Till startsidan
Start /

A till Ö

På vårdgivarwebben finns information för dig som medarbetare inom Region Värmland och för dig som samarbetar om hälsa och vård med oss. Här sorterad i en A till Ö-lista.

1177.se för vårdpersonal

A

AKO-överenskommelser

Alkohol- och tobaksprevention

Ambulans och liggande transport

Ambulanshelikoptersjukvården

Analysportalen

Antibiotika eller inte? (extern webbplats)

Antikoagulationsmottagningen Centralsjukhuset Karlstad

Apotek, subventionerade läkemedel

Asyl- och flyktingfrågor

Avgifter och priser, avgiftshandbok

Avtal och överenskommelser

B

Barn- och ungdomspsykiatrin, samverkanskontakt

Barnkonventionen

Bassortiment hjälpmedel

Beroende- och missbruksvård

Beställa sjuktransporter och sjukresor

Bibliotek

Biobankslagen

Boken om psykiatri i Värmland

Bårhus och obduktion

C

Cancervård

Centrum för klinisk forskning, CKF

Cosmic e-Kurs

D

Demensprogrammet

Donationsfonder

E

Epidemiberedskapsplan

E-post (logga in hemifrån)

Evenemang och projekt

Experio lab

Expertgrupp SRHR

F

Flykting- och asylfrågor

FN:s konvention om barnets rättigheter

Folkhälsa

Fonder

Forskning

Funktionsrätt (utvecklingsgrupp)

Funktionsrättsstrateg

Fysioterapi - utvecklingsgruppen

Fysisk aktivitet på Recept, FaR

Förskrivning

G

Glasögonbidrag

H

Handbok för hjälpmedelsverksamhet

Helikopterflygplats

Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering

Hjälpmedelsservice

Hjälpredan (ansvarsfördelning barn och ungdomar med funktionsnedsättning)

HTA (Health Technology Assessment)

Hygienföreskrifter

Hygienombud

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsoval (vårdval)

Hörhjälpmedel

Hörselvården

I

Inkontinens

J

Jämlikhet

Jämställdhet

K

Kampanjer SRHR

Klagomål, om inte nöjd med vården

Kliniskt träningscentrum, KTC

Kognitiva hjälpmedel

Kondombeställning

Krav- och kvalitetsboken (Hälsoval Värmland)

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård

L

Laboratoriemedicin

Levnadsvanor

Lilla LiV:et (informationstidning)

Ljud och hörslingor i offentlig miljö

LSS-handläggare

Läkemedel

M

Medicinsk teknik

Mejl (logga in hemifrån)

Missbruks- och beroendevård, överenskommelse

Mobilt resursteam Karlstad

Motiverande samtal, MI

N

Nollvision självmord

Nordic Medtest

Nya perspektiv

Närsjukvårdsteam

O

Obduktion och bårhus

Optikerremiss

Ortopediska hjälpmedel

Outlook

P

Palliativ vård

Parkering för personal

Patient- och närståendeutbildning enligt Lära och bemästra

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Patientforum

Patienthotell

Patientlagen för vårdpersonal

Patientnämnden

Patientnära analys, PNA

Presentationsbilder om landstinget, hälso- och sjukvård och tandvård

Privata vårdgivare

Projekt och evenemang

Provtagningsanvisningar

R

Rehabilitering i andra län och utomlands

Remiss

Reproduktiv hälsa och rättigheter

S

Samhällsmedicin och folkhälsa

Samordnare stödpersoner

Samverkan

Sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

Sexuellt överförbara infektioner, STI

Sjukdomar, enligt smittskyddslagen

Sjukhusbiblioteken

Sjuktransporter och sjukresor

Självmordsprevention

Skaderegistrering

Smittskydd Värmland

Standardiserad utskrivning

Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Stick- och skärskador

Strama Värmland

Systemiskt möte (samtalsledarutbildning)

T

Taltest (beställa boken)

Tandvård

Tandvård för särskilda grupper

Teknisk beredskap för hjälpmedel

Terapirekommendationer och terapigrupper

Tolkcentralen och teckentolkbeställning

Tolkförmedling för språktolkning

Transfusionsanvisningar

Transport av patienter

Tratten (informationstidning)

V

Vuxenhabilitering

Våld i nära relationer

Vård av personer från andra länder (avgifter)

Vårdhygien

Vårdinformatör

Vårdplanering (samarbete in- och utskrivning)

Vårdval

Y

Yrkesintroduktion för sjuksköterskor

Ö

Överenskommelser

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen