Till startsidan

Stärkta föreskrifter om att fråga om våld

Från den 1 november 2022 ställer Socialstyrelsen högre krav på hur vårdgivare ska fråga patienter om våldsutsatthet. Många bör-krav har blivit skall-krav och flera nya krav har tillkommit.

Socialstyrelsens uppföljningar av nuvarande SOFS 2014:4 har lett till en revidering av författningen. Bakgrunden är ny lagstiftning, sekretessbrytande bestämmelser och nya bestämmelser om hälso-och sjukvårdens ansvar att särskilt ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om någon i barnets närhet utsätter barnet eller närstående för våld eller andra övergrepp.

Läs mer om föreskriften i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer HSLF-FS 2022:39 (socialstyrelsen.se)

Genom denna nya författning upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer.

Nya föreskrifter och allmänna råd från 1 november 2022

Här listas några av de förändringar som tillkommit eller förstärkts.

 • Vårdgivaren ska fastställa rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver vård
 • Vårdgivaren ska fastställa rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.
 • Vårdgivaren ska fastställa rutiner för hur barns behov av information, råd och stöd ska beaktas.
 • Fastställa rutiner för hur Anmälningsskyldigheten uppfylls (14 kap. 1 § SoL) gällande våldsutsatt barn eller barn som bevittnat våld.
 • Säkerställa möjligheten att dokumentera och föra patientjournal om patient har skyddade personuppgifter.
 • Vårdgivare ska samverka externt med berörda verksamheter, myndigheter och organisationer så att åtgärder och insatser inte motverkar varandra.
 • Vårdgivaren bör se till att personalen i verksamheten har kunskap om våld för att kunna ge god vård och omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.
 • När en vuxen misstänks ha utsatts för våld ska personalen fråga i enrum och om misstanke kvarstår ska behovet av fysisk som psykisk vård beaktas.
 • Personal ska kunna informera om vård inom hälso-och sjukvård samt om vilket stöd och vilken hjälp som socialtjänst och frivilligorganisationer kan ge.
 • Personal ska ta reda på om det finns barn i familjen. (Anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § SoL)
 • Hälso-och sjukvårdspersonal ska hjälpa den vuxne att få kontakt med socialtjänsten om denne samtycker till det, dokumentera om åtgärder som vidtagits samt om symtom och tecken som observerats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?