Till startsidan

Utlysningar

Har du funderingar eller bedömer du att något EU-stöd kan vara aktuellt för din verksamhet? Fyll gärna i en intresseanmälan och kontakta beredningen på Region Värmland.

ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden

Ger stöd till offentliga och privata organisationer i alla EU-regioner för att minska ekonomiska, sociala och geografiska skillnader. Fonden stöder investeringar genom nationella eller regionala program.

Läs mer om ERUF.

Sök finansiering inom följande specifika mål:
1.1 - Stärk forskning och innovation
1.2 – Säkra nyttan av digitalisering
1.3 – Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 – Utveckla färdigheter för smart specialisering

En låg utgifts- och investeringsnivå i forskning och innovation är en utmaning i Norra Mellansverige. För att få till stånd innovationer som möter sociala och gröna behov är innovationskapaciteten avgörande. Små och medelstora företag och lärosäten behöver öka sin forsknings- och innovationskapacitet och det innovationsstödjande systemet behöver stärkas. Det finns behov av ökat samarbete mellan företag och lärosäten och uppbyggnad av innovationsmiljöer. Insatser i specifikt mål 1.1 Forskning ska möta dessa behov.

Insatser i specifikt mål 1.2 handlar om att möta utmaningar i näringsliv och offentlig sektor att använda digitaliseringens möjligheter. Det finns behov av att utveckla den digitala mognaden i näringslivet och inom främjarsystemet för att bland annat bidra till att skapa nya affärsmodeller.

Specifikt mål 1.3 fokuserar på att stärka entreprenörskap och omställningsförmåga hos företagen i Norra Mellansverige. Det kan handla om insatser som stimulerar företagare i hela regionen till nyetablering, expansion och innovation. Detta bidrar till ekonomisk utveckling och en minskad ojämlikhet inom regionen. Strukturer för att utveckla nya typer av affärsmodeller behövs, likaså finns behov av ett samverkande företagsfrämjande system som har förmåga att erbjuda avancerade stödtjänster.

Det specifika målet 1.4 ska möta utmaningar kring kompetensförsörjning inom regionens styrkeområden. Insatserna kan handla om att få näringslivet att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning. Det kan också handla om insatser som bidrar till ökad kompetens i det företags- och innovationsstödjande systemet om metod för smart specialisering.

Insatserna inom specifikt mål 1.1 samt 1.4 ska vara kopplade till Norra Mellansveriges tre regionala innovationsstrategier för smart specialisering.

Sista ansökningsdag: 16 mars 2023
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: ERUF utlysning mål 1

Sök finansiering inom följande specifika mål:
2.3 – Utveckla smarta energisystem
2.6 – Främja cirkulär ekonomi

Med de globala hållbarhetsmålen i fokus behöver Norra Mellansverige anta utmaningarna kopplat till klimatet genom teknologisk utveckling med fokus på effektiv energilagring och cirkulär ekonomi.

Inom denna utlysning går det att söka finansiering inom det politiska målet 2 Ett grönare Europa, inom ett av följande specifika mål:

Utveckla smarta energisystem

Insatserna inom detta särskilda mål ska leda till ett mer hållbart energisystem i Norra Mellansverige. Aktörer i Norra Mellansverige ska öka sin kunskap och förmåga att ta en mer aktiv roll i värdekedjan för energi till exempel som användare, producent, distributör, eller av energi. Möjligheter till investeringar och potential för utveckling av energisystemet i regionen ska ha blivit undersökta. Det är viktigt att insatserna är inkluderande och att projekten är öppna för en bredd av aktörer, branscher och grupper.

Främja cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi innebär en omvandling av samhället och är nödvändig för att Norra Mellansverige ska uppnå sina klimatmål och bibehålla näringslivets globala konkurrenskraft. Insatser i det specifika målet ska leda till att resurser i Norra Mellansverige används mer cirkulärt, resurseffektivt och koldioxidsnålt

Sista ansökningsdag: 16 mars 2023
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: ERUF utlysning mål 2

ESF – Europeiska socialfonden

Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Läs mer om ESF.

I Sverige finns cirka 145 000 unga mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar. Vissa befinner sig utanför arbete och studier under en kortare period medan andra blir kvar i denna situation under flera år. Anledningarna till att någon hamnar i ett långvarigt utanförskap kan vara flera och komplexa. Inte sällan behövs insatser från olika offentliga instanser, vilka behöver samverka för att samordna insatserna på ett effektivt sätt. Att insatserna sätts in tidigt och förebyggande är viktigt för att motverka att en ung person hamnar i ett utanförskap och behöver hjälp av samhället i ett senare skede i livet.

Insatserna ska rikta sig till ungdomar som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet och/eller ungdomar som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser ska leda till att fler ungdomar kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden. Projekt ska i denna utlysning arbeta med insatser som riktar sig mot ungdomar som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning

Målgrupp: Ungdomar mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar och behöver stöd att komma ut i arbete eller närmare arbetsmarknaden.
Sista ansökningsdag: 3 april 2023 (Notera att utlysningen stänger klockan 16:00 sista ansökningsdagen.)
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: ESF utlysning - Aktiv inkludering av unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som erbjuder kompetensutveckling till samverkande organisationer inom ramen för Samordningsförbunden, som leder till att en effektivare samverkan främjas och därmed att de enskilda individerna som behöver rehabilitering får myndighetsgemensamt stöd som leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning. 3 (8) Insatser kan både handla om kompetensutveckling av enskilda medarbetare på berörda organisationer och utveckling av samverkan på organisations/strukturnivå. Insatserna måste dock ha en tydlig koppling till utlysningens målsättning att personer i behov av rehabilitering får stöd som leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning. Det är även möjligt att i begränsad omfattning pröva/utveckla nya metoder som direkt tillämpas på den som behöver rehabiliteras.

Målgruppen för utlysningen är personer verksamma i samordningsförbunden och de organisationer där förbunden ska främja samverkan emellan i region Norra Mellansverige. Även personer i behov av myndighetsgemensamt stöd inom ramen för samordningsförbunden kan i begränsad omfattning vara projektdeltagare, under förutsättning att denna målgrupp är färre än övriga deltagare.

Sista ansökningsdag: 3 april 2023 (Notera att utlysningen stänger klockan 16:00 sista ansökningsdagen.)
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: ESF utlysning - Kompetensutveckling för myndighetsgemensamt stöd inom samordningsförbunden

Interreg Sverige-Norge

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regionala från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Läs mer om Interreg Sverige-Norge.

Insatser inom detta specifika mål kan finanseria initiativ som stärker den gränsöverskridande regionala innovationssystemet. Projektet kan bidra till att stärka forskning och innovation. Forskning i detta sammanhang handlar främst om tillämpad forskning riktad mot praktiska användningsområden. För att främja programmet mål definieras innovationsbegreppet brett, i linje med OECDs definition i Oslomanualen (1997). Definitionen är att en innovation är en utveckling av en nya eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst), nya processer eller marknadsutveckling, en ny organisationsmetod inom företagsutveckling, arbetsorganisation eller nya externa relationer.

Projekten måste synliggöra det gränsregionala mervärdet vilket innebär att projekten ska kunna påverka hur de bidrar till att lösa gemensamma utmaningar och/eller hur de nyttjar de gemensamma möjligheterna och resurserna. Vidare ska projekten, där det är relevant, leta till att företag och näringslivsorganisationer efterfrågar projektets resultat, att resultaten ska kommuniceras och synliggöras hur näringslivet deltar i projektimplementeringen.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning 2023

Konkurrenskraften och innovationsförmåga hos de små och medelstora företagen är avgörande för gränsregionens utveckling. Där det råder brist på efterfrågad kompetens vill programmet bidra till ökad tillgång till relevant kompetens, kunskap och teknologi. Programmet vill underlätta kommersialiseringen av innovativa lösningar och öka internationaliseringen av det regionala näringslivet. Förutom hållbart utvecklingsarbete inom gränsområdets styrkeområden behövs ökat samarbete mellan akademin, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning 2023

För att möta klimatförändringarna behöver offentliga aktörer, näringsliv, turistföretag, intresseföreningar, forskningsinstitutioner och offentlig förvaltning analyser hur deras verksamheter påverkas av ett förändrat klimat. Nästa steg blir att ta fram gränsöverskridande risk- och handlingsplaner för hur deras verksamheter ska kunna bli mer robusta och identifiera vilka nya möjligheter som kan skapas av dessa förändrade förutsättningar.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning 2023

Cirkulär ekonomi bryter det linjära tänkandet och går bortom sektorbaserade åtgärder mot mer integrerade tillvägagångssätt och handlingar. För att ställa om behöver fokus vara att vidta åtgärder som ökar företagens incitament och förmåga till innovativa cirkulära affärsmodeller som bland annat innebär att sälja både funktioner och tjänster. I en cirkulär ekonomi kan företagen producera produkter med längre livslängd som går att återanvända. Det finns ett betydande gränsöverskridande mervärde i att se till att cirkulär ekonomi kan stödja och utveckla bioekonomi, inklusive olika aspekter av digitalisering för att upptäcka nya produkter och förbättra logistik och tjänster. Cirkulär ekonomi uppmuntrar projektutveckling genom ekologisk och social hållbarhet och kräver att projekt bygger på varandra och ansluter till varandra på nya sätt. Det behövs projekt vars syfte är att påverka attityder, regler och riktlinjerna för den offentliga upphandlingen i rätt riktning, vilket ger det gröna näringslivet en konkurrensfördel och stärker den inhemska marknaden för cirkulär ekonomi. Privat och offentlig konsumtion och efterfrågan på cirkulära material, produkter, tjänster och digitala alternativ kan bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning 2023

Trots att den fria rörligheten sedan länge är en självklarhet mellan Sverige och Norge kvarstår vissa hinder för att obehindrat kunna söka arbete över landsgränsen. Det kan vara juridiska, ekonomiska och administrativa gränshinder, dyra och omständliga transportvägar, skillnader i utbildningssystem och validering av kompetens.

Covid-19 pandemin har inneburit ytterligare utmaningar för den gränsöverskridande arbetsmarknaden och det är osäkert hur länge effekterna av nedstängningen kommer vara kännbara. Pandemin har medfört socioekonomiska effekter i hela det gränsöverskridande programområdet och har också avslöjat ojämlikheter i samhället, då invandrare och etniska minoritetsgrupper har drabbats.

I de delar av programgeografin, där arbetsmarknaden är mer begränsad, är ökad tillgång på arbete avgörande för att individer ska vilja bosätta sig där. Detta gäller speciellt för personer som precis är på väg att etablera sig på bostads- och arbetsmarknaden. Till år 2030 vill programmet bidra till att arbetsmarknaden på bägge sidor gränsen tydligare kopplats samman. En sådan utveckling kommer att leda till ökad trygghet och stabilitet för invånarna i hela programområdet.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning 2023

Gränsregionen står inför ett antal utmaningar. Den relativt låga utbildningsnivån, den låga sysselsättningsgraden och bristen på arbetskraft med relevant kompetens, liksom svårigheterna avseende kompetensmatchning, indikerar att det kan finnas utmaningar i fråga om framtida kompetensförsörjning. Den snabbt föränderliga arbetsmarknaden är också en tydlig utmaning. Kartläggning behövs för att tydliggöra vilken kompetens det är brist på, vilken utbildning det finns potential/behov av och i vilka demografiska grupper det är möjligt att öka sysselsättningsgraden.

Gemensamma regelverk och metoder, till exempel för certifiering, matchning och validering, behövs för att främja den gränsöverskridande arbetsmarknaden. I vissa enskilda regioner är befolkningsunderlaget alltför litet, särskilt de rurala områdena, för att kunna tillhandahålla ett välfungerande och livslångt utbildningssystem för alla.

Kravet på utbildning för gymnasieelever blir allt högre och det blir därmed svårare för lärare att bedriva undervisning inom flera ämnesområden. I skolor där det finns få elever och få lärare blir det en utmaning att upprätthålla en hållbar och tillfredsställande undervisning. Det resulterar också i mindre flexibilitet för frånvaro av enskilda lärare. Det kan dessutom leda till en svag kompetensmiljö inom ämnesområden, vilket leder till att lärare ges få möjligheter att utvecklas.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning 2023

Programmets primära avsikt med Ett mer socialt Europa, är att minska skillnaderna mellan stad och landsbygd inom programområdet, vars geografi präglas av stora landsbygdsområden som i vissa fall karaktäriseras av en svag näringslivsstruktur. Flera av dessa områden besitter stora natur-och kulturresurser som har ett viktigt värde för kultur-och besöksnäringen. En utmaning är att på ett hållbart sätt nyttja dessa resurser i syfte att stärka näringslivsstrukturen på landsbygden med miljömässighet i fokus.

En direkt konsekvens av pandemin är den stora nedgången av internationell turism. Restriktionerna har i perioder även inneburit hinder för nationella och regionala besök. Begränsningar i möjlighet till övernattning, servering och annan ordnad besöksnäring har drabbat näringslivet hårt. Flera områden i programmets geografi har turism som en väsentlig del av näringslivsstukrutren och har såldes ett stort behov av återhämtning efter pandemin. Kulturnäringen har också drabbats hårt då möjligheten att anordna publika evenemang varit nästintill obefintlig.

Besöksnäringen på landsbygden är ofta kopplad till naturtillgångar som fjäll, skog och vatten. Många har sökt sig ut till naturen då tillgången till museum, nöjesparker, skidanläggningar och liknande har begränsats av restriktioner. Pandemin har utifrån detta resulterat i nya resetrender inom naturturismen, vilket ökat belastningen på vissa besöksmål. Även om pandemin avtar ser denna trend ut att hålla i sig och den ökade belastningen på dessa naturresurser belyser behovet av fokus på hållbarhet. “Orörd” natur är nu i ännu högre utsträckning än tidigare utgångspunkten för turismen, det är viktigt att denna tas om hand på ett hållbart sätt. Trenden med en ökad publik tillströmning till programgeografins naturområden förutsätter innovativa arbetssätt som kopplar samman näringslivet och turismen. Hotell, restauranger, pubar och köpcentrum är inte nödvändigtvis belägna där framtida turister vill spendera sina pengar. Detta innebär att kultur-och besöksnäringen måste utveckla sina samarbetsformer för att det lokala näringslivet och lokalsamhällena ska kunna utvecklas ytterligare.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning 2023

Andra aktiviteter för att stödja bättre styrning genom samarbete.

Förväntningarna på projekt inom detta specifika mål är att öka samarbetet mellan privata och offentliga arbetsgivare. En annan förväntning är att projekten verkar för en mer jämställd och jämlik arbetsmarknad.

Detta skapar gränsöverskridande flexibilitet, stärker gränsöverskridande rådgivande organ och utvecklar och bevarar rätt kompetens. Det kan innebära projekt som fokuserar på företagsrådgivning, insatser för gränsöverskridande affärs- och industrinätverk och gränsöverskridande samarbete mellan skola och arbetsmarknad.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023
Ansök via: minansökan.se
Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning 2023

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?