Till startsidan

Utlysningar

Har du funderingar eller bedömer du att något EU-stöd kan vara aktuellt för din verksamhet? Fyll gärna i en intresseanmälan och kontakta beredningen på Region Värmland.

Region Värmlands utlysningar hösten 2023

Utlysningen öppnar 2023-08-28
Utlysningen stänger 2023-11-17

Nu söker vi er som har förstudieidéer med syfte att uppnå Värmlandsstrategin 2040. Värmlandsstrategin 2040 är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Den ger en bild över länets styrkor och utmaningar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring för en hållbar väg framåt. Förstudierna ska även vara kopplade till Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022–2028.

Värmlandsstrategin 2040 insatsområde Förbättra livsvillkoren.
Prioriterat område Social sammanhållning.

Följande insatser ska förstudien fokusera på:

 • Arbeta för tillgänglighet till relevanta samhällsinstitutioner och verka för välfungerande och jämlika strukturer, organisationer och ramverk.
 • Möjliggöra effektivisering och nya metoder utifrån behov och förutsättningar för att motverka utanförskap. För att lyckas behöver vi vara öppna för ny kunskap, möjliggöra digital delaktighet och studera lokala och regionala förutsättningar, drivkrafter och utmaningar.
 • Stärka möjligheterna för samhandling mellan kommunal, regional, nationell och internationell nivå, genom att hitta former för formaliserad samverkan och finansiering.
 • Arbeta för ett öppet Värmland där vi välkomnar nya människor med olika bakgrunder och erfarenheter in i grupper, arbetsplatser och nätverk. Att stärka samarbetet med fokus på inkludering och integration är en grund.

Vem kan söka?

Kommuner, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor.

Vad kan ni söka för?

Samtliga insatser ska bidra till att Värmlandsstrategin 2040 uppnås. Er förstudie ska bidra till ett insatsområde med tillhörande prioriterat område.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Maximalt från Region Värmland, 300 000 kronor. För att genomföra er förstudie kan ni få högst 50 procent i medfinansiering från Region Värmland. Resterande 50 procent av budget kan vara offentliga och/eller privata medel.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 28 augusti 2023 och stänger 17 november 2023. Beslut förväntas komma i slutet av december 2023.

Hur länge kan förstudien pågå?

Den rekommenderade tiden är på 1 år. Men det finns möjlighet till dialog kring förstudiens längd.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

 • Stark koppling till Värmlandsstrategin 2040 och motivering kring sökt insatsområde och prioriterat område.
 • Koppling till Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022–2028.
 • Region Värmland ställer krav på jämställdhetsintegrering.

Ansökan sker via minansokan.se där ni väljer önskad utlysning.

Planera er ansökan

Ta hänsyn till kraven ovan.

Förstudien ska ha ett regionalt mervärde och en tydlig tillväxtinriktning.

Förstudien ska aktivt arbeta med hållbarhetsaspekterna (miljö, jämställdhet och mångfald) i planering och genomförandet. I ansökan ska det framgå hur förstudien förhåller sig till hållbarhetsaspekterna. Alla förstudier som beviljas från Region Värmland ska vara jämställdhetsintegrerade.

Budget, klumpsumma. Ni skriver in klumpsummebeloppet som enda kostnadspost i Min ansökan. Den detaljerade planeringsbudget som visar hur ni kommit fram till klumpsumman bifogas i dokument i ansökan. Planeringsbudget utgörs av faktiska kostnader.

Genomförandet

Redovisning och utbetalning av beviljat stöd sker i enlighet med våra Allmänna villkor för Region Värmlands finansiering.

Rekvisition av beviljade medel sker i efterhand mot uppvisad rapport av genomförande aktiviteter.

Den godkända perioden med start- och slutdatum framgår av Region Värmlands beslut om medel.

Förstudier som pågår under 1 års tid gör enbart en slutrapportering av genomförda aktiviteter.

Förstudier som pågår mer än 1 års tid gör en lägesrapportering efter halva perioden.

Alla förändringar som kan påverka projektet ska kommuniceras till Region Värmland för att tillförsäkra att förstudien kan genomföras enligt intentionerna och att de uppsatta målen kan nås.

Avsluta

En slutrapport ska bifogad i Min ansökan senast en månad efter förstudiens slut, enligt datum i beslut om stöd.

Slutrapporten ska beskriva hur förstudien har genomförts under hela perioden.

Vid frågor, kontakta

Emma Andersson
emma.andersson4@regionvarmland.se

Värmlandsstrategin 2040 insatsområde Höja kompetensen.
Prioriterat område Kompetensmatchning.

Följande insatser ska förstudien fokusera på:

 • Inkludera grupper som saknar sysselsättning genom att utveckla och stärka bildningsinsatser som möjliggör inträde på utbildnings- och arbetsmarknaden.
 • Ta vara på äldres kompetens och skapa förutsättningar för fler att jobba längre upp i åldrarna.
 • Validera och kartlägga reella och formella kompetenser och införa modeller för karriärväxling.
 • Dra nytta av de stora internationella företagen för att påverka kompetensmatchningen.
 • Öka kännedomen om att Värmland erbjuder många spännande och stimulerande karriärmöjligheter. Den bilden blir allt viktigare att kommunicera för att locka fler till att gå längre i utbildningskedjan, få fler att stanna kvar och få fler att flytta hit.
 • Arbeta med attityder och värderingar så att den könssegregerade arbetsmarknaden blir mer jämställd och inkluderar fler.

Vem kan söka?

Kommuner, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor.

Vad kan ni söka för?

Samtliga insatser ska bidra till att Värmlandsstrategin 2040 uppnås. Er förstudie ska bidra till ett insatsområde med tillhörande prioriterat område.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Maximalt från Region Värmland, 300 000 kronor. För att genomföra er förstudie kan ni få högst 50 procent i medfinansiering från Region Värmland. Resterande 50 procent av budget kan vara offentliga och/eller privata medel.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 28 augusti 2023 och stänger 17 november 2023. Beslut förväntas komma i slutet av december 2023.

Hur länge kan förstudien pågå?

Den rekommenderade tiden är på 1 år. Men det finns möjlighet till dialog kring förstudiens längd.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

 • Stark koppling till Värmlandsstrategin 2040 och motivering kring sökt insatsområde och prioriterat område.
 • Koppling till Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022–2028.
 • Region Värmland ställer krav på jämställdhetsintegrering.

Ansökan sker via minansokan.se där ni väljer önskad utlysning.

Planera er ansökan

Ta hänsyn till kraven ovan.

Förstudien ska ha ett regionalt mervärde och en tydlig tillväxtinriktning.

Förstudien ska aktivt arbeta med hållbarhetsaspekterna (miljö, jämställdhet och mångfald) i planering och genomförandet. I ansökan ska det framgå hur förstudien förhåller sig till hållbarhetsaspekterna. Alla förstudier som beviljas från Region Värmland ska vara jämställdhetsintegrerade.

Budget, klumpsumma. Ni skriver in klumpsummebeloppet som enda kostnadspost i Min ansökan. Den detaljerade planeringsbudget som visar hur ni kommit fram till klumpsumman bifogas i dokument i ansökan. Planeringsbudget utgörs av faktiska kostnader.

Genomförandet

Redovisning och utbetalning av beviljat stöd sker i enlighet med våra Allmänna villkor för Region Värmlands finansiering.

Rekvisition av beviljade medel sker i efterhand mot uppvisad rapport av genomförande aktiviteter.

Den godkända perioden med start- och slutdatum framgår av Region Värmlands beslut om medel.

Förstudier som pågår under 1 års tid gör enbart en slutrapportering av genomförda aktiviteter.

Förstudier som pågår mer än 1 års tid gör en lägesrapportering efter halva perioden.

Alla förändringar som kan påverka projektet ska kommuniceras till Region Värmland för att tillförsäkra att förstudien kan genomföras enligt intentionerna och att de uppsatta målen kan nås.

Avsluta

En slutrapport ska bifogad i Min ansökan senast en månad efter förstudiens slut, enligt datum i beslut om stöd.

Slutrapporten ska beskriva hur förstudien har genomförts under hela perioden.

Vid frågor, kontakta

Emma Andersson
emma.andersson4@regionvarmland.se

Värmlandsstrategin 2040 insatsområde Höja Kompetensen.
Prioriterat område Livslångt lärande.

