Folkhögskolans syfte

Skolans huvudman är Region Värmland som också är huvudman för ytterligare fyra folkhögskolor: Ingesunds folkhögskola, Klarälvdalens folkhögskola, Kyrkeruds folkhögskola och Molkoms folkhögskola.

Region Värmlands övergripande mål med folkhögskolorna är att höja den samlade utbildningsnivån i Värmland.

Även om varje folkhögskola bestämmer sin egen inriktning och verksamhet är det övergripande syftet med folkbildning reglerat bland annat genom de krav som staten har och som i sin tur är en förutsättning för de statsbidrag som varje folkhögskola erhåller för att kunna bedriva verksamhet.

Vägledande för all undervisning på folkhögskola är att kurserna skall utformas ”så att de främjar allmän medborgerlig bildning och de ska ha en sådan inriktning att de ökar den studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor”.

I förordningen 1991:977 om statsbidrag till folkbildningen på riksdagens webbplats slås följande huvudsyften fast:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Om statens syfte med folkbildningen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Utvärdering

Kristinehamns folkhögskola kvalitetssäkrar sina kurser dels genom en nationell utvärdering och även genom lokala utvärderingar. Du som deltar på våra kurser får återkoppling på genomförda utvärderingar. Har du frågor kan du prata med din klassföreståndare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?