länets regionala utvecklingsstrategi. Det är en plan för hur Värmland ska vara och uppfattas år 2040.

Värmlandsstrategin

Hälso- och sjukvården står inför både fantastiska möjligheter och stora utmaningar. Värmland har en befolkningsutveckling som innebär extra stora behov av att tänka nytt.

Utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvården.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument för kollektivtrafik i Värmlands län. Programmet ger en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Kulturplanen har tagits fram i samverkan mellan Region Värmland och kommunerna och i dialog med regionens kulturliv.

Kulturplan

En strategi skapas för att ange vilken inriktning som ska tas för att uppfylla krav i policys, vårdgivardirektiv, nationella riktlinjer och satsningar eller prioriterade områden i regionplanen. En strategi fastställs av regionstyrelsen eller en nämnd och omfattar hela Region Värmland.

Strategier

Kontakta oss för fler dokument

Ovan har vi valt ut några av våra övergripande styrande dokument som rör Region Värmlands verksamhet. För att ta del av fler styrande dokument är du välkommen att kontakta oss på info@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?