Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Om Nya CSK / Frågor och svar

Frågor och svar om Nya CSK

Centralsjukhuset består av byggnader som i flera fall är mer än hundra år gamla, som varken är anpassade för modern vård eller möjliga att renovera upp.

När vi gör om Centralsjukhuset bygger vi för mötet med dagens och morgondagens patient, för effektiva arbetssätt och en hållbar hälso- och sjukvård.

Ett nytt Centralsjukhus är en förutsättning för modern hälso- och sjukvård. Sjukhuset stärker hela Värmland och är till för alla i Värmland.

Centralsjukhuset är navet för den mest högspecialiserade vården i Värmland. Utan ett sjukhus med möjlighet till moderna behandlingsmetoder och arbetssätt kan inte högkvalitativ vård ges.

En grundförutsättning för Nya CSK är att all vård ska fortsätta bedrivas under hela byggtiden. Att göra akutmottagningen först hade inneburit att akuten skulle behöva inhysas i tillfälliga lokaler, vilket inte är möjligt då det i dagsläget inte finns andra lokaler som uppfyller akutens behov med till exempel ambulansintag.

Eftersom sjukhustomten är begränsad behöver vissa gamla byggnader rivas för att kunna ge plats åt nya. Ordningen på ombyggnationen är planerad utifrån ett pussel av rivningar av byggnader och möjlighet till tillfälliga lokaler för verksamheter som behöver flytta för att göra plats för byggarbete.

Alternativ placering i Välsviken började utredas 2001 och beslutet att Centralsjukhuset skulle vara kvar på Sommarro togs 2006. Sedan dess har stora investeringar gjorts inom sjukhusområdet, till exempel operationshuset som invigdes 2016.

Frågan om brandskydd i relation till trästomme har utretts ordentligt. Delar av de bärande konstruktionerna för huset ska uppföras i korslimmat trä. Trädelar omfattar bjälklag och pelare i 5 plan av 7. Många andra konstruktioner i byggnaden utförs i stål och betong och brandskyddssystemet är utformat som en helhet för att möta utmaningarna med bärande träkonstruktioner.

Dimensioneringen av brandskyddet av stommen följer kravnivåerna i alla gällande regelverk. De bärande träkonstruktionerna kommer att förses med många lager av obrännbara värmeisolerande brandskyddsskivor. Bjälklagen kommer att vara inklädda med brandskyddande skivmaterial på undersidan och med en pågjutning av obrännbar betong på ovansidan. Inget bärande trä i stommen kommer att vara exponerat för en brand.

Byggnaden i övrigt kommer att förses med automatiskt vattensprinklersystem och med ett automatiskt brand- och utrymningslarm.

 Att renovera varje byggnad för sig blir i slutändan dyrare och ger inte möjligheter att ta ett helhetsgrepp om hela sjukhusets utveckling.​ 

En grundförutsättning är att all vård ska bedrivas under hela byggtiden. Även om vissa verksamheter kommer flytta in i tillfälliga lokaler under en viss tid, och byggarbeten kommer förekomma på området, kommer hela vårdutbudet att vara tillgängligt ända fram tills sjukhuset är färdigt.

Med en demografisk utveckling mot en befolkning med ökande medelålder och fler kroniska sjukdomar uppstår nya vårdbehov.

Vårdens utveckling går mot mindre sjukhusvård, mer digitalisering, högre patientinvolvering och vård nära patienten. Vi förflyttar sjukhusvård till primärvård och nära vård, och skapar förutsättningar för tätare samverkan med den kommunala vården.

Läs mer om framtidens vård

Det som styr utformningen av Nya CSK är vårdens behov av moderna och flexibla lokaler, plus att sjukhuset ska vara lättillgängligt och logiskt för patienter och besökare. Bärande principer har tagits fram som varit vägledande för utformningen. De viktigaste principerna är:

  • Optimala akuta samband
  • Stora flöden
  • Närhetsprincip
  • Separering av flöden
  • Samlokalisering

Läs mer om framtidens vård

I projektet Nya CSK:s första etapp, där vi bygger ett nytt mottagningshus och akuthus för totalt 5,2 miljarder kronor finns 40 miljoner kronor avsatta för konstnärlig gestaltning, varav 27 miljoner är till nya konstinköp.

Pengarna är en del av byggprojektets budget och ska användas över en tioårsperiod, fram till 2033 när etappen ska stå klar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?