Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Livsvillkor och levnadsvanor / Psykisk hälsa / Suicidprevention / Regionalt nätverk för suicidprevention i Värmland

Projekt

Samverkansgruppen arbetar med flera olika projekt om suicidprevention. Alla har sin grund i den handlingsplan som gruppen tagit fram.

Några av de projekt som samverkansgruppen arbetar med finns presenterade här nedan. Gruppen arrangerar också kurser och konferenser som finns under rubriken Kurser och konferenser om suicidprevention.

Granskning av journaler för patienter som tagit sitt liv

Det är vanligt att personer som tagit sitt liv sökt sjukvård i nära anslutning till dödsfallet. Det visar studier i bland annat Kalmar och USA.

En liknande studie, där flera landsting medverkar, pågår just nu vid Lunds universitet. Forskarna vill undersöka den sjukvård som patienter fått under de närmaste två år innan de tagit sitt liv.

Man undersöker vad personerna sökt vård för, vilken vård de erbjudits och vilken vård det fått.  Kontakt med anhöriga och faktorer gällande suicidrisk och psykisk status undersöks också.

Med stöd av den regionala samverkan med suicidprevention i Värmland deltar Region Värmland i studien som pågår under 2018.

Studien förväntas resultera i avhandlingar, artiklar i vetenskapliga tidskrifter och populärvetenskapliga föredrag.

Resultatet ska användas i arbetet med suicidprevention.

Mer information om studien (lu.se).

Säker suicidprevention 

Undersökningar visar att 300 suicid per år skulle kunna undvikas om alla län i Sverige hade samma suicidförekomst som de län som har lägst antal suicid.

Projektet Säker suicidprevention ska bidra till förbättrad suicidprevention, färre upprepade suicidförsök och strukturerat arbetssätt över hela landet.

Region Värmland är en av de regioner som deltar i projektet som drivs av Löf (Landstingens/regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).

De verksamheter som deltar i projektet får en genomlysning av sitt arbete med suicidprevention, därefter överenskoms om relevanta förbättringsåtgärder.

Granskningen pågår under hösten 2018. Efter det ska åtgärder genomföras och följas upp.

Mer information om projektet (lof.se).

Yam förebygger svåra självmordstankar

Yam (Youth aware of mental health) är ett program för skolelever i åldern 14–16 år. Programmet främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. 

Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. Det ledde till minskning av nya depressionsfall, svåra självmordstankar och självmordsförsök.

Den regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland planerar nu för ett pilotprojekt i Värmland. Tanken är att fem Yam-instruktörer ska utbildas under 2019. Dessa ska sedan genomföra programmet i årskurs 8 i några av länets skolor.

Mer information om Yam (ki.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats