Till startsidan

Europeiska utvecklingsfonden (ERUF)

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Värmland. Nuvarande programperiod tog slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Värmlands prioriteringar.

Det är också viktigt att programmet tar hänsyn till tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Värmland ansvarar, tillsammans med Region Gävleborg och Region Dalarna, för att skriva ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige. I detta arbete ingår bland annat att arbeta fram en regional handlingsplan för den Europeiska socialfonden.

Så ser processen ut

Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt under programperioden 2021-2027.

Regionala strategiska dokument, så som den socioekonomiska analysen för ESF och ERUF, Regionala utvecklingsstrategier och Innovationsstrategier utgör grunden för programmets inriktning.

Det finns en arbetsgrupp med representanter från Region Värmland, Region Gävleborg och Region Dalarna samt Tillväxtverket. Gruppen koordineras av Ann-Christin Gagge för Norra Mellansverige.

En process har drivits med tematiska dialoger om programgeografins utmaningar och behov. Under 2020 bjöd de regionala utvecklingsdirektörerna in partnerskapet till ett informationsmöte om programmet och framtagandeprocessen. Partnerskapet består av de aktörer som är involverade i framtagandet och genomförandet av programmet, bland andra kommuner, länsstyrelser, högskolor och universitet, näringslivsfrämjare, kluster, science parks, de innovationsstödjande systemen och arbetsmarknadens parter.

Vår ambition har varit och är att ha en öppen och transparent process i framtagandet av programmet och vi kommunicerar med externa aktörer och tillgängliggör dokumentation på den här webbsidan. Tidsplanen har inte tillåtit en formell remiss utan vi har arbetat med återkommande dialoger för att säkerställa innehållet i programmet. Under hösten 2020 hade vi tre digitala dialogmöten, presentationer från dessa tillfällen finns bland dokumenten på denna sida. 

Från programförslag till färdigt program

I december 2021 tog regeringen beslut om de åtta regionala ERUF-programmen, inklusive det för Norra Mellansverige. Näringsdepartementet har under sin beredning gjort vissa förändringar och nu sänt programmen vidare till EU-kommissionen. Kommissionen har fem månader på sig att behandla programmen.

Det uppdaterade programförslaget för Norra Mellansverige finns publicerat på denna webbsida.

Kontakt

Ann-Christin Gagge
Koordinator ERUF Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

Skrivargrupp

Åsa Ängsback
asa.angsback@regiondalarna.se
070-622 63 66

Helena Stor Hansson
helena.stor.hansson@regionvarmland.se
072-468 45 79

Lina Andersson
lina.e.andersson@regiongavleborg.se
076-125 73 03

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?