Mobbning

Grundläggande synsätt – Vi utgår ifrån att vi respekterar varandra – våra olikheter – våra olika åsikter.

Vi är i ett socialt sammanhang och både individen, gruppen och organisationen har ett gemensamt ansvar. Vi skall ha en öppen attityd till att kunna tala om olika konfliktsituationer och mobbningsituationer.

Vi har alla beredskap för att känna igen och vara lyhörda för signaler på mobbning. På skolan har vi kontakt mellan studerande och personal så att ömsesidig information om hur studiemiljön utvecklas, snabbt når alla. Vi har kunskap om mobbning.

Vid mobbning

På vår skola

 • vågar alla göra något mot mobbning direkt när det uppstår
 • tar alla sin del av ansvaret för att lösa situationen
 • anpassas åtgärdsplanen mot mobbning till den uppkomna situationen och tillsammans med den mobbade

I vår grupp

 • vågar alla ta tydligt avstånd från mobbarens handlingar
 • vågar vi ta upp när mobbning uppstår utan att skämmas eller känna misslyckande

Jag

 • vågar reagera mot kränkande handlingar eller mobbning mot dig
 • bekräftar din upplevelse av kränkning även om jag själv inte skulle reagera på samma sätt som du
 • uppmuntrar dig och hjälper dig att söka stöd för att lösa situationen

Åtgärdsprogram

 • uppmuntra och stötta den mobbade att med hjälp av klassföreståndaren lösa konflikten
 • ha en kontinuerlig kontakt med den mobbade
 • går det inte att lösa konflikten – ta in medlare, exempelvis kurator
 • följ upp förloppet ända tills konflikten är löst
 • se alltid till mobbningsituationen och de inblandade och anpassa åtgärderna till dessa
 • samarbeta både med den mobbade och mobbaren för att skapa en bättre gemenskap

Råd till en mobbad

 • berätta för din klassföreståndare och/eller någon annan personal
 • sök stöd och hjälp i dina klasskamrater som inte mobbar dig
 • försök att lösa situationen tillsammans med din klassföreståndare och dina kamrater

Kom ihåg att du har lika stor rätt att vara i skolan och trivas där som alla andra – du duger som du är!

Definition av mobbing

”Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag”.
Skolverket

”Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Mobbning definieras som återkommande negativa handlingar över en tidsperiod (oftast minst ett halvår) riktade mot enskilda eller en grupp. I definitionen ingår också att det råder en obalans i makt mellan förövare och offer och att handlingarna leder till att offret ställs utanför den sociala gemenskapen.”
Arbetsmiljöverket

”Det brukar inte kallas mobbning när någon till exempel blir retad eller bortgjord en enstaka gång. Men det är mobbning om det händer flera gånger, och om någon mår dåligt av det. Det spelar ingen roll om det händer på nätet eller utanför.”
UMO

Exempel på mobbing

 • man blir utfrusen
 • man blir utesluten ur gemenskapen t.ex på raster eller vid grupparbeten
 • man får inte ta del av information
 • man kan bli öppet utskälld och anklagad för olika saker
 • man får alltid sina förslag nerröstade
 • ingen lyssnar när man har något att säga – man blir inte tagen på allvar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?