Till startsidan
Start / Kultur / Sjukhusbiblioteken / Stiftelser och fonder

Stiftelser och fonder

För dig som tänker söka forskningsanslag.

Sista ansökningsdatum september

Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond

Stöder forskning angående graviditet, förlossning samt neonatalperioden. Nästa beviljande av forskningsanslag planeras till hösten 2021.

Svenska Diabetesförbundet - Diabetesfonden

Utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans. Forskningsanslagen är vanligtvis mellan 100 000 - 500 000 kr. Tilldelas i första hand forskargrupper med mer omfattande program. Huvudsökande för projektet ska vara disputerad.

Åhlén-stiftelsen

Utdelar anslag upp till 250 000 kr, undantagsvis något högre, till forskning rörande Parkinsons sjukdom, ALS, psykoser; framför allt schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, missbruk och beroende; dock inte alkoholsjukdom, perinatala hjärnskador. Forskningen ska bedrivas i Sverige av disputerad forskare och vid etablerad forskningsinstitution. Medel får inte användas till att bekosta utbildning, löner, resor, symposier eller kongresser.

Åke Wibergs stiftelse

Stödjer projekt inom både basal och klinisk forskning. Beviljar anslag till gruppledare som disputerat under de senaste åtta åren. Anslag kan användas till drift, apparatur eller lön till medarbetare i forskargruppen. Anslag beviljas normalt i storleksordningen 200000-300000 SEK per år. Årligen beviljas också ett särskilt anslag, på 1 miljon kr per år i 3 år.

STROKE-Riksförbundet

Prioriterar patientnära forskning om rehabilitering, främst med stark strokeinrikting. Beviljade anslag är vanligen mellan 20 000 och 200 000 kr.

Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

Anslag för genetisk (dock inte rent klinisk/medicinsk) forskning utdelas till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar att utveckla nya forskningsteman. Beviljade anslag ligger normalt mellan 50.000 och 400.000 kr.

Jerringfonden

Stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. T.ex. med inriktning på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande. Patient- och verksamhetsnära forskning är prioriterad. Det totala forskningsbidraget är cirka 2,5 miljoner kr. 

Astma och Allergiförbundet

Stöder projekt som syftar till att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Huvudsökande för projektet måste vara disputerad. Forskare som avlagt sin examen under de senaste 6 åren är prioriterade. Beviljade anslag är ca 200 000 – 250 000 kr per anslagsår. 

Diabetes Wellness Sverige

The aim is to support both non-clinical and clinical research, related to causes, cures or complications of type 1 and 2 Diabetes. A Junior Project Grant is aimed as a help to start funding smaller projects for both established institutions as well as young researchers early in their career. 200 000 kr. 

Vetenskapsrådet, Swedish Research Council

Olika utlysningar under året, bl.a. Internationell postdok med sista ansökningsdatum i september.

Reumatikerförbundet

Beviljar tvåårsanslag till forskning som minskar sjukligheten, ökar livskvaliteten vid reumatisk sjukdom eller förebygger reumatisk sjukdom.

Riksförbundet Hjärtlungs forskningsfond

Stöder forskning rörande hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Prioriterade forskningsområden är rehabilitering, förebygga återfall och försämring, egenvård, livsstil, psykisk hälsa och mötet med vården.

Neuroförbundet

Delar ut bidrag till forskningsprojekt rörande neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Av särskilt intresse är multipel skleros och forskning som kommer till praktisk nytta för patienter i närtid är prioriterad. Anslag inkluderar ej forskning rörande demenssjukdomar och traumatiska hjärnskador.

Cancer- och Allergifonden

Delar ut forskningsanslag till miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Anslag får sökas av forskare knutna till svenska universitet/högskolor. Maximalt belopp är 500.000:- och får inte användas till regelrätta djurförsök.

Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Medel anslås till forskning inom geriatrik.

