Start / Klarälvdalen / Om skolan / Regler och villkor / Påverka din studietid

Påverka din studietid

Folkhögskolan är en demokratisk skolform, där kursdeltagarnas inflytande och initiativ uppmuntras och tas tillvara.

Inom folkhögskolan pratar vi om deltagare och inte elever då vår utbildningsform lägger stor vikt vid att du som deltagare aktivt kan påverka din studietid. 

Du som kursdeltagare har möjlighet att medverka till olika beslut. På skolan finns olika råd och arbetsgrupper som tar tillvara på deltagarnas feedback och initiativ.

Kursråd

Beslutar i ärenden som berör respektive kurs, till exempel kursplanering, arbetssätt, studieresor. Består av respektive kurs samt kursansvarig lärare.

Skolråd

Beslutar i vissa gemensamma frågor för skolan, till exempel gemensamma aktiviteter, internat och skolmiljö. Består av rektor, internatföreståndare, en representant från varje kurs, en lärarrepresentant och en representant för övrig personal.

Internatråd

Alla internatboende samlas minst tre gånger per termin tillsammans med internatföreståndare, vaktmästare samt någon från lärarkollegiet eller övrig personal.

Matråd

Alla som äter på skolan är välkomna att delta, såväl kursdeltagare som personal.

Studerandeskyddsombud

Utses av de studerande.

Utvärdering

De olika kurserna och ämnena utvärderas vid flera tillfällen under kursens gång. I slutet av varje kurs, i slutet av vårterminen, genomförs en större utvärdering som övergriper hela skolan. Den görs digitalt och alla deltagare samt all personal deltar. Det görs sedan en sammanställning som ligger till grund för förändringar och förbättringar i undervisningen såväl som i skolmiljön.

Arbetsgrupper

Mer eller mindre tillfälliga kommittéer, till exempel dataråd, festkommitté, idrottskommitté, planeringsgrupper. Utses av skolrådet vid behov.

Personalmöten

Regelbundna möten för skolans alla yrkeskategorier: Lärarlag, administration, internat-kök-vaktmästeri, arbetsplatsträff samt personalkonferens.

Samverkansgrupp

För samråd och information mellan arbetsgivare och arbetstagare på skolan.
Består av rektor och representanter för fackföreningar.

Ledningsgrupp

Här behandlar vi frågor som gäller hela skolan, alltså även enheterna i Hagfors och Sunne. Ett exempel kan vara samordning av antagningar. Gruppen består av rektor, biträdande rektor samt representanter från skolans olika yrkeskategorier.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?