Till startsidan

EU:s sektorsprogram

EU:s sektorsprogram är tematiska program som ska finansiera projekt med ett europeiskt mervärde inom olika områden. Syftet med den här listan är att ge en överblick över de sektorsprogram som är av intresse för den regionala och lokala utvecklingen i Värmland. Region Värmland European Office erbjuder projektutvecklingsstöd till transnationella projekt för Region Värmland och de värmländska kommunerna.

Sektorsprogrammen är tematiska och finansierar transnationella projekt som genomförs i partnerskap med ett tydligt europeiskt mervärde. Det finns ofta krav på att varje projekt ska ha flera partners från olika EU-länder ochdet ska finnas ett tydligt syfte och nytta med att projektet genomförs på europeisk nivå. Insatser och aktiviteter som kan få finansiering är exempelvis (men inte begränsat till) utbytesprojekt, partnerskapsprojekt, utvecklingsprojekt där nya metoder och arbetssätt testas samt forskningsprojekt. Det innebär bland annat projekt där nya metoder och arbetssätt testas eller projekt för erfarenhetsutbyten och mobilitet. Det går även att söka stöd för vissa europeiska evenemang, till exempel filmfestivaler eller idrottsturneringar. Man söker stöd genom särskilda utlysningar inom varje program. Region Värmland European Office rapporterar om utlysningar som kan vara av intresse för regioner och kommuner i sitt nyhetsutskick.

Nedan finns en lista över de sektorsprogram som är mest relevanta för regioner och kommuner. För varje program finns en länk till programmets hemsida hos EU-kommissionen, hemsidan för det nationella kontaktpunkten samt en länk till årets arbetsprogram. För frågor gällande strukturfonderna (Regionalfonden, Socialfonden+ och Interreg-programmen) går det bra att kontakta beredningen på Region Värmland.

Introduktion till programmet

Det övergripande syftet med Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är att förbättra Europas transport-, energi- och digitala nät genom att stödja infrastrukturprojekt inom de tre områdena energi, transport samt digitalisering (telekommunikationer, informations- och kommunikationsteknik). CEF är finansieringsmekanismen för genomförandet av de transeuropeiska näten inom områdena transport, energi och digitalisering. Fonden har tre delprogram, ett för varje tematiskt område som fonden fokuserar på.

CEF ger stöd till projekt som länkar samman EU och dess olika regioner och syftar till att bättre integrera sektorerna för transport, energi och digitalisering med varandra för att påskynda utfasningen av fossila bränslen och digitaliseringen.

För programperioden 2021-2027 har CEF en total budget på 33,7 miljarder euro. Fördelningen mellan delprogrammen är som följer:

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF): Transport

Delprogrammet för transport har en budget på 25,81 miljarder euro under 2021–2027. CEF Transport ska finansiera strategiska projekt för att:

 • Påskynda arbetet med det europeiska transportnätet.
 • Fasa ut fossila bränslen inom transportsektorn.
 • Anpassa delar av transportnätet för både civil och militär användning.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF): Energi

Delprogrammet för energi har en budget på 5,84 miljarder euro under 2021–2027. CEF Energi ämnar fullborda energiunionen och stödja Europas omställning till ren energi med fokus på att:

 • Göra EU:s energisystem bättre sammanlänkade, smartare och mer digitaliserade.
 • Främja samarbete mellan medlemsländer förande tekniska projekt för förnybar energi över gränserna.
 • Backa upp centrala infrastrukturer för det transeuropeiska energinätet.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF): Digitalisering

Delprogrammet för digitalisering har en budget på 2,07 miljarder euro under 2021–2027 och ska finansiera digital konnektivitet med syfte att:

 • Bygga ut bredbandsnät med mycket hög kapacitet.
 • Bygga ut trådlös uppkoppling.

Vem kan söka?

CEF riktar sig till följande organisationer:

 • En eller flera medlemsstater,
 • eller med den eller de berörda medlemsstaternas samtycke, internationella organisationer, offentliga och privata företag eller organ som är etablerade i en EU-medlemsstat.

Länkar för mer information

Mer information om Fonden för ett sammanlänkat Europa finns via EU-kommissionens hemsida.

I väntan på att programmets första arbetsprogram presenteras finns även mer information om fonden.

Trafikverket har i uppdrag att koordinera alla ansökningar med svenskt deltagande inom CEF Transport och mer information om CEF Transport finns via Trafikverkets hemsida.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

CERV har som mål att skydda och främja de rättigheter som är uppsatta i EU:s fördrag, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och internationella överenskommelser. CERV har en total budget på 1,55 miljarder euro för 2021 – 2027 och utgör därmed den största EU-fonden någonsin för att främja och skydda grundläggande rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati inom EU.

Inom ramen för CERV går det att söka bidrag för både nationella och gränsöverskridande projekt. Programmet är uppdelat i fyra delprogram:

 1. Jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet
 2. Aktivt medborgarskap och demokratiskt deltagande
 3. Daphne
 4. Unionens värden

Inom ramen för CERV går det även att ansöka om det som kallas ”town-twinning” samt gå med i nätvärk för städer och kommuner. Båda möjligheterna innebär samverkan mellan regionala och lokala myndigheter inom teman som behandlas av CERV.

Jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet

Delprogrammet för jämlikhet har som syfte att förebygga och bekämpa ojämlikhet, främja jämställdhet, jämställdhetsintegrering, grundläggande rättigheter och antidiskriminering.

Aktivt medborgarskap och demokratiskt deltagande

Inom ramen för detta delprogram ska insatserna öka medborgarnas medvetenhet och förståelse för EU, dess historia, kulturella arv och mångfald. Projekten som finansieras ska främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder och uppmuntra medborgarnas demokratiska deltagande.

Daphne

Delprogrammet Daphne ämnar förebygga och bekämpa våld mot barn, unga människor och kvinnor liksom våld mot andra riskgrupper, samt stödja och skydda offer för sådant våld.

Unionens värden

Inom delprogrammet unionens värde stödjer CERV civilsamhällets organisationer för att bland annat möjliggöra verksamhet som främjar och stärker medborgerliga fri- och rättigheter.

Vem riktar sig programmet till?

Följande organisationer är behöriga att söka medel från Erasmus+ utbildning:

 • Offentliga aktörer: Kommuner, landsting, regioner och regionala myndigheter
 • Icke-offentliga aktörer: Ideella organisationer, muséer och vänortskommittéer.

Länkar för mer information

Mer information om CERV finns via EU-kommissionens hemsida.

Läs arbetsprogrammet för CERV 2022.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är svensk kontaktpunkt för CERV. Mer information om CERV finns via MUCF:s hemsida.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen om pågående ansökningsomgångar hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

Programmet för ett Digitalt Europa (DIGITAL) är EU:s nya sektorsprogram som ska forma och stödja den digitala omställningen av Europas samhälle och ekonomi.

Programmet för ett Digitalt Europa ska:

 • Bidra till EU:s konkurrenskraft genom att investera kapital i avancerad digital kapacitet och modernisera offentliga sektorn
 • Öka samarbetet genom kollektiva investeringar mellan medlemsländerna för att åstadkomma skala
 • Säkerställa Europas strategiska självständighet och ta kontrollen över värdekedjor
 • Bidra till bättre framförhållning av Europas ekonomiska och sociala utmaningar genom att bidra med nödvändiga digitala infrastrukturer och tjänster
 • Säkerställa att en bred användning av digital teknik används i alla regioner i EU samt utöka den digitala kompentensen där efterfrågan är störst

Programmet för ett Digitalt Europa pågår under 2021–2027. Syftet med programmet är att stärka EU:s strategiska kapacitet, underlätta en bred spridning av digital teknik samt lyfta viktiga forskningsresultat på marknaden. Programmet ska även utveckla den digitala infrastrukturen och öka EU-befolkningens digitala färdigheter. Programmet har en budget på 7,6 miljarder euro under programperioden 2021–2027. Programmet ska finansiera projekt inom fem insatsområden:

 • Högpresterande datorsystem
 • Artificiell intelligens
 • Cybersäkerhet
 • Avancerade digitala färdigheter
 • Säkerställa bred användning av digitala teknologier

Värmlandsstrategin fokuserar på prioriterade områden som digitaliseringen för att bidra till en hållbar utveckling. I strategin ska Region Värmland samverka och nyttja ny teknik samt digitalisering för att åstadkomma målen inom kompetensförsörjning, grön beredskap och innovation

Vem riktar sig programmet till?

Programmet för ett Digitalt Europa riktar sig till privata och offentliga aktörer.

Länkar för mer information

Mer information om Programmet för ett Digitalt Europa finns via EU-kommissionens hemsida.

Ladda ner arbetsprogrammet för Programmet för ett Digitalt Europa.

Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) är svensk kontaktpunkt för Programmet för ett Digitalt Europa. Mer information om programmet finns via DIGG:s hemsida.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

Erasmus+ är EU:s sektorsprogram med fokus på utbildning, ungdomsfrågor och idrott. Erasmus+ har en total budget om 26,2 miljarder euro för hela programperioden.

Erasmus+ utbildning ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet. Programmet vänder sig till alla utbildningssektorer: för-, grund- och gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande. Förutom elever och studenter kan även lärare och annan personal delta i aktiviteterna som finansieras av programmet.

Under programperioden 2021–2027 erbjuder programmet fler och mer flexibla möjligheter för både små och stora verksamheter. Dessutom har Erasmus+ tre prioriterade mål: att vara mer inkluderande, minska klimatavtrycken och öka digitaliseringen. Erasmus+ ska också bidra till implementeringen av Agenda 2030.

Erasmus+ har 3 programområden:

Programområde 1 – mobilitet med inriktning på lärande

Inom programområde 1 finansieras aktiviteter som bidrar till kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyten för personal samt studier och praktik utomlands för elever och studenter.

Programområde 2 – strategiska partnerskap och samarbeten mellan organisationer och institutioner

Inom programområde 2 finansieras partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer, gräsrotsorganisationer, folkhögskolor, företag, med flera.

Programområde 3 – stöd till politikutveckling och samarbete

Inom programområde 3 finansieras projekt med syfte att utveckla olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå inom utbildningsområdet.

Vem riktar sig programmet till?

Följande organisationer är behöriga att söka medel från Erasmus+ utbildning:

 • offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor
 • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt alla skolformer som omfattas av skollagen
 • organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas allmänna lärande
 • universitet, högskolor, yrkeshögskolor, yrkesutbildningar
 • företag och branschorganisationer.

Vänligen observera att det krävs att en organisation ansöker om medel från Erasmus+ även om det är individer som i praktiken deltar i aktiviteterna. Mer information om behöriga organisationer finns via Universitets- och Högskolerådets hemsida (se nedan).

Länkar för mer information

Mer information om Erasmus+ finns via EU-kommissionens hemsida.

Universitets- och Högskolerådet (UHR) är svensk kontaktpunkt för utbildningsdelarna av Erasmus+. Mer information om Erasmus+ utbildning (på svenska) finns via UHR:s hemsida.

Läs programguiden som presenterar detaljerad information om Erasmus+.

Läs Erasmus+ arbetsprogram för 2022.

Läs Erasmus+ arbetsprogram för 2023.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Ackreditering Erasmus+ utbildning

Skolor och utbildningssamordnare som vill arbeta systematiskt, strategiskt och långsiktigt med Erasmus+ kan ansöka om så kallad Erasmusackreditering. Ackrediteringen förenklar ansökningsprocessen då den ger möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden. Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år. Mer information finns via UHR:s hemsida.

Introduktion till programmet

Erasmus+ är EU:s sektorsprogram med fokus på utbildning, ungdomsfrågor och idrott. Erasmus+ har en total budget om 26,2 miljarder euro för hela programperioden.

Ungdomsdelen av Erasmus+ ämnar stärka gränsöverskridande utbyte och samarbete samt främja kvalitetsutveckling av ungdomsarbetet i EU. Syftet är att stärka ungdomar, engagera och främja ungdomars aktiva deltagande i samhället och stödja deras personliga och professionella utveckling. Projekten som finansieras ska också stärka samarbetet över sektorer och möjliggöra synergier mellan olika områden som är viktiga för ungdomar.

Likt Erasmus+ utbildning så har även Erasmus+ ung och aktiv tre prioriterade mål: att vara mer inkluderande, minska klimatavtrycken och öka digitaliseringen. Erasmus+ ska också bidra till implementeringen av Agenda 2030.

Erasmus+ ung och aktiv har 3 programområden:

Programområde 1 – mobilitet med inriktning på lärande

Inom programområde 1 finansieras bland annat aktiviteter där deltagarna upptäcker och blir medvetna om sociala och kulturella skillnader, främjar gemensamt lärande och känslan av europeiskt medborgarskap. Aktiviteterna ska främja solidaritet mellan ungdomar och mellan de som jobbar med unga. Exempel på aktiviteter som kan genomföras är ungdomsutbyten och kompetensutveckling för de som arbetar med unga.

Programområde 2 – strategiska partnerskap och samarbeten mellan organisationer och institutioner

Inom programområde 2 finansieras aktiviteter som leder till positiva och varaktiga effekter på organisationer, deltagare och sektorn som aktiviteterna sker inom. Aktiviteterna ska leda till utveckling och spridning av nya metoder på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Exempel på aktiviteter som kan genomföras är erfarenhetsutbyten, innovationsprojekt och kapacitetsbyggande projekt.

Programområde 3 – stöd till politikutveckling och samarbete

Inom programområde 3 finansieras projekt som syftar till att påverka politiken, exempelvis verktyg och metoder för att påverka ungdomspolitiken. Exempel på aktiviteter som kan genomföras är seminarier och evenemang på nationell eller europeisk nivå mellan ungdomar och beslutsfattare. Aktiviteterna ska möjliggöra för unga att framföra sina åsikter om hur ungdomspolitiken genomförs i Europa.

Vem riktar sig programmet till?

Följande organisationer är behöriga att söka medel från Erasmus+ ung och aktiv:

 • Ideella organisationer som arbetar med ungdomsfrågor samt ungdomsgrupper
 • Kommuner, regioner och offentliga myndigheter som arbetar med ungdomsfrågor
 • Sociala företag, CSR-företag (Corporate Social Responsibility), ekonomiska föreningar samt stiftelser utan vinstsyfte.

Mer information om behöriga organisationer finns via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hemsida (se nedan).

Länkar för mer information

Mer information om Erasmus+ finns via EU-kommissionens hemsida.

Universitets- och Högskolerådet (UHR) är svensk kontaktpunkt för utbildningsdelarna av Erasmus+. Mer information om Erasmus+ utbildning (på svenska) finns via UHR:s hemsida.

Läs programguiden som presenterar detaljerad information om Erasmus+.

Läs Erasmus+ arbetsprogram för 2022.

Läs Erasmus+ arbetsprogram för 2023.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Ackreditering Erasmus+ utbildning

Organisationer som arbetar med unga och som vill arbeta systematiskt, strategiskt och långsiktigt med Erasmus+ kan ansöka om så kallad Erasmusackreditering. Ackrediteringen förenklar ansökningsprocessen då den ger möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden. Beviljad ackreditering gäller för hela programperioden. Mer information finns via MUCF:s hemsida.

Introduktion till programmet

Erasmus+ är EU:s sektorsprogram med fokus på utbildning, ungdomsfrågor och idrott. Erasmus+ har en total budget om 26,2 miljarder euro för hela programperioden.

Erasmus+ Idrott syftar till att främja fysisk aktivitet och öka deltagandet i idrottsaktiviteter. Programmet ska även öka medvetenheten om sportens roll inom olika områden, såsom social integration, lika möjligheter och hälsofrämjande fysiska aktiviteter. Programmet ämnar också hantera hot mot idrottens integritet, främja dubbla karriärer för idrottare samt bidra till genomförandet av European Week of Sport.

Erasmus+ Idrott finansierar tre typer av aktiviteter:

Samarbetspartnerskap

Samarbetspartnerskap är projekt som ämnar utveckla och genomföra gemensamma aktiviteter för att främja idrott och fysisk aktivitet, hantera hot mot idrottens integritet (till exempel dopning eller match-fixning), främja dubbla karriärer för idrottare samt främja tolerans och social inkludering. Projekten som genomförs som samarbetspartnerskap ska ha minst 3 partners från 3 olika EU-länder (eller länder som är anslutna till Erasmus+ såsom Norge).

Små samarbetspartnerskap

Små samarbetspartnerskap är projekt som finansierar liknande aktiviteter som de ”vanliga” samarbetspartnerskapen men med deltagande av minst 2 partners från 2 olika EU-länder (eller länder som är anslutna till Erasmus+ såsom Norge). De små samarbetspartnerskapen pågår även under något kortare tid än de vanliga samarbetspartnerskapen.

Ideella europeiska idrottsevenemang

Erasmus+ idrott ger även stöd till genomförandet av ideella europeiska idrottsevenemang som organiseras av antingen privata eller offentliga organisationer. Detta inkluderar dels genomförandet av den europeiska idrottsveckan, dels europeiska och lokala idrottsevenemang. Europeiska idrottsevenemang ska organiseras gemensamt av minst 10 partners från 10 olika EU-länder (eller länder som är anslutna till Erasmus+ såsom Norge). Lokala idrottsevenemang däremot ska organiseras av minst 3 partners från 3 olika EU-länder (eller länder som är anslutna till Erasmus+ såsom Norge).

Vem kan söka?

Erasmus+ idrott riktar sig till organisationer och aktörer som är aktiva inom idrottsområdet.

Länkar för mer information

Erasmus+ Idrott saknar svensk kontaktpunkt. Mer information om programmet finns via EU-kommissionens hemsida.

Läs programguiden som presenterar detaljerad information om Erasmus+.

Läs Erasmus+ arbetsprogram för 2022.

Läs Erasmus+ arbetsprogram för 2023.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

EU för hälsa är EU:s sektorsprogram på hälsområdet med syfte att stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft samt främja innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn. Programmet är delvis ett svar på de utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn som uppmärksammats under Covid-19 pandemin, men även en del i EU-kommissions mål att skapa en hälsounion.

EU för hälsa ska bidra till att:

 • Förbättra och främja hälsan i unionen: här ryms hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.
 • Skydda människor i unionen mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot: fokus kommer att vara på förebyggande åtgärder, stärka beredskapen och insatserna mot internationella hälsohot samt inrätta en europeisk reserv av hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Förbättra tillgången och tillgängligheten till läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter till rimligt pris
 • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen, deras motståndskraft och resurseffektivitet: här ingår bland annat att främja digitalisering av hälso- och sjukvården, främja bättre och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård.

Utöver dessa mål ska programmet också bidra till att lösa långsiktiga hälsoutmaningar, bland annat ojämlikheter i hälsostatus, hindren för digital omställning i sjukvården och bördan från icke-överförbara sjukdomar.

Programmet har en total budget på 5,1 miljarder euro för programperioden 2021–2027.

Finansiering från EU för hälsa ska gå att kombineras med finansiering från andra EU fonder och program som berör hälsoområdet, till exempel Europeiska socialfonden+ och Horisont Europa.

Vem riktar sig programmet till?

EU för hälsa riktar sig till följande organisationer:

 • Offentliga aktörer med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, universitet och forskare.
 • Hälsoorganisationer inom civilsamhället och andra icke-statliga organisationer, exempelvis patientorganisationer.
 • Aktörer från privat sektor och andra berättigade juridiska personer.

Länkar för mer information

Mer information om EU för Hälsa finns via EU-kommissionens hemsida. En sammanfattande broschyr om programmet finns att ladda ner.

Läs arbetsprogrammet för EU för hälsa 2022.

Folkhälsomyndigheten är svensk kontaktpunkt för EU för hälsa. Mer information om programmet finns via Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

Europeiska solidaritetskåren är ett program för unga som vill volontärarbeta i och utanför EU. Programmet har en budget på en miljard euro och beräknas ge 275 000 unga möjlighet till volontärarbete. För denna programperiod är prioriteringen hälsa, bland annat återhämtningen efter pandemin. Europeiska solidaritetkåren ska också bidra till EU övergripande politiska mål:

 • Främja inkludering och mångfald.
 • Göra projekt grönare och uppmuntra miljöhållbarhet och ansvarsfullt beteende hos deltagare och deltagande organisationer.
 • Stödja den digitala omställningen med projekt och verksamhet som främjar digitala färdigheter och digital kompetens, och utvecklar en förståelse för de risker och möjligheter som kommer med digital teknik.
 • Uppmuntra ungas deltagande i demokratiska processer och medborgarengagemang.

Europeiska solidaritetskåren finansierar två typer av insatser: volontärprojekt och solidaritetsprojekt.

Volontärprojekt

Volontärprojekt ger unga möjlighet att vara volontärer mellan två och tolv månader – utomlands eller i sitt hemland. Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp. Volontärer får resebidrag, fickpengar, språkkurs och boende.

Solidaritetsprojekt

Solidaritetsprojekt ger unga möjligheter att få stöd för att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland. Projektidéerna ska komma från, och genomföras, av en grupp av minst fem ungdomar och idén ska bidra till att förbättra det lokala samhället.

Vem riktar sig programmet till?

Europeiska solidaritetskåren riktar sig till unga personer, mellan 18 – 30 år, som är intresserade av att volontärarbeta, samt till organisationer som bedriver volontär- och solidaritetsverksamhet. För att organisationer ska kunna delta i programmet måste de skaffa en kvalitetsmärkning från EU som intygar att de genomför verksamhet i enlighet med programmets principer, mål och krav.

För att delta i programmet behöver både organisationer och enskilda individer registrera sig i Europeiska solidaritetskårens portal.

Länkar för mer information

Mer information om Europeiska solidaritetskåren finns via EU-kommissionens hemsida.

Europeiska solidaritetskårens arbetsprogram för 2022.

Arbetsprogrammet för 2023.

