Till startsidan

Satsningar och samarbeten

Förstärkt samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens samverkar för att ge individen tidiga och aktiva insatser utifrån sitt behov. Insatserna ska även kunna bedrivas parallellt med andra insatser från till exempel arbetsgivare, kommunen och vårdgivare.

I samarbetet erbjuds bland annat:

  • En gemensam kartläggning för att klargöra individens förutsättningar och behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser i samarbete mellan myndigheterna.
  • Konsultativt stöd till arbetsgivare för att de ska kunna fullgöra sitt rehabiliteringsansvar.

KUR-projektet – utveckla samverkan och kunskap om psykisk ohälsa

KUR-projektet vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region och erbjuder bidrag för att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning.

KUR-projektet startade 2009 och sedan dess har mer än 6 000 anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region fått kompetensutveckling. Nu har KUR-projektet fått regeringens förtroende att fortsätta att erbjuda kompetensutveckling samt stärka den lokala och regionala samverkan. Projektet pågår fram till december 2015.

Överenskommelse psykisk ohälsa, Prio

Överenskommelsen har gjorts mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialdepartementet. Det är en satsning som ger stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Ett nytt mål i överenskommelsen är att det under 2015 ska utarbetas en strategi för hur samhället bäst kan möta den ökade psykiska ohälsan bland befolkningen.

Överenskommelse sjukskrivningsmiljarden

Sjukskrivningsmiljarden 2014-2015 är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen, med upp till en miljard kronor per år för utvecklingsarbeten i regionerna. Syftet är att öka regionernas drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågorna i hälso- och sjukvården

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin innebär att kvinnor och män i åldern 16-67 år har möjlighet att, efter att vården har gjort en medicinsk bedömning, få tillgång till kognitiv beteendeterapi (KBT) Interpersonell terapi (ITP) vid ångest, depression eller stress. SKR samarbetar med Socialdepartementet genom en överenskommelse kring rehabiliteringsgarantin för att stödja personer med ångest, depression, stress eller en långvarig diffus smärta i axlar nacke och rygg att återgå i arbete eller att förebygga en sjukskrivning.

Nya perspektiv

Nya perspektiv är gemensam arena för kommunerna i Värmland och Region Värmland för dialog utifrån medborgarnas perspektiv. Politikernas roll är att vara befolkningens företrädare, ange inriktning och effekter som ska uppnås för befolkningen. Organisationernas förvaltningar har till uppgift att organisera och verkställa utifrån överenskomna mål.

Syftet med Nya perspektiv är att främja samverkan, öka kunskapen om varandras förutsättningar och om den gemensamma befolkningens hälsa, behov och påverkansfaktorer. I fokus för Nya perspektiv är social hållbarhet, ett långsiktigt, stabilt och dymaniskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och där de sociala skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen utjämnas. Sedan 2007 har politiker och tjänstemän i regionen och Värmlands kommuner träffats med en viss regelbundenhet och fördjupat sig inom fyra gemensamma utvecklingsområden/utmaningar. Ett av fokusområdena är psykisk ohälsa.

De fyra utmaningarna manar till brett utvecklings- och förbättringsarbete som omfattar många aktörer. Inom Psykisk hälsa har man lyft fram att mötesforum måste finnas i ordinarie verksamhet och att gemensamma möten för båda huvudmännens chefer även på enhetsnivå är en förutsättning för att arbetet ska fortsätta framåt.

Samordningsförbund

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

När myndigheterna samverkar har de kapacitet att göra mer för människor som behöver insatser från flera myndigheter samtidigt. De sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som medborgarna får del av, ägs av de ingående myndigheterna och stöds med medel från samordningsförbundet.

I Värmland finns det sex samordningsförbund; Sampelet (Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn), Fryksdalen (Kil, Sunne, Torsby), Klarälvdalen (Forshaga, Munkfors, Hagfors), Östra Värmland (Filipstad och Storfors), Bådeså (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng) samt Arvika/Eda.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats