Till startsidan
Till startsidan
Start /

A till Ö

På vårdgivarwebben finns information för dig som medarbetare inom Region Värmland och för dig som samarbetar om hälsa och vård med oss. Här sorterad i en A till Ö-lista.

1177.se för vårdpersonal

A

AKO-överenskommelser

Alkohol- och tobaksprevention

Ambulans och liggande transport

Ambulanshelikoptersjukvården

Analysportalen

Antibiotika eller inte? (extern webbplats)

Antikoagulationsmottagningen Centralsjukhuset Karlstad

Apotek, subventionerade läkemedel

Asyl- och flyktingfrågor

Avgifter och priser, avgiftshandbok

Avtal och överenskommelser

B

Barn- och ungdomspsykiatrin, samverkanskontakt

Barnkonventionen

Bassortiment hjälpmedel

Beroende- och missbruksvård

Beställa sjuktransporter och sjukresor

Bibliotek

Biobankslagen

Boken om psykiatri i Värmland

Bårhus och obduktion

C

Cancervård

Cosmic e-Kurs

D

Demensprogrammet

Donationsfonder

E

Epidemiberedskapsplan

E-post (logga in hemifrån)

Evenemang och projekt

Experio lab

F

Flykting- och asylfrågor

FN:s konvention om barnets rättigheter

Folkhälsa

Fonder

Forskning

Funktionsrätt (utvecklingsgrupp)

Funktionsrättsstrateg

Fysioterapi - utvecklingsgruppen

Fysisk aktivitet på Recept, FaR

Förskrivning

G

Glasögonbidrag

H

Handbok för hjälpmedelsverksamhet

Helikopterflygplats

Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering

Hjälpmedelsservice

Hjälpredan (ansvarsfördelning barn och ungdomar med funktionsnedsättning)

HTA (Health Technology Assessment)

Hygienföreskrifter

Hygienombud

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsoval (vårdval)

Hörhjälpmedel

Hörselvården

I

Inkontinens

J

Jämlikhet

Jämställdhet

K

Klagomål, om inte nöjd med vården

Kliniskt träningscentrum, KTC

Kognitiva hjälpmedel

Kondombeställning

Krav- och kvalitetsboken (Hälsoval Värmland)

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård

L

Laboratoriemedicin

Levnadsvanor

Lilla LiV:et (informationstidning)

Ljud och hörslingor i offentlig miljö

LSS-handläggare

Läkemedel

M

Medicinsk teknik

Mejl (logga in hemifrån)

Missbruks- och beroendevård, överenskommelse

Mobilt resursteam Karlstad

N

Nollvision självmord

Nordic Medtest

Nya perspektiv

Närsjukvårdsteam

O

Obduktion och bårhus

Optikerremiss

Ortopediska hjälpmedel

Outlook

P

Palliativ vård

Parkering för personal

Patient- och närståendeutbildning enligt Lära och bemästra

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Patientforum

Patienthotell

Patientlagen för vårdpersonal

Patientnämnden

Patientnära analys, PNA

Presentationsbilder om landstinget, hälso- och sjukvård och tandvård

Privata vårdgivare

Projekt och evenemang

Provtagningsanvisningar

R

Rehabilitering i andra län och utomlands

Remiss

Reproduktiv hälsa och rättigheter

S

Samhällsmedicin och folkhälsa

Samordnare stödpersoner

Samverkan

Sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

Sexuellt överförbara infektioner, STI

Sjukdomar, enligt smittskyddslagen

Sjukhusbiblioteken

Sjuktransporter och sjukresor

Självmordsprevention

Skaderegistrering

Smittskydd Värmland

Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Stick- och skärskador

Strama Värmland

Systemiskt möte (samtalsledarutbildning)

T

Tandvård

Tandvård för särskilda grupper

Teknisk beredskap för hjälpmedel

Terapirekommendationer och terapigrupper

Tolkcentralen och teckentolkbeställning

Tolkförmedling för språktolkning

Transfusionsanvisningar

Transport av patienter

Tratten (informationstidning)

V

Vuxenhabilitering

Våld i nära relationer

Vård av personer från andra länder (avgifter)

Vårdhygien

Vårdplanering (samarbete in- och utskrivning)

Vårdval

Y

Yrkesintroduktion för sjuksköterskor

Ö

Överenskommelser

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats