Till startsidan
Till startsidan

Aktörer i sjukskrivningsprocessen

Information om sjukskrivningsprocessen.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Arbetsgivaren

Arbetsgivarna har ett omfattande arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar. Det regleras huvudsakligen genom arbetsmiljölagen (1977:1160), socialförsäkringsbalken samt Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering. Där beskrivs arbetsgivarnas ansvar för att vidta olika åtgärder för att anpassa arbetet till arbetstagaren.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs. Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för ohälsa och olycks­fall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhets­perspektiv, det vill säga både när det gäller fysisk, psykisk som social och arbets­organisatorisk synpunkt.

Arbetsmiljölagen är en ramlag. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har föreskrifter om hur exempelvis arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöinspektörer kontrollerar att arbetsmiljölagen och före­skrifterna följs när de inspekterar arbetsställen.

Arbetsmiljöverkset ansvarar för statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige. Det har också ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikapp­frågor inom arbets­miljö­området. Verket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Arbetsmiljöverket är en av flera sektorsmyndigheter med ansvar för att förverkliga den politik som rör funktionshinder.

Brukar- och anhörigorganisationer

I socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen anges att till socialtjänstens och landstingens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder personer eller deras närstående.

På nationell nivå samarbetar Socialstyrelsen med NSPH, och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har samrådsmöten med handikapporganisationer och brukarråd.

På lokal/regional nivå finns ett antal nätverk för brukar- och närståendeorganisationer som är eller kan bli viktiga samarbetspartner i arbetet med att utveckla en samordnad och arbetsinriktad rehabilitering.

Företagshälsovård

Inom företagshälsovården ska det finnas tillgång till rehabiliteringskoordinatorer. Koordineringen gäller i första hand åtgärder från sjukvård, arbetsplats och Försäkringskassa. Individen får därmed tillgång till en personlig koordinator som tidigt i sjukdomsförloppet kommer i kontakt med personen och dennes arbetsförhållanden och därigenom har bättre förutsättningar att bedöma individens arbetsförmåga och möjligheter att arbeta.

Försäkringskassan

I förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan anges följande:

"5 § Myndigheten ska samverka med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan ska i samma syfte träffa överenskommelse med kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen samt bedriva finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser."

Kommunen

Kommunens ansvar för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning framgår av socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Av socialtjänstlagen framgår att kommunen ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och kan leva som andra.

Regionen

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL anger vilka skyldigheter sjukvårdshuvudmannen har gentemot befolkningen. HSL reglerar främst åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Regionen ska även erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för funktionshindrade till dem som är bosatta inom landstinget eller stadigvarande vistas där.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Socialstyrelsen har ett nationellt uppdrag och ska verka för en god vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag, och genom att göra tillsyn, uppföljningar och utvärderingar. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer på området psykisk hälsa.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats