Tillgänglighet och stöd

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Pedagogiskt arbetssätt, anpassade läromedel och kompensatoriska verktyg i lärprocessen är avgörande för kursdeltagarens delaktighet i undervisningen. Tillgänglighet och utformning av den fysiska miljön är även viktig för deltagarens möjlighet att nå målen med utbildningen.

Skolan ska i sin information till sökande beskriva tillgänglighet till skolan och internatet.

Skolan gör tillsammans med kursdeltagaren en kartläggning som omfattar behov av pedagogiskt stöd och behov av anpassningar och stöd i övrigt som rör studiesituationen och vistelsen på skolan. De överenskomna insatserna dokumenteras och följs upp. Skolorna bedriver även specifika kurser där målgruppen är personer med någon form av funktionsnedsättning. Dessa kurser är då anpassad efter gruppens behov och förutsättningar, till exempel i form av arbetstempo, upplägg och olika slags stöd i och utanför skolundervisningen.

För att säkerställa allas möjlighet till folkhögskolestudier har Folkbildningsrådet som villkor för statsbidrag att alla skolor ska ha en handlingsplan för förstärkningsbidrag. I denna plan beskrivs skolans processer och resurser som rör tillgänglighet, kursdeltagares möjlighet till stöd samt personalens kompetens mer utförligt.

Språkstöd

För kursdeltagare som inte har svenska som modersmål och studerar för att nå grundläggande behörighet till högre studier finns möjlighet till pedagogiskt stöd eller utökad undervisning i till exempel svenska.
För att säkerställa allas möjlighet till folkhögskolestudier har Folkbildningsrådet som villkor för statsbidrag att alla skolor ska ha en handlingsplan för språkligt stöd. I denna plan beskrivs skolans processer och resurser som rör skolans arbetssätt, pedagogiskt stöd samt personalens kompetens mer utförligt.

Policydokument för förstarkningsbidraget (pdf) Pdf, 474 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?