Till startsidan

Språkutveckling för barn och unga

Region Värmland arbetar strategiskt och samordnande kring frågor som rör barn och unga. Genom samverkan med andra aktörer vill vi öka barn och ungas läs- och språkförståelse, förmåga att uttrycka sig genom olika kulturella uttryck samt främja synen på flerspråkighet som en rikedom.

Alla barn har rätt till ett rikt språk – och rätt till alla sina språk

Barn och unga ska ha framtiden för sig. Genom att fokusera på barn och ungas livsvillkor vill vi bidra till en hållbar samhällsutveckling där barn och ungas kraft och inre potential tas till vara. Språkstimulans och läsutveckling är viktigt för barn och ungas mognande och en kraftfull investering för en höjd utbildningsnivå och en god folkhälsa. Vi utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, som sedan 2020 är svensk lag, utifrån ett barnrättsperspektiv och barnets eget perspektiv.

Öka barn och ungas läs- och skrivförståelse och förmåga att utrycka sig genom kultur

För att minska klyftor och motverka utanförskap krävs samhandling i länet, där biblioteken spelar en viktig roll. Vår uppgift är att stärka biblioteken och därigenom öka barn och ungas läs- och språkförståelse samt förmåga att uttrycka sig genom kulturella uttryck. Tillsammans vill vi:

  • främja synen på flerspråkighet som en rikedom.
  • uppmuntra till läsning genom olika kulturella uttryck, metoder, tekniker och hjälpmedel.
  • verka för att kulturella och kreativa uttrycksformer samt skapande verksamhet har en given plats på bibliotek.

Detta gör vi bland annat genom att omvärldsbevaka, delta i regionala och nationella nätverk samt stödja bibliotekens utvecklingsarbete på olika sätt.

Språkutveckling

För små barns språkutveckling finns en etablerad samverkan i hela länet mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola genom Region Värmlands satsning Förundran - Bokstart Värmland.

Förundran - Bokstart i Värmland.

Utbudsdagar

Genom Utbudsdagarna arbetar Region Värmland för att främja, öka och bredda tillgången till professionell scenkonst och andra konstformer för barn och unga i länet.

Om Utbudsdagarna

Värmlands bokfestival

Värmlands bokfestival har ett tydligt fokus på barn och unga.

Mer om Värmlands bokfestival (varmlandsbokfestival.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?