Till startsidan

Servicebidrag

Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Bidrag beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga.

Vem kan få stöd?

Servicebidrag kan beviljas till näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror.

Så här mycket kan du få i stöd

Bidrag får beviljas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Bidrag får lämnas högst tre år i följd. Summan av ”särskilt driftstöd” och servicebidrag får högst uppgå till 300 000 kronor under samma kalenderår.

Stödet får inte beviljas om det kan snedvrida konkurrensen mellan närbelägna dagligvarubutiker.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten Min ansökan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?