Start / Klarälvdalen / Om skolan / Regler och villkor / Folkhögskolans syfte

Folkhögskolans syfte

Skolans huvudman är Region Värmland som också är huvudman för ytterligare fyra folkhögskolor. Dessa fyra är Ingesunds folkhögskola, Kristinehamns folkhögskola, Kyrkeruds folkhögskola och Molkoms folkhögskola.

Region Värmlands övergripande mål med folkhögskolorna är att höja den samlade utbildningsnivån i Värmland.

Även om varje folkhögskola bestämmer sin egen inriktning och verksamhet är det övergripande syftet med folkbildning reglerat bland annat genom de krav som staten har och som i sin tur är en förutsättning för de statsbidrag som varje folkhögskola erhåller för att kunna bedriva verksamhet.

Vägledande för all undervisning på folkhögskola är att kurserna ska utformas ”så att de främjar allmän medborgerlig bildning och de ska ha en sådan inriktning att de ökar den studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor”.

I förordningen 1991:977 om statsbidrag till folkbildningen på riksdagens webbplats slås följande huvudsyften fast:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Alla folkhögskolor bestämmer hur kvaliteten i verksamheten skall uppnås och garanteras. Det finns dock ett antal, av staten prioriterade kriterier för kvalitetsarbetet som varit vägledande för hur varje folkhögskola arbetar med kvalitetsfrågorna. Verksamheter inom dessa områden utgör enligt förordningen i särskilt hög grad motiv för statens stöd:

 • Den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.
 • Det mångkulturella samhällets utmaningar.
 • Den demografiska utmaningen.
 • Det livslånga lärandet.
 • Kulturen.
 • Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder.
 • Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

Om statens syfte med folkbildningen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats.

Utvärdering

Klarälvdalens folkhögskola kvalitetssäkrar sina kurser dels genom en nationell utvärderings enkät genom FSO som sker på våren men även genom en gemensam enkät för Region värmlands folkhögskolor på hösten. Du som deltar på våra kurser får återkoppling på genomförda utvärderingar. Har du frågor kan du prata med din kontaktlärare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?