Sista ansökningsdatum oktober

Klinisk forskning i samverkan, Karlstads Universitet och Region Värmland

Medel kan sökas för upp till två år av anställda från Karlstads Universitet eller Region Värmland. Huvudsökande ska vara disputerad. Angelägna forskningsområden är: psykisk ohälsa, hälsofrämjande levnadsvanor, jämlik hälsa – sårbara grupper, vårdnivåer och vårdformer samt långvariga sjukdomar – multisjukhet. Total årlig budget är 6 miljoner kronor.

Riksförbundet Cystisk Fibros

Delar ut anslag till forskning rörande cystisk fibros, såsom framtagande av nya undersöknings- och behandlingsmetoder eller forskning rörande CF-patientens och CF-familjens sociala situation.

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder. Stipendier kan sökas av forskarstuderande på svenska universitet/högskolor.

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

Anslag delas ut till forskning rörande HIV-infektioner och AIDS, särskilt aspekter avseende behandling och prevention och vaccin. Projekt med klinisk anknytning och sökande som nyligen påbörjat sin forskning prioriteras. Forskning bör ha en tydlig anknytning till ett svenskt universitet eller sjukhus.

Hörselskadades riksförbund

Hörselforskningsfonden beviljar upp till 300.000 kr per projekt som rör medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade.

Stiftelsen för Njursjuka

Forskningsstipendier för totalt 400.000 kr utdelas årligen för patientnära forskning rörande njursvikt och njurdonationer. Projekt kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.

Insamlingsstiftelsen för MS-forskning

Delar ut anslag på totalt 750.000 kr fördelade på 3-5 projekt rörande neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis MS. Ges i första hand till forskare på postdoktoral nivå och som disputerat för högst 10 år sedan.

Wenner-Gren Stiftelserna

Stödjer internationellt vetenskapligt ubyte och erbjuder följande stipendier:

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer). Ansökan kan göras av svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den utländska postdoktorns examen ska inte vara äldre än 5 år. Stipendiet gäller för 3-12 månader med möjlighet till 12 månaders förlängning.
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution). Ansökan kan göras av svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den utländska postdoktorns examen ska vara mer än 5 år gammal. Stipendiet gäller för 1-12 månader.
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare). Ansökan kan göras av senior forskare, vanligen professor, för att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Doktorsexamen ska vara mer än 5 år gammal. Stipendiet gäller i 3-12 månader.
 • Resestipendier för kortare tids besök utomlands för att delta i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen och inte fyllt 40 år.

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Delar ut anslag på 10.000-50.000 kr till omkostnader för att genomföra ett projekt.

Cancerfonden

Anslag finns att söka för forskning, resor och kongresser.

 • Junior Investigator Award. Anslag ges för att under en sexårsperiod på heltid kunna ägna sig åt cancerforskning. Postdoktoral forskningsmeritering prioriteras. Den sökande ska ha disputerat för högst sju år sedan. Tjänsten kan kombineras med max 20% bisyssla, t.ex. klinisk tjänst.
 • Senior Investigator Award. Anslag ges för att under en sexårsperiod på heltid kunna ägna sig åt cancerforskning. Sökande ska inneha en docentur eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Disputation ska ha skett för högst 12 år sedan. Tjänsten kan kombineras med max 20% bisyssla, t.ex. klinisk tjänst.
 • Senior/Junior Clinical Investigator Award. Anslag ges till kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare för att under en sexårsperiod på mellan 50-70% ägna sig åt cancerforskning Sökande får inte ha en sluttjänst inom universitetsorganisation.
 • Postdoktortjänst. Anslag för cancerforskning beviljas för högst tre år. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen under de senaste tre åren. Anslaget kan kombineras med max 20% bisyssla, t.ex. kliniskt tjänst.
 • Fellowship strålbehandling. Treåriga anslag till forskningsprojekt rörande strålbehandling. Beaktar särskilt ansökningar där del av perioden tillbringas vid institution utomlands.
 • Resa. Anslag kan sökas av forskare som är verksam inom projekt som finansieras av Cancerfonden. Öppen ansökningstid.
 • Kongress. Anslag kan sökas för att anordna kongress/symposium i Sverige och som är av intresse för cancerforskningen. Öppen ansökningstid.

