IT-/datoranvändning

Ett av våra viktigaste verktyg för att undervisa och kommunicera, är vår IT-miljö. Alla, studerande, lärare och övrig personal, har ett gemensamt ansvar för att vi skall upprätthålla en hög standard avseende vårt utnyttjande av denna resurs.

Ledning och ansvar för IT

Det yttersta ansvaret för IT-systemet har skolledningen i samverkan med IT-avdelningen.

Behöriga användares tillgång och användning av systemet

Den som använder sig av Molkoms folkhögskolas IT-system skall vara registrerad studerande, lärare eller tillhöra någon av den övriga personalen.

Alla behöriga användare skall ha ett unikt användarnamn med tillhörande lösenord. Användarnamn och lösenord är personliga och får inte delas mellan användare. Alla användare hålls personligen ansvariga för vad som utförs under deras användarkonto. Man måste alltid logga ut efter avslutat arbete. All verksamhet loggas för att uppnå spårbarhet. Lösenordet måste vara minst 5 tecken långt och skall bytas med jämna mellanrum. Samtidigt med tilldelning av användarnamn avgörs också vilken behörighetsgrad användaren skall få till olika system.

All verksamhet relaterat till skolarbete har förtur framför datorutnyttjande av privat karaktär.

Standard

IT-avdelningen är ensamt ansvarig avseende installation, konfiguration och inköp av all IT-relaterad hård- och mjukvara. Studerande och övrig personal får enbart göra installationer, konfigurationsförändringar eller inköp av IT-relaterad hård- och mjukvara efter samråd med IT-avdelningen.

Ingen extern utrustning får kopplas in på nätverket utan föregående godkännande av IT-avdelningen.

IT-säkerhet

Skolan har ett antal datorer som kan disponeras under skolans öppettider. Enbart IT-avdelning och skolledning har tillträde till serverrum.

Man får inte ägna sig åt något som medför risk för att dator eller tillhörande utrustning förstörs. Man får inte äta eller dricka i omedelbar närhet till datorerna.

Lämna inte kvar arbetsmaterial och portabelt datormedia på arbetsplatsen efter avslutat arbete.

Allt material som används ifrån externt datormedia eller laddas ner ifrån Internet skall antivirusskannas innan det får användas.

Alla datorer i nätverket har ett antivirussystem installerat. Man får inte på något sätt förändra antivirussystemets skyddsfunktion.

All extern datorkommunikation sker via en brandvägg. De programvaror som behövs för nätverkstrafik är installerad på skolans datorer. Trafiken loggas och icke godkänd trafik stoppas.

Etiska regler

Som användare av IT-systemet är man en representant för Molkoms folkhögskola. Molkoms folkhögskola tillåter inte att material hanteras i IT-systemet som är av olaglig, rasistisk, pornografisk, diskriminerande, politisk eller nedsättande karaktär. Det är inte tillåtet att bedriva någon form av affärsverksamhet, använda utrustningen för brott mot upphovsrätt eller orsaka intrång på varumärke eller handelsnamn.

Det är inte tillåtet att sprida massutskick av epost, så kallad spam. Det är inte tillåtet att begå dataintrång eller att skaffa sig tillträde till andras material eller kommunikation.

Incidenter och backup

Rapportera incidenter som felaktig eller förstörd utrustning, virusmeddelande eller annan fel avseende IT-systemet omgående till IT-avdelningen.

Alla användare är personligen ansvariga för att utföra backup avseende personliga dokument och filer. Skolan tar inget ansvar för personligt material som ligger på skolans datorer/servrar.

Frågor och sanktioner

Lämpliga disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot användare som konstateras ha använt IT-systemet på ett förbjudet sätt, t ex kortare eller längre tids avstängning ifrån IT-systemet. Olagliga handlingar kommer att polisanmälas.

Avseende brott mot denna policy, utförda av personer som inte tillhör Molkoms folkhögskola, förbehåller sig skolan rätten att förhindra dessa personer tillträde till skolans IT-system och/eller vidta alla andra lämpliga åtgärder.

Frågor avseende denna policy skall riktas till skolledning alternativt IT-avdelning

Skolan förbehåller sig rätten att när som helst, enligt eget oberoende beslut och utan varsel, till sin helhet eller till en del, upphäva, ändra eller tills vidare upphäva denna policy.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?