Det finns även en programguide för 2022 med vägledning på svenska för organisationer och personer som är intresserade av programmet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är svensk kontaktpunkt för Europeiska solidaritetskåren. Mer information om programmet finns även via MUCF:s hemsida.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

Programmet syftar till att stödja genomförandet av strategin för inre säkerhet samt en övergripande strategi för samarbete inom europeisk brottsbekämpning, inklusive kontroll av EU:s yttre gränser. Fonden för inre säkerhet är en övergripande finansieringsram som innefattar två separata finansieringsinstrument; ett för polissamarbete och ett för gränsförvaltning. Finansiering för polissamarbete tilldelas utifrån centrala prioriteringar, bland annat förebyggande av terrorism och bekämpning av gränsöverskridande, organiserad brottslighet. Finansiering för gränsförvaltning syftar till att stödja det gemensamma visumsystemet och medlemsstaternas gränskontroller, liknande åtgärder som inom instrumentet för polissamarbete finansieras. Programmet kan kopplas till området Livskvalitet för alla.

Vem riktar sig programmet till?

Programmet riktar sig till brottsbekämpande myndigheter, gränsbevakande myndigheter samt andra myndigheter som specialiserar sig på krishantering och skydd av kritisk infrastruktur.

Länkar för mer information

Mer information om Fonden för inre säkerhet finns på EU-kommissionens hemsida.

Polisen är svensk kontaktpunkt för Fonden för inre säkerhet.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen om pågående ansökningsomgångar hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

Horisont Europa är EU:s sektorsprogram för forsknings- och innovation. Det är EU:s största sektorsprogram och har en total budget om 95,5 miljarder euro under 2021 – 2027.

Horisont Europa ska finansiera forskning och innovation som bidrar till att uppfylla EU:s politiska prioriteringar under programperioden: en grön och digital omställning, främja en motståndskraftig union och ekonomi samt ett mer självständigt Europa i världen. En central aspekt av Horisont Europa är att forskningen som finansieras ska vara resultatdriven och möta samhällsutmaningar som EU står inför.

Horisont Europa är organiserat i tre pelare:

 1. Vetenskaplig spetskompetens: Spetsforskning, integrerade forskningsinfrastrukturer samt mobilitet för forskare.
 2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft: Initiativ som direkt adresserar samhällsutmaningar i stort, både globalt och i Europa, inom sex tematiska kluster.
 3. Innovativa Europa: Ny teknik och banbrytande samt disruptiva innovationer som etableras i samhället genom samarbeten mellan flera olika aktörer. Här återfinns även finansiering till innovativa små- och medelstora företag samt samarbeten mellan innovations-ekosystem.

Vem riktar sig programmet till?

Horisont Europa riktar sig till ett brett antal aktörer, framförallt universitet och lärosäten, offentliga och privata aktörer, företag, industri och ideella organisationer.

Länkar för mer information

Mer information om Horisont Europa finns via EU-kommissionens hemsida.

Horisont Europa har publicerat tvååriga arbetsprogram för 2021–2022. Det finns ett övergripande arbetsprogram, som även inkluderar alla arbetsprogram för klustren inom pelare 2, ett arbetsprogram för Europeiska innovationsrådet (European Innnovation Council - EIC) och ett arbetsprogram för Europeiska forskningsrådet (European Research Council – ERC).

Vinnova är svensk kontaktpunkt för Horisont Europa. Mer information om programmet finns på Vinnovas hemsida.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

Programmet för den inre marknaden är ett nytt sektorsprogram för programperioden 2021 – 2027 med syfte att stärka EU:s inre marknad, förbättra konkurrenskraften hos små och medelstora europeiska företag samt främja återhämtningen från COVID-19 pandemin.

Programmet för den inre marknaden är en sammanslagning av flera instrument som ingått i tidigare sektorsprogram, bland annat delar av COSME gällande finansiering till små och medelstora företag. Programmet fokuserar på sex olika områden och har som målsättning att:

 • Stärka den inre marknaden genom åtgärder som bidrar till förbättrad marknadsövervakning, stöd till problemlösnings-mekanismer för medborgare och företag samt
 • Stärka konkurrenskraft för företag, med fokus på små- och medelstora företag
 • Utveckla effektiva europeiska standarder av hög kvalitet
 • Förbättra konsumentskyddet på den inre marknaden och förbättra produktsäkerhet
 • Upprätthålla hög livsmedelssäkerhet och säkerställa en säker och hållbar livsmedelskedja
 • Producera och sprida statistik av hög kvalitet

Programmet har en total budget om 4,2 miljarder euro under 2021 – 2027. En översikt över budgetfördelningen per programområde finns här.

Programmet för den inre marknaden har stark koppling till sektorsprogrammet InvestEU, framförallt till InvestEU:s insatser som riktas mot små- och medelstora företag.

Vem riktar sig programmet till?

Programmet för den inre marknaden riktar sig till privata och offentliga aktörer och organisationer, delar av programmet riktar sig även främst till små- och medelstora företag.