Barndiabetesfonden

Ger anslag till forskning rörande barndiabetes och/eller typ 1 diabetes. Pioritering kan skilja från år till år.

Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Ger anslag till forskning rörande psykiatri, barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur. Anlagen är i storleksordning 25-150.000 kr. Sökande bör ha disputerat under de senaste 5 åren.

Riksförbundet för Sexuell Upplysning

Ger bidrag till projekt som genom vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning främjar familjeplanering. Projektet får inte vara en del av en akademisk grundutbildning.

Edwin Jordans Stiftelse för oftalmologiska forskningsbidrag

Ger bidrag till forskning rörande ögonsjukdomen makuladegeneration.

Henning och Ida Perssons Forskningsstiftelse

Ger bidrag till medicinsk forskning avseende folksjukdomar, företrädesvis cancer. Mer information presenteras i annons i Läkartidningen under september månad.

Syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Stödjer forskning för bekämpande av de svåraste forlksjukdomarna. Stipendium samt forsknings- oc reseanslag kan sökas av läkare och vetenskapsmän. Ansökan kan göras varannat år (ojämna år).

Njurfonden, Njurförbundet

Ger bidrag till för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt informera om njursjukdomar. Projekt ska omfatta 12 månader. Totalt beviljas 5 miljoner kr.

Sista ansökningsdatum januari

Wenner-Gren Stiftelserna

Stödjer internationellt vetenskapligt ubyte och erbjuder följande stipendier:

 • Särskilda stipendier för postdoktoral utbildning (Wenner-Gren Fellows). Stipendiet omfattar upp till 3 års postdoktoral utbildning utomlands och därefter söker stipendiaten anslag för två års lön som forskare vid svensk institution. Sökandes doktorsexamen ska inte vara äldre än 3 år. 

Sista ansökningsdatum mars

Wenner-Gren Stiftelserna

Stödjer internationellt vetenskapligt ubyte och erbjuder följande stipendier:

 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution). Ansökan kan göras av svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den utländska postdoktorns examen ska vara mer än 5 år gammal. Stipendiet gäller för 1-12 månader.
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare). Ansökan kan göras av senior forskare, vanligen professor, för att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Doktorsexamen ska vara mer än 5 år gammal. Stipendiet gäller i 3-12 månader.
 • Resestipendier för kortare tids besök utomlands för att delta i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen och inte fyllt 40 år.

Sista ansökningsdatum april

Riksförbundet för Sexuell Upplysning

Ger bidrag till projekt som genom vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning främjar familjeplanering. Projektet får inte vara en del av en akademisk grundutbildning.

Sista ansökningsdatum maj

Cancerfonden

Anslag finns att söka för forskning, resor och kongresser.

 • Forskarmånader. Anslag kan sökas av klinisk verksamma disputerade forskare för att bereda möjlighet att avsätta tid för forskning. Avser 1-3 månader per år. Kan sökas för högst 3 år per tillfälle.
 • Projekt. Anslag kan sökas av forskare inom olika fält för projekt med cancerrelaterad forskning.
 • Planeringsgrupp. Anslag kan sökas för 1-3 år för planeringsgrupper var syfte är att sammanföra forskare med likartad metodologisk och ämnesmässig tillhörighet.
 • Resa. Anslag kan sökas av forskare som är verksam inom projekt som finansieras av Cancerfonden.  Öppen ansökningstid.
 • Kongress. Anslag kan sökas för att anordna kongress/symposium i Sverige och som är av intresse för cancerforskningen. Öppen ansökningstid.

Sista ansökningsdatum juni

The Swedish Collegium for Advanced Study

Erbjuder Uppsala-baserade termins- och årslånga fellowship programmes inom olika ämnesområden, där stipendiat erhåller månadslön och boende. Syftet är att ge tid till forskning, utan undervisning och administration. Sökande ska ha doktorerat för minst tre år sedan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?