Följande insatser ska förstudien fokusera på:

 • Arbeta för att det finns en utvecklingsagenda med modeller för individuell karriärväxling, livslångt lärande och rörlighet inom och mellan arbetsplatser.
 • Arbeta för att förändra synen på lärande. I Värmland finns välfungerande förskolor, grundskolor och gymnasieskolor av hög kvalitet som kan bidra till att motivera och stimulera intresset för livslångt lärande redan i ett tidigt skede.
 • Stärka förmågan att se vilka kompetenser som kan behövs i framtiden och möjligheter att ställa om till nya arbetsuppgifter. Det innebär att arbetstagarens och arbetsgivarens engagemang och ansvar för livslångt lärande behöver öka.
 • Stärka möjligheten till lärande i ett längre perspektiv genom behovsanpassade och jämställdhetsintegrerade universitetsutbildningar och vuxenutbildningar av olika slag.
 • Använda validering för att identifiera kunskapsluckor. På en föränderlig arbetsmarknad blir validering ett viktigt verktyg för både arbetssökande och yrkesverksamma för att veta vilka utbildningsinsatser som krävs för att fylla luckorna.

Vem kan söka?

Kommuner, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor.

Vad kan ni söka för?

Samtliga insatser ska bidra till att Värmlandsstrategin 2040 uppnås. Er förstudie ska bidra till ett insatsområde med tillhörande prioriterat område.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Maximalt från Region Värmland, 300 000 kronor. För att genomföra er förstudie kan ni få högst 50 procent i medfinansiering från Region Värmland. Resterande 50 procent av budget kan vara offentliga och/eller privata medel.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 28 augusti 2023 och stänger 17 november 2023. Beslut förväntas komma i slutet av december 2023.

Hur länge kan förstudien pågå?

Den rekommenderade tiden är på 1 år. Men det finns möjlighet till dialog kring förstudiens längd.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

 • Stark koppling till Värmlandsstrategin 2040 och motivering kring sökt insatsområde och prioriterat område.
 • Koppling till Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022–2028.
 • Region Värmland ställer krav på jämställdhetsintegrering.

Ansökan sker via minansokan.se där ni väljer önskad utlysning.

Planera er ansökan

Ta hänsyn till kraven ovan.

Förstudien ska ha ett regionalt mervärde och en tydlig tillväxtinriktning.

Förstudien ska aktivt arbeta med hållbarhetsaspekterna (miljö, jämställdhet och mångfald) i planering och genomförandet. I ansökan ska det framgå hur förstudien förhåller sig till hållbarhetsaspekterna. Alla förstudier som beviljas från Region Värmland ska vara jämställdhetsintegrerade.

Budget, klumpsumma. Ni skriver in klumpsummebeloppet som enda kostnadspost i Min ansökan. Den detaljerade planeringsbudget som visar hur ni kommit fram till klumpsumman bifogas i dokument i ansökan. Planeringsbudget utgörs av faktiska kostnader.

Genomförandet

Redovisning och utbetalning av beviljat stöd sker i enlighet med våra Allmänna villkor för Region Värmlands finansiering.

Rekvisition av beviljade medel sker i efterhand mot uppvisad rapport av genomförande aktiviteter.

Den godkända perioden med start- och slutdatum framgår av Region Värmlands beslut om medel.

Förstudier som pågår under 1 års tid gör enbart en slutrapportering av genomförda aktiviteter.

Förstudier som pågår mer än 1 års tid gör en lägesrapportering efter halva perioden.

Alla förändringar som kan påverka projektet ska kommuniceras till Region Värmland för att tillförsäkra att förstudien kan genomföras enligt intentionerna och att de uppsatta målen kan nås.

Avsluta

En slutrapport ska bifogad i Min ansökan senast en månad efter förstudiens slut, enligt datum i beslut om stöd.

Slutrapporten ska beskriva hur förstudien har genomförts under hela perioden.

Vid frågor, kontakta

Emma Andersson
emma.andersson4@regionvarmland.se

Värmlandsstrategin 2040 insatsområde Utveckla attraktiva platser.
Prioriterat område Kultur och kreativitet.

Följande insatser ska förstudien fokusera på:

 • Arbeta för att kulturen i högre grad blir en del av social innovation, socialt företagande och samhällsentreprenörskap.
 • Stärka möjligheterna till internationellt kulturbyte och samarbete. På så vis kan vi utveckla såväl utbud som kulturverksamheternas och utövarnas nyskapande.
 • Värna kulturens egenvärde, men också se till att kulturlivet kan samspela med och bidra till utveckling inom många andra områden. Här är samhällsplanering, integration, landsbygdsutveckling, besöksnäring, utbildning och digitalisering några exempel.

Vem kan söka?

Kommuner, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor.

Vad kan ni söka för?

