NPF – Estet

Här kan du som är i behov av särskilt stöd fullfölja dina gymnasiestudier och komplettera om du saknar vissa grundskolebetyg. Schemalagda estetiska pass flera gånger i veckan inom områden som till exempel bild, foto, textil och film.

NPF estet erbjuder extra stöd i din studiesituation i form av mer lärarledd tid, stödperson i klassrummet vid helklass, egen avskärmad arbetsplats, låsbart skåp under skoldagen samt undervisning främst i hemklassrum.

Vi arbetar till viss del tematiskt och ämnesöverskridande, där mötet och gemenskap med andra är centralt. Du studerar i din egen takt på den nivå du befinner dig i nära samråd med studievägledare kring din studieplanering.

För att söka Allmän kurs NPF – Estet har du en dokumenterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF-diagnos) utan utvecklingsstörning.

Med FN:s globala mål som grund studerar du gymnasiegemensamma ämnen vid Molkoms folkhögskola i Karlstad.

Utbildningen ökar din förståelse för samhället och samhällsfrågor. Kurstiden varierar beroende på vilka förkunskaper du har. Ett år är den kortaste kurstiden för att få ett studieomdöme.

Inom de givna ramarna planeras din studietid efter dina intressen och behov i samråd med studie/yrkesvägledare och ditt arbete bygger på att träna det egna ansvaret och utvecklas i gruppgemenskap.

Mål för utbildningen

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna och dina mål på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra deltagare och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring lärandet.

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola, högskola eller universitet
 • Kunskap om FN:s globala mål, Agenda 2030
 • God studievana inför högre studier
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
 • Stärkt självkänsla och självförtroende
 • Stärkt i självständigt arbete med eget ansvar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet att uppnå gymnasiebehörighet i de gymnasiegemensamma ämnen som krävs för grundläggande behörighet till högre studier. Utbildningen utgår från de studerandes intressen, förkunskaper och samhället omkring oss.

Den estetiska delen i utbildningen utgår från de studerandens egna intressen inom exempelvis bild, foto, film, textil, musik med mera. Syftet med den estetiska delen är att öka kreativiteten och därmed underlätta för inlärning av teoretiska ämnen.

FN:s globala mål, Agenda 2030, är uppsatta för att vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen genomsyrar hela utbildningen.

Utbildningsort: Karlstad

Kurstyp: Allmän kurs

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100 procent

Start hösttermin: augusti

Sista ansökningsdag hösttermin: 15 april

Start vårtermin: januari

Sista ansökningsdag vårtermin: 15 oktober

Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)

Kursen pågår under 39 veckor per läsår.

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå under studietiden:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Matematik 1-4
 • Engelska 5-7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2
 • Religion 1, 2

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande tema-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Några gånger om året är det skolaktivitet på kvällstid eller på en helg.

Resor mellan skolans olika enheter som finns i Karlstad, Molkom och Filipstad förekommer. Kostnaden för den resan betalas inte av skolan.

Under skoltiden använder du egen dator eller lånar skolans under skoldagen. De digitala läromedlen har du tillgång till via skolan. Övriga läromedel och studiematerial som exempelvis matematikbok köper du själv.

Förutsättningar:

Allmän kurs NPF-Estet riktar sig till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är behov av särskilt stöd i klassrummet samt har ett intresse för estetiska uttryck.

Kursen vänder sig till dig som saknar grundskole- och/eller gymnasieutbildning, eller som behöver förbättra dina kunskaper från grundskola eller gymnasium.

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämn spridning mellan män/kvinnor, etnisk bakgrund och ålder. Vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Vi prioriterar dig som har kort utbildning.

Mål med studierna:

Allmän kurs NPF-Estet bedrivs främst på gymnasienivå och ger grundläggande behörighet för högre studier. Om behov finns för att läsa in grundskolenivå kan det erbjudas.

Tiden för att nå gymnasiebehörighet varierar och beror på tidigare skolgång och arbetslivserfarenhet. Alla studerande på utbildningen får en egen studieplan riktat för att nå de önskade målen.

Ansökan sker:

Digitalt via Schoolsoft på skolans hemsida.

För att ansökan ska vara fullständig bifogar du:

 • Läkarutlåtande angående din diagnos/dina diagnoser.
 • Personligt brev som beskriver dig själv och vilka särskilda behov du har av anpassningar.
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier (skannas digitalt).
 • Personbevis (från Skatteverket).

Ansökningsprocess:

Ansökan tas emot och kontrolleras.

Du får en bekräftelse på att din ansökan är registrerad. Vid ofullständig ansökan ombeds du inkomma med kompletteringar.

Efter att du har ansökt till skolan sker ett urval utifrån behov av stöd och förväntningar på utbildningen. Är du med i första urvalet kallas du till intervju. I intervjun samtalar vi kring utbildningen och dina behov för att säkerställa att skolan kan erbjuda dig det du behöver för att nå dina mål. I samtalet lyfter vi också dina förutsättningar att klara en heltidsutbildning samt beskriver skolformen folkhögskola och vad den innebär för dig som individ.

När alla intervjuer är genomförda görs ett urval utifrån följande kriterier:

 • Stödet som erbjuds på utbildningen matchar den sökandes behov.
 • Den sökande ser estetiska inslag i utbildningen som positivt.
 • Den sökande önskar läsa heltidsstudier.
 • Kortast tidigare utbildning.
 • Dynamiken i gruppen.

Efter intervjun får du ett skriftligt besked om du har blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag. Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.

För att tacka ja till en erbjuden plats på skolan betalar du in en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök.

Du får ett välkomstbrev via mail där all information om kursstarten framgår.

Intyg, behörigheter och studieomdöme

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Det finns också möjlighet att uppnå:

Grundskolebehörighet för att kunna söka olika utbildningar på gymnasienivå.

Grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier.

Särskilda behörigheter i gymnasiegemensamma ämnen.

Efter ett års heltidsstudier har du rätt till ett studieomdöme. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Vi följer folkbildningsrådets riktlinjer för detta. Studieomdömet används i urvalsprocessen till högre studier.

Studieplanering och studievägledning

 • Molkoms folkhögskola erbjuder studievägledning vid behov
 • En studieplan tas fram av studievägledare och/eller biträdande rektor tillsammans med den studerande vid kursstart och uppdateras varje termin
 • För collegeåret finns även studievägledare vid Karlstads Universitet för att diskutera framtida studieval
 • Varje klass har en till två mentorer som ansvarar för att uppföljnings- och avstämingssamtal genomförs med varje studerande en-två ggr per termin.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?