Till startsidan

Verksamhetsbidrag funktionsrätt

Region Värmland ger årligen bidrag till organisationers allmänna verksamhet inom funktionsrättsområdet.

Bidraget ges till länsövergripande organisationer som verkar för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till full delaktighet i samhällets olika delar, jämlika livsvillkor och möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Bidraget ska användas för att underlätta organisationens finansiering av ordinarie verksamhet.

Ansökningsperioden för 2025 startar 3 juni 2024

Ansök senast 2 septemter 2024.

Bidrag ges till organisationer som:

 • vilar på en demokratisk grund och ger goda förutsättningar för insyn och inflytande,
 • inte kränker den enskildes mänskliga rättigheter, diskriminerar eller bryter mot principen om allas lika värde,
 • verkar för jämlikhet och jämställdhet,
 • främjar hållbarhet ur de tre dimensioner som omfattas i Agenda 2030: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet,
 • har ett arbetssätt präglat av samverkan och dialog,
 • i tillämpliga fall arbetar för att motverka användande av alkohol, tobak, narkotika och doping med mera,
 • bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning.

Ungdomsorganisation

Om ansökan gäller en ungdomsorganisation ska medlemmarna vara i åldrarna 6–25 år och dess verksamhet ska stödja och stimulera barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom medverka till en meningsfull fritid utifrån organisationens syfte och målsättning.

Barn- och ungdomsverksamheten ska stimulera till engagemang och delaktighet och stärka kunskapen om demokrati. Ungdomsorganisationen ska ha ett eget organisationsnummer och särskild styrelse där minst hälften är personer under 25 år om inte särskilda skäl finns med anledning av funktionsnedsättningens art.

Ansökningstid

Ansökningsperioden startar 3 juni. Sista dag för att ansöka är 2 september. För sent inkomna ansökningar behandlas inte och bedöms inte.

Så söker du verksamhetsbidrag

Ansökningsblanketten ska fyllas i digitalt och skickas till den mejladress som är noterad på blanketten. Vid särskilda behov kan den och övriga obligatoriska handlingar skickas in via vanlig post. Blanketten ska vara komplett ifylld och alla bilagor ska bifogas ansökan. Ansökningar som inte är kompletta, eller ankommer efter den 2 september kommer inte att behandlas.

Till ansökan ska bifogas:

 • Verksamhetsberättelse för föregående år.
 • Revisionsberättelse och bokslut för senast avslutade verksamhetsår.
 • Protokoll från senaste årsmöte och efterföljande konstituerande styrelsemöte.
 • Beskrivning av planerad verksamhet för kommande år (2025), till exempel verksamhetsplan.
 • Organisationer som söker bidrag för första gången behöver även bifoga sina stadgar.

Vill du läsa om bidragets villkor och bedömningsgrunder, se Riktlinjer under rubriken Relaterat, längst ner på sidan.

Här ansöker du om bidrag

Fyll i digital ansökan här.

Ansök senast 2 september. För sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Handledning, blanketter och riktlinjer

Information om villkor för bidrag inom God och jämlik hälsa, information om hur du gör för att söka bidrag samt blanketter för ansökan och redovisning publiceras nedan, under Relaterat.

Kontakt

bidrag.funktionsratt@regionvarmland.se

Digitalt informationsmöte

Vi erbjuder ett digitalt informationsmöte vid två tillfällen. Det är ett tillfälle för dem som vill att få fördjupad information om de nya blanketterna och möjlighet att ställa frågor.

Deltagande vid informationsmötet har ingen påverkan på beslut om bidrag.

Anmälan till informationsmöte:
3 juni kl. 13:00-14:30
19 augusti kl. 17:00-18:30

Viktiga datum

 • 3 juni
  Ansökningshandlingar publiceras på Region Värmlands webbplats.
 • 3 juni klockan 13:00–14:30
  Digitalt informationsmöte inom funktionsrätt.
 • 19 augusti klockan 14:00–15:30
  Digitalt informationsmöte inom funktionsrätt.
 • 2 september
  Sista dag för ansökan av verksamhetsbidrag inför 2025.
 • 10 december
  Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd beslutar om fördelning av verksamhetsbidrag för 2025.
 • 11–16 december
  Beslut skickas till alla sökande föreningar.
 • Januari 2025
  Utbetalning av verksamhetsbidrag sker.

Redovisning av genomförd verksamhet

Organisationer som fått bidrag, men som väljer att inte ansöka på nytt kommande år, är skyldiga att lämna in redovisning av genomförd verksamhet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?