Till startsidan

Den kreativa språkresan

Den kreativa språkresan är ett språkfrämjande jämlikhetsarbete med syfte att förstärka och utveckla läs- och berättarupplevelser för och med barn tidigt i livet.

Om Den kreativa språkresan

Med fokus på bilderbokens möjligheter vill vi på ett lekfullt sätt stimulera barns fantasi och litteracitetsutveckling samt ge barnen en positiv upplevelse av böcker och läsning. Varje år utser en arbetsgrupp, bestående av barnbibliotekarier, pedagoger och barn, årets bilderbok som förskolorna utgår från och arbetar med under året.

Utifrån pedagogernas kompetens & idéer och barnens fantasi & lekfullhet kan sen Den kreativa språkresan starta! Här hittar varje förskolegrupp sitt eget sätt att levandegöra bilderboken utifrån olika kreativa uttryck. Och med det lekpedagogiska arbetssättet kan resan göras både magisk, rolig och lärorik för barnen.

Professionsövergripande samarbete

Arbetet genomförs som ett professionsövergripande samarbete mellan bibliotek och förskola och samordnas av kulturavdelningen på Region Värmland. Inspiration kommer från Lilla bokbryggan som är ett väl inarbetat arbetssätt i Karlstad kommun sedan 1986 och ska ses som en regional spridning av konceptet till övriga 15 kommuner i Värmland.

Vill ni vara med?

Nedan hittar du praktiskt information om Den kreativa språkresan.

Titeln presenteras i maj och anmälan är öppen till och med 4 september. Erbjudandet gäller kommunala och privata förskoleavdelningar i Värmlands län där barnen är 1–3 år (även åldersintegrerade avdelningar).

I Den kreativa språkresan ingår en kick-off och två inspirationstillfällen för pedagoger och barnbibliotekarier under året. Samtliga träffar kommer att erbjudas digitalt under kvällstid. Varje förskola ansvarar själv för att avsluta årets arbete. Vi vill gärna uppmana er att samarbeta med biblioteket. För kollegial delning kommer vi att använda oss av Pedagog Värmlands plattform (pedagogvarmland.se) och i Facebookgruppen "Samverkan BVC, bibliotek och förskola i Värmland.

Årets bilderbok är "Pino och paketet" av Kenneth Andersson, Eva Pils och Agneta Norelid, utgiven 2022.

Det är något speciellt med små barn och paket. Vad finns i paketet och vem ska få det? "Pino och paketet" är en interaktiv bilderbok där barnen får hjälpa Pino att hitta den som ska ha paketet.

Boken är enkelt att dramatisera, har ett rikt bildspråk med klara färger och bjuder in till lek och lärande. Boken finns också i Polyglutt, på svenska, engelska, finska, spanska, ukrainska och arabiska, och på UR Play finns boken filmatiserad på flera olika språk.

Nallen Pino är mycket omtyckt och en kär vän för många barn. Under läsåret 22/23 fick alla barn "Pinos förskola" som en gåva från Region Värmland under inskolningen på förskolan.

  • Kick-off: 26 september klockan 17.00-18.00.
  • Inspirationskväll 1: 22 november klockan 17.00-18.00.
  • Inspirationskväll 2: 20 februari 2024 klockan 17.00-18.00.

Anmälan är öppen till och med 4 september.

Kostnaden för att delta är 200 kr per grupp. Då ingår två exemplar av boken, ett exemplar att använda på förskolan och ett exemplar som barnen kan låna hem i en bokpåse. Böcker och bokpåsar kommer att kunna hämtas på den egna kommunens bibliotek.

Som deltagande förskola får du även:

  • en framtagen beskrivning av kopplingarna mellan Den kreativa språkresan och Lpfö 18
  • affischer att skriva ut och sätta upp på förskolan
  • ett informationsblad om Den kreativa språkresan som kan delas ut till vårdnadshavarna
  • ett klistermärke till loggboken som kan skickas med i bokpåsen (det är valfritt att använda sig av loggbok och den köper varje förskola in själv i så fall)

Anmäl dig här

I förskolans läroplan står att barnen ska ”få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” och att barnen ”ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera”. Det står även att barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla ska stimuleras.

I bibliotekslagen står att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Vi vill att Den kreativa språkresan ska bidra till att uppnå dessa mål.

Förskolan möter i stort sett alla barn och vårdnadshavare och utgör därmed en viktig arena för att sprida kunskap och öka vuxnas medvetenhet kring vikten och värdet av läs- och berättarupplevelser. Tanken är också att förskolan ska fungera som en ”dörröppnare” till biblioteket.

Barnbibliotekariens uppdrag kompletterar pedagogens arbete. Utifrån sin specifika kompetens är de ytterligare ett viktigt stöd för barn och vårdnadshavare i arbetet med läs- och språkfrämjande. Enligt Skolverket är ett av kriterierna för en stimulerande läsmiljö att den ska vara samverkanstark, vilket avser förskolans samverkan med hem och bibliotek.

Kontakt

Vid frågor kontakta projektledare annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se eller ditt närmsta bibliotek.

Den kreativa språkresan är en del av satsningen Förundran – Bokstart i Värmland som genomförs med stöd av Kulturrådet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?