Samtliga insatser ska bidra till att Värmlandsstrategin 2040 uppnås. Er förstudie ska bidra till ett insatsområde med tillhörande prioriterat område.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Maximalt från Region Värmland, 300 000 kronor. För att genomföra er förstudie kan ni få högst 50 procent i medfinansiering från Region Värmland. Resterande 50 procent av budget kan vara offentliga och/eller privata medel.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 28 augusti 2023 och stänger 17 november 2023. Beslut förväntas komma i slutet av december 2023.

Hur länge kan förstudien pågå?

Den rekommenderade tiden är på 1 år. Men det finns möjlighet till dialog kring förstudiens längd.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

 • Stark koppling till Värmlandsstrategin 2040 och motivering kring sökt insatsområde och prioriterat område.
 • Koppling till Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022–2028.
 • Region Värmland ställer krav på jämställdhetsintegrering.

Ansökan sker via minansokan.se där ni väljer önskad utlysning.

Planera er ansökan

Ta hänsyn till kraven ovan.

Förstudien ska ha ett regionalt mervärde och en tydlig tillväxtinriktning.

Förstudien ska aktivt arbeta med hållbarhetsaspekterna (miljö, jämställdhet och mångfald) i planering och genomförandet. I ansökan ska det framgå hur förstudien förhåller sig till hållbarhetsaspekterna. Alla förstudier som beviljas från Region Värmland ska vara jämställdhetsintegrerade.

Budget, klumpsumma. Ni skriver in klumpsummebeloppet som enda kostnadspost i Min ansökan. Den detaljerade planeringsbudget som visar hur ni kommit fram till klumpsumman bifogas i dokument i ansökan. Planeringsbudget utgörs av faktiska kostnader.

Genomförandet

Redovisning och utbetalning av beviljat stöd sker i enlighet med våra Allmänna villkor för Region Värmlands finansiering.

Rekvisition av beviljade medel sker i efterhand mot uppvisad rapport av genomförande aktiviteter.

Den godkända perioden med start- och slutdatum framgår av Region Värmlands beslut om medel.

Förstudier som pågår under 1 års tid gör enbart en slutrapportering av genomförda aktiviteter.

Förstudier som pågår mer än 1 års tid gör en lägesrapportering efter halva perioden.

Alla förändringar som kan påverka projektet ska kommuniceras till Region Värmland för att tillförsäkra att förstudien kan genomföras enligt intentionerna och att de uppsatta målen kan nås.

Avsluta

En slutrapport ska bifogad i Min ansökan senast en månad efter förstudiens slut, enligt datum i beslut om stöd.

Slutrapporten ska beskriva hur förstudien har genomförts under hela perioden.

Vid frågor, kontakta

Emma Andersson
emma.andersson4@regionvarmland.se

Värmlandsstrategin 2040 insatsområde Utveckla attraktiva platser.-
Prioriterat område Hållbara transporter.

Följande insatser ska förstudien fokusera på:

 • Utveckla fossilfria och effektiva transportmöjligheter samt nya logistikkedjor för att erbjuda tillgänglighet och samtidigt bidra till klimatomställningen. För att lyckas behöver vårt synsätt förändras med fokus på effektivitet, delade resurser och kombinerade transportslag – med stöd för mer godstransporter via sjö och järnväg.
 • Arbeta för att både organisationer och individer bidrar till en omställning och ökar sin andel av hållbara resor. Samhällsplaneringens roll är viktig för att stärka möjligheterna till hållbar tillgänglighet.
 • Arbeta för att säkra Vänersjöfarten. Sjöfarten är viktig för att bibehålla och utveckla delar av vårt näringsliv som är beroende av sjöfart. Den är också viktig för klimatsmarta och effektiva transporter och för att avlasta och minska sårbarheten i transportsystemet som helhet.

Vem kan söka?

Kommuner, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor.

Vad kan ni söka för?

Samtliga insatser ska bidra till att Värmlandsstrategin 2040 uppnås. Er förstudie ska bidra till ett insatsområde med tillhörande prioriterat område.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Maximalt från Region Värmland, 300 000 kronor. För att genomföra er förstudie kan ni få högst 50 procent i medfinansiering från Region Värmland. Resterande 50 procent av budget kan vara offentliga och/eller privata medel.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 28 augusti 2023 och stänger 17 november 2023. Beslut förväntas komma i slutet av december 2023.

Hur länge kan förstudien pågå?

Den rekommenderade tiden är på 1 år. Men det finns möjlighet till dialog kring förstudiens längd.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

 • Stark koppling till Värmlandsstrategin 2040 och motivering kring sökt insatsområde och prioriterat område.
 • Koppling till Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022–2028.
 • Region Värmland ställer krav på jämställdhetsintegrering.

