Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Regional utveckling / Internationellt / Norge / Prioriterade samverkansområden

Prioriterade samverkansområden

Inom ramen för Region Värmlands uppdrag ligger ett antal långsiktigt strategiskt avgörande frågor som organisationen särskilt bör beakta i relationen till Norge. De prioriterade samverkansområdena bidrar till att skapa en riktning för verksamhetens arbete med Norge.

Forma en strategisk svensk-norsk samverkan med Viken, Innlandet och Osloregionen samt med Dalarna och Västra Götaland för att bidra till en sammanhållen svensk position i viktiga gränsfrågor

  • Samarbetet över gränsen ska stärkas med de för Värmland strategiskt viktiga norska grannfylkena Viken och Innlandet samt med Osloregionen. Där det är möjligt bör även Västra Götaland och Dalarna inkluderas i samarbetet för en mer sammanhållen position i viktiga gränsregionala frågor i centrala Skandinavien. Genom samarbete ska Region Värmland bidra till en ökad kunskap om Norges betydelse för Sverige och om gränstrakternas unika förutsättningar och behov. Arbetet ska bidra till fler och större privata och offentliga investeringar i gränsregionen Sverige-Norge och i Värmland för att utveckla regionen som en attraktiv plats där människor vill bo och utvecklas och där företag vill etablera sig och expandera. Visionen är en gränslös, hållbar och integrerad region där människor, idéer, kapital, varor och tjänster flödar fritt över gränsen mellan Sverige och Norge.

Förbättra kommunikationerna till Oslo och stärka axeln mellan Oslo-Stockholm

  • Närheten till det expansiva Oslo är underutnyttjad. För att Värmland ska kunna dra full nytta av sitt geografiska läge behöver infrastrukturen förbättras. Ett samarbete i frågan är formaliserat mellan Region Värmland, Karlstads kommun, Region Västmanland, Region Örebro Län, Västerås stad och Örebro kommun genom bolaget Oslo Sthlm 2.55. En snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm med stopp i Värmland skulle knyta länet ännu närmare storstadsregionerna och bidra till hållbart resande, utveckling och tillväxt längs sträckan. Med förbättringar av befintlig infrastruktur och nya länkar är det fullt möjligt att göra en betydligt mer klimatsmart resa mellan huvudstäderna med tåg än med flyg, som även är konkurrenskraftig sett till pris och restid. Förbindelsen skapar större arbetsmarknadsregioner och innebär nya möjligheter att leva och bo i Värmland. Region Värmland ska verka för att möjliggöra och påskynda investeringen och därmed bidra till en mer tillgänglig och attraktiv region.

Stärka förutsättningarna för en hållbar gränsregional ekonomisk utveckling

  • Norge har en avgörande betydelse för Värmlands framtida utveckling och tillväxt. Norrmän utgör en viktig kundgrupp för ett flertal branscher i Värmland, inte minst för besöksnäringen och för gränshandeln. Arbetspendlingen från Värmland till Norge är betydande. Särskilt Osloregionen utgör en viktig arbetsmarknad och sedan länge har tusentals värmlänningar varje vecka pendlat till sina arbeten på andra sidan gränsen.
  • Region Värmland ska bidra till att ytterligare stärka Värmlands position som etableringsregion för norska företag och därmed bidra till fler arbetstillfällen i regionen. Den internationella handeln är en grundsten för Sveriges välstånd. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och Värmland är en stark handelsregion. Den norska marknaden utgör en naturlig första marknad för värmländska företag som ska ta det första steget ut på en global marknad. Genom att lyfta exportmöjligheter på den norska marknaden och arbeta för att underlätta handelshinder ska Region Värmland bidra till ökad tillväxt i det värmländska näringslivet. Tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.
  • Värmland har goda geografiska förutsättningar och spetskompetenser med starka forskningsanknytningar. Vi lämpar oss särskilt väl som test- och demonstrationsarena i omställningen till en cirkulär ekonomi. Region Värmland ska bidra till att stärka samarbetet över gränsen inom näringsliv, forskning och innovation generellt men särskilt inom de områden som utpekas i den smarta specialiseringsstrategin.
  • Frågor som rör samhällsäkerhet och civilt försvar är komplexa och kräver ofta gränsöverskridande samarbete. Det finns en enighet mellan de nordiska länderna att ytterligare fördjupa och bredda det nordiska försvarssamarbetet. Värmlands närhet till Norge, de aktörer och den kunskap som finns i regionen gör att vi lämpar oss väl som arena för samarbeten mellan forskning, näringsliv och det offentliga inom samhällssäkerhet och civilt försvar. Region Värmland ska bidra till att ytterligare stärka detta samarbete.

Stärka det kulturella utbytet mellan Sverige och Norge

  • Kultur är en utmärkt kontaktskapare och ett effektivt verktyg i Värmlands arbete med omvärlden. Internationella kontakter har betydelse både för kulturskaparnas yrkesmässiga utveckling, företagandet inom kulturella och kreativa näringar och som en del i varumärket Värmland. Region Värmland ska bidra till att stärka det kulturella utbytet och den strategiska samverkan med våra norska parter och ge fler kulturskapare möjligheten att presenteras Internationellt.

Förbättra och utveckla förutsättningarna för en god och nära vård och utöka samarbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet i hela gränsregionen

  • De nordiska länderna har gemensamma utmaningar inom hälso- och sjukvården och det finns utrymme för utökat samarbete för att bidra till en god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla. Dels handlar det om att hitta former för formaliserad samverkan och finansiering, dels om att skapa nya forum för delat lärande och utveckling mellan fler områden och aktörer. Region Värmland ska även främja innovation och forskning för framtida välfärdslösningar.

Stärka samarbetet kring gränsregional krishantering genom att lära av erfarenheter från covid-19

  • Covid-19 och hanteringen av pandemin har tydliggjort att arbetet med krishantering inte enbart kan angripas nationellt, utan kräver gränsöverskridande samarbete. Det är av stor betydelse att förmågan att hjälpa varandra över gränserna vid allvarliga incidenter nu och i framtiden är god. Region Värmland ska genom att främja utbyte av kunskap och erfarenheter med Norge bidra till ökat lärande och samarbete inom krishantering.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?