24 18 18 Peklampor

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala, uttrycka sig ickeverbalt, uttrycka sig genom teckenspråk eller skriva.

Personer med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning och/eller delaktivitetsinskränkningar som innebär stora svårigheter i handens finmotoriska användning.

Behovet ska vara frekvent, det vill säga användas minst 3-4 gånger i veckan.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas.

Övrigt:

Lösningar och produkter som finns att köpa i allmän handel omfattas inte.

____________________________________________________________

Logoped på Vuxenhabiliteringen med personlig förskrivningsrätt har möjlighet att förtroendeförskriva peklampa enligt beslut i Nätverket 20170901