Länkar för mer information

Mer information om Programmet för den inre marknaden finns via EU-kommissionens hemsida. En sammanfattande broschyr om programmet finns att ladda ner.

I skrivande stund har ingen svensk kontaktpunkt utsetts för Programmet för den inre marknaden.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen om pågående ansökningsomgångar hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

Interregional Innovation Investments (I3) Instrument, tidigare kallat komponent 5, är en del av ERUF. I3 bygger på idén och erfarenhet med internationaliserad innovation genom samarbete kring interregionala innovationsekosystem, smarta specialiseringsdomäner samt pilot- och demonstrationsanläggningar. Syftet är att sammanlänka investeringar från strukturfondsprogrammen och annan finansiering för skala upp och kommersialisera interregionala innovationsprojekt. Programmet innehåller utlysningar inom tre huvudområden

 • Klimatsatsningar (GREEN) – Investeringar i värdekedjor med grön teknik samt hållbar industri och transporter till exempel hållbara livsmedelssystem, jordbruk, energiproduktion, byggnation och renovering, mobilitet, motverka utsläpp samt klimatanpassning.
 • Digitalisering (DIGIT) – Investeringar i den digitala ekonomin, innovation, digitalisering av den offentliga sektorn samt digitalisering av hälso- och sjukvården.
 • Avancerad tillverkning (SMART) – Investeringar som bidrar till nya och förbättrade produkter, processer och tjänster inom avancerad tillverkning, exempelvis förbättringar som minskar avfallsproduktion, utsläpp, material- och energianvändning.

Ansvarig EU-myndighet är European Innovation Council and SMEs executive agency (EISMEA).

Programmet har koppling till Värmlandsstrategins mål: (1) Kraftsamling för innovation, (2) Innovationsdrivet näringsliv, (3) Stärkt förnyelseförmåga och (4) Konkurrenskraftig spets och bredd.

Vem kan söka?

 • Offentliga myndigheter och organisationer (nationella/regionala/lokala)
 • Universitet, forskningsinstitut, innovationsorganisationer
 • Kluster, SMF och start-ups
 • Research Data Alliances (RDA)

Länkar för mer information

Programmets hemsida (EU-kommissionen)

Senaste arbetsprogrammet och/eller programguide

Europeisk kontaktpunkt (EISMEA)

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

InvestEU är ett investeringsprogram med mål att tillhandahålla långsiktiga investeringar och lån som ett sätt att mobilisera offentliga och privata investeringar mot EU:s prioriterade områden. Programmet samlar alla EU-instrument som i den förra programperioden erbjöd lån och garantier och huvuddelen i programmet är fortsättningen på Fonden för strategiska investeringar (European Fund for Strategic Investment, EFSI).

Programmet syftar till att främja återuppbyggnad, grön tillväxt, sysselsättning och välmående i Europa genom investeringar som gynnar lokala aktörer. 30% av InvestEU:s budget ska bidra till klimatmålen, den gröna given och att göra EU koldioxidneutralt 2050.

InvestEU ska stödja strategiska investeringar med inriktning på att bygga starkare europeiska värdekedjor samt stödja verksamhet inom kritisk infrastruktur inom fyra policyområden:

 1. Hållbar infrastruktur (9,9 miljarder euro)
 2. Forskning, innovation och digitalisering (6,6 miljarder euro)
 3. Små- och medelstora företag (6,9 miljarder euro)
 4. Social investering och kompetensutveckling (2,8 miljarder euro)

Under programperioden 2021–2027 har InvestEU en budget på 26,2 miljarder euro från EU:s långtidsbudget och återhämtningsinstrumentet Next Generation EU. Investeringsprojekten som finansieras av InvestEU ska mobilisera offentliga och privata investeringar från framförallt Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra finansiella partner för att öka deras riskbärande kapacitet. EU-kommissionen uppskattar att de totala investeringar som kommer att mobiliseras av programmet kommer att uppgå till ca 370 miljarder euro.

Vem riktar sig programmet till?

InvestEU riktar sig till privata och offentliga aktörer och företag.

Länkar för mer information

Mer information om Invest EU finns via EU-kommissionens hemsida.

InvestEU har inte publicerat ett arbetsprogram, men mer information om programmet finns i förordningen som inrättar fonden här.

Det finns ingen svensk kontaktpunkt för InvestEU. Däremot har EU-kommissionen etablerat InvestEU Advisory Hub och InvestEU Portal.

InvestEU Advisory Hub är en hemsida som förenar projektansvariga, mellanhänder och rådgivande partners för att erbjuda investeringsrådgivning (identifiering, förberedelse och utveckling av investeringsprojekt).

