Diskriminering

Folkhögskolan omfattas av diskrimineringslagen vilket betyder att diskrimineringsförbud råder på folkhögskolor och i deras kursverksamhet.

Diskriminering sker när en skola på osakliga grunder behandlar dig som kursdeltagare eller sökande till en kurs sämre än andra, och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Rektorer, skolledare, lärare, annan skolpersonal, eller andra personer som anordnar eller håller i utbildningar, kan utföra handlingar som kan räknas som diskriminering.

Diskrimineringsförbudet gäller diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Anmäla diskriminering eller trakasserier

Huvudmannen för utbildningen är ansvarig för att det inte förekommer diskriminering. Ytterst ansvarig på en folkhögskola är dess styrelse. Folkhögskolans rektor är den som ansvarar på plats på skolan.

Lärare och annan personal på skolan är skyldiga att anmäla till rektor om de får kännedom om diskriminering eller trakasserier. Rektor är i sin tur skyldig att utreda och åtgärda händelserna.

Om någon har blivit diskriminerad kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (do.se).

Du som studerande kan också anmäla folkhögskolan om den inte utrett eller åtgärdat trakasserier som påtalats eller på annat sätt blivit känt av personal på folkhögskolan. 

Om problem på skolan inte åtgärdas efter att de påpekats för rektor kan du kontakta Regionstyrelsens ordförande. Det finns även särskilda studerandeskyddsombud på skolan som du kan vända dig till om du inte får något gehör från skolans ledning.

Det finns delar i diskrimineringslagen som inte är tvingande för folkhögskolor:

  • Lagens regler om aktiva åtgärder.
  • Undantag från diskrimineringsförbudet för att möjliggöra för folkbildningen att fullgöra sitt uppdrag.

Aktiva åtgärder

Förutom diskrimineringsförbudet innehåller diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska främja lika rättigheter och möjligheter genom aktiva åtgärder. Detta kan ske genom till exempel upprättande av likabehandlingsplaner vilket är obligatoriskt för det övriga skolväsendet men frivilligt för folkhögskolan.

Undantag från diskrimineringsförbudet

Folkbildningen och folkhögskolornas uppdrag är bland annat att stärka och utveckla demokratin samt att bidra till att utjämna utbildningsklyftor i samhället. Verksamhet inom områden som till exempel det mångkulturella samhällets utmaningar samt tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionsnedsättning motiverar särskilt det statliga stödet till folkbildningen. För att kunna arbeta i enlighet med detta uppdrag har folkhögskolor rätt att med sina kurser vända sig till en viss grupp, om syftet är att stärka den gruppens rättigheter och möjligheter i samhället.

Om Diskrimineringslagen och DO på Regeringskansliets webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?