Till startsidan
Start / Politik & demokrati / För förtroendevalda / Arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar

Fullmäktige fastställer varje mandatperiod arvodesbestämmelser. I bestämmelserna framgår vilka ersättningar och arvoden du som förtroendevald kan ha rätt till.

Sammanträdes­arvode utgår till dig som ledamot eller ersättare vid protokollförda sammanträden i Region Värmlands förtroende­manna­organisation, samt vid andra förrättningar där det finns beslut på att arvode ska utgå.­

Ansökan om arvodes- och ersättningsanspråk kopplat till regionens nämnder, styrelsen, fullmäktige och beredningar sker digitalt via systemet Troman Politiker. Hur du gör framgår av instruktionen Rapportera närvaro- och ersättningsanspråk i Troman Politiker.

Ansöka om arvoden och ersättningar kopplat till andra förrättningar, där beslut finns att arvode ska utgå, görs också digitalt via Troman Politiker.

Rapportera in i tid

För att utbetalning ska ske nästkommande månad behöver alla arvodes- och ersättningsanspråk vara inrapporterade senast den sista dagen i månaden innevarande månad.

Rapportera närvaro- och ersättningsanspråk (pdf) Pdf, 1 MB.

Ansökan

Ersättning för förlorad arbetsinkomst begär du i samband med eller efter sammanträdet. Ersättningen får endast begäras motsvarande den tiden du faktiskt är borta från ditt jobb med anledning av sammanträdet.

Om du är inkallad som ersättare på ett sammanträde får du ersättning för förlorad arbetsinkomst oavsett om du tjänstgör eller inte.

Via systemet Troman Politiker ansöker du om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Ansökan

Du får ersättning för resa med egen bil om avståndet från hemmet till förrättningsstället överstiger 10 kilometer. Ansökan om reseersättning görs digitalt via Troman Politiker.

Reseersättning

Traktamente

Vid ansökan om traktamente eller resetillägg ska separat reserapport användas.

Konto

Regionens löner betalas ut via Nordea. Om du är ny som förtroendevald i regionen behöver du anmäla hos Nordea vilket konto eventuella arvoden och ersättningar ska betalas ut till. Arbetsgivarnumret som ska anges för Region Värmland är 017701.

Anmäl konto via Nordeas digitala tjänst (nordea.se)

Om du byter privatbank tar det upp till tio bankdagar innan ditt nya lönekonto registrerats hos Nordea. Om ditt nya bankkonto inte hunnit registreras hos Nordea kommer en utbetalningsavi skickas från Nordea till din folkbokförda adress.

Utbetalningsdatum

Arvoden och ersättningar betalas ut den 25:e varje månad. När den 25:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag sker utbetalning närmast föregående vardag. Förutsättning för utbetalning är att inlämnad rapport har blivit granskad och attesterad i början av månaden för utbetalningen.

OBS! Sammanträdesarvode betalas vanligen ut månaden efter det att mötet har ägt rum.

Lönespecifikationer från Region Värmland skickas till din digitala brevlåda. Om du inte har någon digital brevlåda kan du läsa mer hos Myndigheten för digital förvaltning (digg.se) om hur du kan ansluta dig.

Du hittar också din lönespecifikation i Heroma.

Uppdrag under 40%

Här hittar du som är fritidspolitiker och har uppdrag som understiger 40 % av heltid information om avsättning till pension enligt pensionsavtalet OPF-KL.

Pensionsavsättning för fritidspolitiker (pdf) Pdf, 152 kB.

Uppdrag på 40% eller mer

För dig med uppdrag på 40% eller mer av heltid och antingen valts för första gången 2014 eller senare, eller i tidigare uppdrag inte omfattats av äldre pensionsbestämmelser, gäller avtalet OPF-KL.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL (pdf) Pdf, 126 kB.

Detta gäller när ditt eller dina uppdrag upphör (pdf) Pdf, 176 kB.

I Region Värmland utgår lokalt partistöd till partier som är representerade i fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket Kommunallagen. Stödet går till respektive partis distriktsorganisation. För mer information om partistöd samt redovisningsanvisningar och blankett gå till sidan partistöd.

Utöver partistödet utgår även en resurs som enbart är avsedd för respektive partigrupp. Detta kallas för partiresurs. Alla partier som är representerade i regionfullmäktige har tillgång till en partiresurs.

Rutin för partiresurs (pdf) Pdf, 215 kB.

För utförligare information se dokumentet arvoden och ersättningar för förtroendevalda (pdf) Pdf, 255 kB..

Vid frågor och funderingar

Kontakta din nämndsekreterare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?