InvestEU Portalen är en digital projektportal som erbjuder ett digitalt ”match-makingverktyg” och samlar investeringsmöjligheter som finns kopplat till InvestEU.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen om pågående ansökningsomgångar hänvisar vi till InvestEU:s hemsida och EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Målet för Kreativa Europa är att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet. Programmet ska stärka europeiskt och internationellt samarbete och samproduktioner och cirkulation av konstnärliga verk och nå en publik i andra länder.

För perioden 2021-2027 har programmet en budget på 2,4 miljarder euro. Det är en 70% ökning från föregående programperiod. Programmet, och projekten som det ska finansiera, måste ligga i linje med europeiska strategier, så som den gröna given, och därför uppmuntra hållbarhet, inkludering och jämställdhet.

Kreativa Europa består av tre programområden:

Programområde Kultur:

Här ingår stöd till kultursektorn i vid bemärkelse; musik, scenkonst, bildkonst, form och design, konsthantverk, arkitektur, grafisk design, mode, kulturarv, litteratur, tidskrifter etc.

Programområde MEDIA:

Här ingår stöd till den audiovisuella sektorn; film, tv och dataspel.

Sektorsövergripande programområde:

Här ingår alla kulturella och kreativa sektorer samt nyhetsmedier.

Vem riktar sig programmet till?

Programmet riktar sig till offentliga och privata organisationer samt mindre företag aktiva inom kultur eller audiovisuell produktion. Samarbetspartners i andra länder krävs.

Länkar för mer information

Mer information om Kreativa Europa finns på EU-kommissionens hemsida.

Kulturrådet är svensk kontaktpunkt för Kreativa Europa. Mer information om programmet på svenska finns här.

Läs arbetsprogrammet för Kreativa Europa 2022.

En guide för all europeisk finansiering som finns tillgänglig för de kreativa näringarna.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funding and Tender Opportunities Portal.

Introduktion till programmet

LIFE är EU:s miljö- och klimatprogram. LIFE ska bidra till att implementera den gröna given och framförallt strategin om biologisk mångfald, handlingsplanen för cirkulär ekonomi och renoveringsvågen men LIFE kommer även främja ”grön upphandling”.

De övergripande målsättningarna är att LIFE ska främja EU:s övergång till en ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål och resilient ekonomi. Programmet ska också skydda och förbättra miljön samt stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Under programperioden 2021–2027 har LIFE en totalbudget om 5,4 miljarder euro. Det är en ökning med 60% jämfört med den förra programperioden. 3,5 miljarder euro kommer att gå till delprogrammet miljö och 1,9 miljarder euro kommer att fördelas till delprogrammet för klimatåtgärder.

LIFE 2021 – 2027 har fyra delprogram:

Natur och biologisk mångfald

Delprogrammet för natur och biologisk mångfald ska finansiera projekt som skyddar Europas natur och därigenom bidrar till en hållbar utveckling. Delprogrammet ska också stärka den biologiska mångfalden i EU och ”strategiska naturprojekt” kommer finansieras med syfte att integrera perspektiv gällande biologisk mångfald i t.ex. EU:s jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling.

Cirkulär ekonomi och livskvalitet

Delprogrammet cirkulär ekonomi ska bidra till implementeringen av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och kommer att finansiera projekt som utvecklar ny teknik och stärker den cirkulära ekonomin i EU.

Klimatförändringar

Delprogrammet för klimatförändringar ska finansiera projekt som bidrar till minskade koldioxidutsläpp och ökar motståndskraften mot klimatförändringar. LIFE kommer exempelvis att stödja pilot- och demonstrationsprojekt samt spridning och ”uppskalning” av goda exempel som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Övergång till ren energi

Inom delprogrammet för ren energi kommer projekt finansieras som bidrar till energieffektivitet och övergången till förnybara energikällor. Delprogrammet syftar även till att ta bort marknadsbarriärer som kan hämma den socioekonomiska övergången till hållbar energi.

LIFE kommer bland annat bidra till utveckling av ny teknik, digitalisering, nya tjänster och affärsmodeller gällande ren energi, samt stödja utvecklingen av lokala och regionala investeringsprojekt.

Vem riktar sig programmet till?

Alla privata och offentliga aktörer, inklusive universitet och forskningsinstitut.

Länkar för mer information

Mer information om LIFE finns via EU-kommissionens hemsida.

EU-kommissionen har antagit ett arbetsprogram för LIFE som är giltigt för perioden 2021–2024.

Naturvårdsverket är svensk kontaktpunkt för LIFE. Mer information om LIFE finns på deras hemsida.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?