Ansökan sker via minansokan.se där ni väljer önskad utlysning.

Planera er ansökan

Ta hänsyn till kraven ovan.

Förstudien ska ha ett regionalt mervärde och en tydlig tillväxtinriktning.

Förstudien ska aktivt arbeta med hållbarhetsaspekterna (miljö, jämställdhet och mångfald) i planering och genomförandet. I ansökan ska det framgå hur förstudien förhåller sig till hållbarhetsaspekterna. Alla förstudier som beviljas från Region Värmland ska vara jämställdhetsintegrerade.

Budget, klumpsumma. Ni skriver in klumpsummebeloppet som enda kostnadspost i Min ansökan. Den detaljerade planeringsbudget som visar hur ni kommit fram till klumpsumman bifogas i dokument i ansökan. Planeringsbudget utgörs av faktiska kostnader.

Genomförandet

Redovisning och utbetalning av beviljat stöd sker i enlighet med våra Allmänna villkor för Region Värmlands finansiering.

Rekvisition av beviljade medel sker i efterhand mot uppvisad rapport av genomförande aktiviteter.

Den godkända perioden med start- och slutdatum framgår av Region Värmlands beslut om medel.

Förstudier som pågår under 1 års tid gör enbart en slutrapportering av genomförda aktiviteter.

Förstudier som pågår mer än 1 års tid gör en lägesrapportering efter halva perioden.

Alla förändringar som kan påverka projektet ska kommuniceras till Region Värmland för att tillförsäkra att förstudien kan genomföras enligt intentionerna och att de uppsatta målen kan nås.

Avsluta

En slutrapport ska bifogad i Min ansökan senast en månad efter förstudiens slut, enligt datum i beslut om stöd.

Slutrapporten ska beskriva hur förstudien har genomförts under hela perioden.

Vid frågor, kontakta

Emma Andersson
emma.andersson4@regionvarmland.se

Värmlandsstrategin 2040 insatsområde Utveckla attraktiva platser.
Prioriterat område Service och digital infrastruktur.

Följande insatser ska förstudien fokusera på:

 • Arbeta för att människor och verksamheter har tillgång till god och fungerade kommunal, statlig och kommersiell service i hela Värmland.
 • Arbeta för snabb, säker, tillförlitlig och platsoberoende digital infrastruktur inklusive förbättrad mobiltäckning. Då stärker vi såväl tillväxt som jämlikhet.
 • Satsa på en ökad digital kompetens inom alla sektorer och hos användare. Alltmer digitala service- och välfärdstjänster växer fram. För att våra verksamheter i framtiden ska kunna erbjuda tjänsterna till alla behöver vi stärka möjligheterna, intresset och kunskapen för att använda dem.

Vem kan söka?

Kommuner, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor.

Vad kan ni söka för?

Samtliga insatser ska bidra till att Värmlandsstrategin 2040 uppnås. Er förstudie ska bidra till ett insatsområde med tillhörande prioriterat område.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Maximalt från Region Värmland, 300 000 kronor. För att genomföra er förstudie kan ni få högst 50 procent i medfinansiering från Region Värmland. Resterande 50 procent av budget kan vara offentliga och/eller privata medel.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 28 augusti 2023 och stänger 17 november 2023. Beslut förväntas komma i slutet av december 2023.

Hur länge kan förstudien pågå?

Den rekommenderade tiden är på 1 år. Men det finns möjlighet till dialog kring förstudiens längd.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

 • Stark koppling till Värmlandsstrategin 2040 och motivering kring sökt insatsområde och prioriterat område.
 • Koppling till Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022–2028.
 • Region Värmland ställer krav på jämställdhetsintegrering.

Ansökan sker via minansokan.se där ni väljer önskad utlysning.

Planera er ansökan

Ta hänsyn till kraven ovan.

Förstudien ska ha ett regionalt mervärde och en tydlig tillväxtinriktning.

Förstudien ska aktivt arbeta med hållbarhetsaspekterna (miljö, jämställdhet och mångfald) i planering och genomförandet. I ansökan ska det framgå hur förstudien förhåller sig till hållbarhetsaspekterna. Alla förstudier som beviljas från Region Värmland ska vara jämställdhetsintegrerade.

Budget, klumpsumma. Ni skriver in klumpsummebeloppet som enda kostnadspost i Min ansökan. Den detaljerade planeringsbudget som visar hur ni kommit fram till klumpsumman bifogas i dokument i ansökan. Planeringsbudget utgörs av faktiska kostnader.

