Klagomål

Som studerande tar du i första hand upp det du är missnöjd med, med den det berör. I andra hand med kursansvarig och i sista hand med biträdande rektor. Om någon av dessa inte kan lösa problemet kan hen hänvisa till skolans rektor. Du kan också vända dig med klagomål till det studerandeskyddsombud som finns på skolan.

Missnöje med studieomdöme

Om du anser att ett omdöme blivit satt på felaktiga grunder kan du vända dig till skolledningen med önskemål om en omprövning av ditt omdöme. Det är upp till skolan som utfärdat omdömet att avgöra om det finns grunder för att ta upp det till omprövning. Omdömen går inte att överklaga till någon annan instans än den skola som utfärdat dem.

Folkhögskolans styrelse

Ytterst ansvarig för skolans verksamhet är dess styrelse. För Molkoms folkhögskola är det Kultur och bildningsnämnden på Region Värmland. Kultur- och bildningsnämnden följer fastställt reglemente som bland annat innebär att:

 •  besluta om studeranderättsliga riktlinjer för skolans myndighetsutövning gällande antagning, avskiljning, omdömen och behörigheter samt kvalifikationer och certifieringar

Det innebär att den studerande har rätt att överklaga ett rektorsbeslut samt om hen upplever fel och brister, till folkhögskolans styrelse.

Den studerande kan överklaga/anmäla följande:

 • Kursen lever inte upp till vad skolan lovat
 • Skolans hantering av klagomål
 • Skolans hantering av disciplinära åtgärder, till exempel varning, avstängning och avskiljande
 • Bristande information om avgifter
 • Bristfällig studievägledning
 • Bristande uppföljning av studieplan
 • Bristande kommunikation om studieresultat
 • Skolans hantering om en kurs avbryts eller ställs in
 • Brist på deltagarinflytande och studeranderätt

Tillvägagångssätt

Överklagan

Om du fortfarande har klagomål efter att ha tagit upp frågan med rektor, kan du vända dig till Kultur och bildningsnämndens ordförande.

 • den studerande begär in ett skriftligt beslut från skolans rektor som skickas tillsammans med överklagan till skolans styrelse
 • Överklagan diarieförs

Anmälan

Anmälan till skolans styrelse om upplevda fel och brister

 • Skriftlig anmälan till skolans styrelse
 • Anmälan diarieförs

Hantering av överklagan/anmälan

Frågan bereds först i ett arbetsutskott för att sedan beslutas i styrelsen. Den studerande delges styrelsens beslut skriftligen.

Överklagan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)

Är du fortfarande inte nöjd efter styrelsens beslut kan du anmäla ditt ärende till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan och inkludera beslutet från styrelsen.

Exempel på frågor du anmäla till FSR:

 • Din kurs lever inte upp till vad skolan lovat 
 • Skolan har gett felaktig information om obligatoriska kostnader 
 • Brist på studerandeinflytande och studeranderätt 
 • Skolans rutiner för uppföljning av studieresultat och närvaro brister 
 • En kurs upphör eller ställs in 
 • Disciplinära åtgärder (t.ex. avstängning och avskiljande) 

Missnöje som rör annat än studeranderättslig ordning

Om missnöjet rör annat som inte ingår i den studeranderättsliga ordningen kan rektor hänvisa till områdeschefen för kultur och bildning, Region Värmland.

Länkar: 

Kontakta rektor

Anmäla till FSR

Gäller det felanmälan av material eller lokaler kan du göra en anmälan direkt via vår hemsida:

Serviceanmälan

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?