Genomförandet

Redovisning och utbetalning av beviljat stöd sker i enlighet med våra Allmänna villkor för Region Värmlands finansiering.

Rekvisition av beviljade medel sker i efterhand mot uppvisad rapport av genomförande aktiviteter.

Den godkända perioden med start- och slutdatum framgår av Region Värmlands beslut om medel.

Förstudier som pågår under 1 års tid gör enbart en slutrapportering av genomförda aktiviteter.

Förstudier som pågår mer än 1 års tid gör en lägesrapportering efter halva perioden.

Alla förändringar som kan påverka projektet ska kommuniceras till Region Värmland för att tillförsäkra att förstudien kan genomföras enligt intentionerna och att de uppsatta målen kan nås.

Avsluta

En slutrapport ska bifogad i Min ansökan senast en månad efter förstudiens slut, enligt datum i beslut om stöd.

Slutrapporten ska beskriva hur förstudien har genomförts under hela perioden.

Vid frågor, kontakta

Emma Andersson
emma.andersson4@regionvarmland.se

ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden

Ger stöd till offentliga och privata organisationer i alla EU-regioner för att minska ekonomiska, sociala och geografiska skillnader. Fonden stöder investeringar genom nationella eller regionala program.

Läs mer om ERUF.

ESF – Europeiska socialfonden

Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Läs mer om ESF.

I region Norra Mellansverige finns arbetsgivare som vill anställa, men tycker inte de hittar rätt personer. Samtidigt finns det arbetslösa som har svårt att hitta jobb. Det bedrivs en hel del insatser för att hjälpa de arbetslösa, men inte lika mycket görs för att hjälpa arbetsgivarna att anställa bland de arbetslösa som finns.

Syfte: Stärka mottagarkompetensen hos arbetsgivare hos små och medelstora företag för att öka förmågan och benägenheten att anställa ur bredare grupp arbetslösa.

Sista ansökningsdag: 5 oktober 2023
Notera att utlysningen stänger klockan 16:00 sista ansökningsdagen.

Ansök via minansokan.se

Läs mer om utlysningen: ESF Utlysning - Utlysningsplan

I Sverige finns cirka 145 000 unga mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar. Vissa befinner sig utanför arbete och studier under en kortare period medan andra blir kvar i denna situation under flera år. Anledningarna till att någon hamnar i ett långvarigt utanförskap kan vara flera och komplexa. Inte sällan behövs insatser från olika offentliga instanser, vilka behöver samverka för att samordna insatserna på ett effektivt sätt. Att insatserna sätts in tidigt och förebyggande är viktigt för att motverka att en ung person hamnar i ett utanförskap och behöver hjälp av samhället i ett senare skede i livet.

Insatserna ska rikta sig till ungdomar som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet och/eller ungdomar som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser ska leda till att fler ungdomar kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden. Projekt ska i denna utlysning arbeta med insatser som riktar sig mot ungdomar som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning

Målgrupp: Ungdomar mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar och behöver stöd att komma ut i arbete eller närmare arbetsmarknaden.

Sista ansökningsdag: 5 november 2023
Notera att utlysningen stänger klockan 16:00 sista ansökningsdagen.

Ansök via minansokan.se

Läs mer om utlysningen: Utlysning - Mer aktiv inkludering av unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige

Interreg Sverige-Norge

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regionala från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Läs mer om Interreg Sverige-Norge.

Interreg North Sea Region

Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetesprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling. Programmet omfattar sju länder helt och delvis: Sverige, Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Frankrike och Tyskland. I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län.

Läs mer om Interreg North Sea Region

Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är et transnationellt samarbetsprogram mellan länderna runt Östersjön. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling av samarbete för att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion. Länderna runt Östersjön ingår i programmet: Sverige, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och delar av norra Tyskland. Även delar av Norge ingår.

Läs mer om Interreg Baltic Sea Region

Interreg Europe

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU. Programmets syfte är samverkan kring kapacitetshöjande insatser. Målet är att göra det möjligt för offentliga aktörer, och andra relevanta organisationer, att aktivt lära sig av erfarenheter i andra regioner. Det handlar om att identifiera, analyser och överföra best practise för att förbättra policys inom regional utveckling. Det finns ingen geografisk avgränsning för Interreg Europe, utan hela EU omfattas. Det innebär att alla 27 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz.

Läs mer om Interreg Europe

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?